Čo to znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?


Otázka: Čo to znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?

Odpoveď:
Keď je slovo „uhasiť“ používané v Písme, hovorí o potláčaní ohňa. Keď si veriaci položia štít viery, ako súčasť ich Božej výzbroje (Efezským 6:16), oni hasia moc ohnivých šípov od Satana. Kristus opísal peklo ako miesto, kde požiar nebude „uhasený“ (Marek 9:44; 46; 48). Rovnako tak, Duch Svätý je oheň prebývajúci v každom veriacom. On sa chce prejaviť v našom správaní a postojoch. Keď veriaci neumožňujú Duchu, aby bol viditeľný v ich správaní, keď robíme to, čo vieme, že je zlé, my potláčame alebo uhášame Ducha. Nedovoľujeme Duchu, aby sa zjavil tak, ako On chce.

Aby sme pochopili, čo to znamená zarmútiť Ducha, musíme najprv pochopiť, že to svedčí o tom, že Duch je osoba. Iba osoba môže byť zarmútená; preto Duch musí byť Božská osoba, aby mohol mať tento cit. Keď si toto uvedomíme, môžeme lepšie pochopiť, ako je On zarmútený hlavne preto, že aj my sme zarmútení. Efezským 4:30 nám hovorí, že by sme nemali zarmucovať Ducha. My zarmucujeme Ducha, keď žijeme ako pohania (4:17-19), keď klameme (4:25), keď sa hneváme (4:26-27), keď kradneme (4:28), keď preklíname (4:29 ), keď sme rozhorčení (4:31), keď neodpúšťame (4:32) a keď sme sexuálne nemorálni (5:3-5). Zarmucovať Duch znamená konať hriešnym spôsobom, či už je to iba v mysli, alebo aj v mysli a v skutkoch.

Oboje, uhášanie a zarmucovanie Ducha má podobné účinky. Oboje bráni zbožnému životnému štýlu. Oboje sa stane, keď veriaci hreší proti Bohu a nasleduje svoje vlastné svetské túžby. Jediná správna cesta, ktorú treba nasledovať, je cesta, ktorá vedie veriaceho bližšie k Bohu a ku čistote a vzdiaľuje od sveta a hriechu. Rovnako, ako sa nám nepáči byť zarmútený, a tak ako si nežiadame uhášať, čo je dobré, tak by sme nemali zarmucovať alebo uhášať Ducha Svätého tým, že odmietame nasledovať Jeho vedenie.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo to znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?