Čo je pečať Ducha Svätého?


Otázka: Čo je pečať Ducha Svätého?

Odpoveď:
Duch Svätý sa v srdciach kresťanov označuje ako „záruka“, „pečať“ a „závdavok“ (2. Korinťanom 1:22; 5:5; Efezanom 1:13-14; 4:30). Duch Svätý je Božou pečaťou pre jeho ľud, dosvedčujúcou, že patríme Bohu, že sme Jeho vlastníctvom. Grécke slovo v týchto pasážach prekladané ako „závdavok“ je arrhabōn, čo znamená „sľub, záväzok“. Znamená to časť peňazí na nákup, alebo majetok, ktoré boli vopred poskytnuté ako zábezpeka. Dar Ducha veriacim je zálohou na naše nebeské dedičstvo, ktoré nám Kristus zasľúbil a zaistil pre nás na kríži. Pretože nás Duch spečatil, sme si istí svojou spásou. Nikto nemôže prelomiť Božiu pečať.

Duch Svätý je daný veriacim ako „prvá splátka“, aby Božie deti, uistil o ich budúcom dedičstve. Je nám daný, aby nám potvrdil, že patríme Bohu, ktorý nám dáva svojho Ducha ako dar, rovnako, ako aj milosť a viera sú dary (Efezanom 2:8-9). Boh nás darom Ducha obnovuje a posväcuje. Vytvára v našich srdciach pocity, nádeje a túžby, ktoré sú dôkazom toho, že nás Boh prijíma, že sme považovaní za Jeho adoptívne deti, že naša nádej je pravá a že naše vykúpenie a záchrana sú isté tým istým spôsobom, akým pečať zaručuje závet, alebo dohodu. Boh nám dáva svojho Svätého Ducha ako prísľub, že sme navždy Jeho a v posledný deň budeme spasení. Dôkazom prítomnosti Ducha je Jeho pôsobenie na srdce, ktoré prináša pokánie, ovocie Ducha (Galaťanom 5: 22-23), súlad s Božími príkazmi a vôľou, vášeň pre modlitbu a chválu a lásku k svojmu ľudu. Tieto veci sú dôkazom toho, že Duch Svätý nám obnovil srdce a sme spečatení na deň vykúpenia.

Preto sme prostredníctvom Ducha Svätého a Jeho vedenia a moci spečatení až do dňa vykúpenia a oslobodení od skazenosti hriechu a hrobu. Pretože máme v srdci pečať Ducha, môžeme žiť radostne, vedomí si svojej istej budúcnosti, ktorá má nepredstaviteľnú slávu.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je pečať Ducha Svätého?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha