Či je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?Otázka: Či je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?

Odpoveď:
Aj keď sa Písmo nesnaží „dokázať“, že Ježiš vstal z mŕtvych, predsa ukazuje na jasné fakty, že On vlastne vstal z mŕtvych. Kristovo vzkriesenie je zaznamenané u Matúša 28:1-20; Marka 16:1-20; Lukáša 24:1-53 a u Jána 20:1-21:25. Vzkriesený Kristus sa zjavuje v Skutkoch apoštolských (Skutky 1:1-11). Z týchto oddielov môžeme prísť ku niekoľkým „dôkazom“ o Kristovom vzkriesení. Pozrite sa na dramatickú zmenu pri učeníkoch. Od vyľakaných a skrývajúcich sa v jednej izbe sa zmenili na odvážnych učeníkov, ktorí šíria Evanjelium po celom svete. Čo iné môže vysvetliť takú dramatickú zmenu ak nie fakt, že sa im zjavil vzkriesený Kristus.

Pozrime sa na život apoštola Pavla. Čo ho tak zmenilo, že sa z prenasledovateľa cirkvi stal apoštolom tej istej? To sa stalo, keď sa vzkriesený Kristus zjavil pred ním na ceste do Damasku (Skutky 9:1-6). Iný, presvedčivý „dôkaz“, je prázdny hrob. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, kde je potom jeho telo? Učeníci a všetci ostatní videli kde je pochovaný. Keď sa vrátili, Jeho telo nebolo tam. Anjeli zvestovali, že bol vzkriesený z mŕtvych ako aj zasľúbil (Matúš 28:5-7). Ďalej, iný dôkaz, že vstal z mŕtvych je fakt, že sú mnohí, ktorým sa ukázal (Matúš 28:5,9,16-17; Marek 16:9; Lukáš 24:13-35; Ján 20:19,24,26-29; 21:1-14; Skutky 1:6-8; 1 Korinťanom 15:5-7).

Kľúčové verše o Kristovom vzkriesení sú v 1 Korinťanom 15. V tejto kapitoli apoštol Pavel vysvetľuje, prečo je také dôležité, aby sme pochopili a verili v Kristovo vzkriesenie. Vzkriesenie je dôležité z nasledovných dôvodov: (1) Ak Kristus nevstal z mŕtvych, nebolo by veriacich (1 Korinťanom 15:12-15). (2) Ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak Jeho obeť za hriechy nebola dostatočná (1 Korinťanom 15:16-19). Ježišovo vzkriesenie dokazuje, že je Jeho smrť prijatá od Boha ako odkupné za naše hriechy. Keby iba zomrel a zostal mŕtvy, to by znamenalo, že Jeho obeť nebola dostatočná. Ako výsledok toho, veriacim by neboli odpustené hriechy, a oni by aj naďalej zostali mŕtvi keď by zomeli (1 Korinťanom 15:16-19) – nebol by večný život (Ján 3:16). „No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorý zosnuli“ (1 Korinťanom 15:20). Kristus je vzkriesený z mŕtvych – On je prvotina nášho vzkriesenia.

(3) Všetci tí, ktorí veria v Neho budú vzkriesení do večného života tak ako je aj On (1 Korinťanom 15:20-23). 1 Korinťanom 15 pokračuje ďalej v opisovaní, ako Kristovo vzkriesenie dokazuje Jeho víťazstvo nad hriechom a zabezpečuje nám silu, aby sme žili víťazným životom nad hriechom (1 Korinťanom 15:24-34). (4) Tiež opisuje slávnu prirodzenosť vzkrieseného tela, ktoré prijmeme (1 Korinťanom 15:35-49). (5) Objavuje výsledok Kristovho vzkriesenia, aby každý kto verí v Neho mal konečné víťazstvo nad smrťou (1 Korinťanom 15:50-58). Aká je nádherná pravda Kristovho vzkriesenia! „A tak moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi“ (1 Korinťanom 15:58).

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuČi je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?