Existuje život po smrti?Otázka: Existuje život po smrti?

Odpoveď:
Je po smrti ešte nejaký život? Biblia hovorí: „Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Vypučí ako kvet a zvädne; mizne ako tieň a nemá stálosti....Keď človek umrie, či môže ožiť?” (Jób 14:1-2, 14)?

Rovnako ako Jób, každý z nás si už niekedy položil túto otázku. Čo presne sa s nami stane po smrti? Jednoducho prestaneme existovať? Je život ako brána, ktorou sa chodí zo zeme tam a späť až kým človek nedosiahne osobnú dokonalosť? Idú všetci na to isté miesto alebo ideme každý inam? Naozaj existuje nebo a peklo, alebo je to len stav mysle?

Biblia nám hovorí, že nielenže život po smrti existuje, ale je tak slávny, že „čo oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na ľudskú myseľ nikdy nevstúpilo, to Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú“ (1 Korintským 2:9). Ježiš Kristus, stelesnený Boh, prišiel na zem, aby nám daroval večný život. „Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti; On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia” (Izaiáš 53:5).

Ježiš vzal na seba trest, ktorý si každý z nás zaslúžil a obetoval svoj vlastný život. O tri dni zvíťazil nad smrťou tým, že vstal z hrobu, v Duchu a v tele. Zostal na zemi ešte štyridsať dní a tisíce ľudí Ho videlo predtým, ako odišiel do svojho večného domova v nebesiach. Rímskym 4:25 hovorí: „On bol vydaný na smrť pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie.”

Kristovo vzkriesenie je dobre doložená udalosť. Apoštol Pavol vyzýval ľudí k tomu, aby skúmali právoplatnosť svedectiev o vzkriesení, a nikto nebol schopný vyvrátiť jeho pravdivosť. Vzkriesenie je základným kameňom kresťanskej viery. Keďže Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, môžeme veriť, že budeme rovnako vzkriesení aj my.

Pavol napomínal niektorých raných kresťanov, ktorí tomu neverili: „Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Niet zmŕtvychvstania? Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený.” (1 Korintským 15:12-13)

Kristus bol prvým z obrovského množstva tých, ktorí budú znovu vzkriesení. Fyzická smrť prišla skrze jedného človeka, Adama, ktorého potomkami sme aj my. Ale všetci, ktorí boli adoptovaní do Božej rodiny skrze vieru v Ježiša Krista, obdržia nový život (1 Korintským 15:20-22). Tak ako Boh vzkriesil Ježišovo telo, aj naše telá budú vzkriesené pri Ježišovom príchode (1 Korintským 6:14).

Aj keď napokon budeme všetci vzkriesení, nie všetci pôjdu do neba. Každý človek musí ešte v tomto živote urobiť rozhodnutie, kde chce tráviť večnosť. Biblia hovorí, že je nám dané zomrieť len raz a potom príde súd (Židom 9:27). Tí, ktorí boli ospravedlnení, budú večne žiť v nebi, ale neveriaci budú potrestaní večným trestom v pekle (Matúš 25:46).

Peklo, tak ako nebo, nie je len forma existencie, ale skutočné miesto. Je to miesto, kde bezbožníci budú zakúšať nekonečný a večný Boží hnev. Budú prežívať emocionálne, mentálne a fyzické muky, vedome budú trpieť hanbou, ľútosťou a nenávisťou.

Peklo je popísané ako bezodná priepasť (Lukáš 8:31, Zjavenie 9:1), ohnivé jazero horiace sírou, kde vo dne v noci budú ľudia trpieť na večné veky (Zjavenie 20:10). V pekle bude plač a škrípanie zubov v hlbokom nešťastí a hneve (Matúš 13:42). Je to miesto, „kde červ neumiera a oheň nevyhasína” (Marek 9:48). Boh nemá záľubu v smrti bezbožných, ale želá si, aby sa odvrátili od svojich bezbožných ciest, aby mohli žiť (Ezechiel 33:11). Nevynucuje si však, aby sme sa mu podriadili; ak sa Ho rozhodneme zavrhnúť, prijme naše rozhodnutie večne žiť v odlúčení od Neho.

Život na zemi je skúškou – prípravou na to, čo má prísť. Pre veriacich to má byť večný život v bezprostrednej blízkosti Boha. Ako sme teda ospravedlnení a uschopnení k tomu, aby sme prijali večný život? Je len jediná cesta – skrze vieru a dôveru v Božieho Syna, Ježiša Krista. Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nik nezomrie naveky, kto verí vo mňa...” (Ján 11:25-26).

Dar večného života sa zdarma ponúka všetkým, ale musíme sa zriecť svetských pôžitkov a obetovať sa pre Boha. „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí večný život, ale hnev Boží zostáva na ňom” (Ján 3:36). Po smrti už nebudeme mať príležitosť kajať sa z našich hriechov, pretože keď uvidíme Boha tvárou v tvár, nebudeme mať inú možnosť, len v Neho uveriť. On chce, aby sme k Nemu prišli vo viere a v láske teraz. Ak prijmeme smrť Ježiša Krista ako obeť za náš hriech, ktorým je vzbura proti Bohu, máme zaručený nielen zmysluplný život tu na zemi, ale aj večný život v prítomnosti Krista.

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuExistuje život po smrti?