Ako môžem byť vyplnený Duchom Svätým?


Otázka: Ako môžem byť vyplnený Duchom Svätým?

Odpoveď:
Kľúčový verš, ktorý hovorí o vyplnení Duchom Svätým v tomto čase je zapísaný v Jána 14:16, kde Ježiš sľubuje, že Duch bude prebývať vo veriacich a že to prebývanie bude trvalé. Je dôležité, aby sme urobili rozdiel medzi prebývaním Ducha a vypĺňaním Duchom. Trvalé prebývanie Ducha sa nevzťahuje iba na niektorých veriacich, ale na všetkých. Existuje veľa odkazov v Písme, ktoré potvrdzujú tento uzáver. Po prvé, Duch Svätý je dar, ktorý je daný každému, kto verí v Ježiša, bez výnimky, a neexistuje žiadna podmienka pre prijatie tohto daru okrem viery v Krista (Ján 7:37-39). Po druhé, Ducha Svätého prijímame v okamihu spasenia. Efezským 1:13 jasne hovorí o tom, že prijímame Ducha Svätého v okamihu spasenia. Galanťanom 3:2 tiež kladie dôraz na túto pravdu hovoriac, že zapečatenie a prebývanie Ducha sa deje v okamihu, keď uveríme. Po tretie, Duch Svätý neustále prebýva vo veriacich. Duch Svätý je daný veriacim ako závdavok, alebo potvrdenie ich budúceho oslávenia v Kristovi (2 Korinťanom 1:22; Efezským 4:30).

Toto je v protiklade s prikázaním, aby sme sa vypĺňali Duchom, ktoré sa nachádza v Efezským 5:18. My máme byť úplne odovzdaní Duchu, aby nás On mohol úplne vlastniť a v tom zmysle i vyplniť. Rimanom 8:9 a Efezským 1:13-14 hovorí, že On prebýva v každej veriacej osobe, ale že môže byť zarmútený (Efežanom 4:30), a že jeho pôsobenie v nás môže byť uhasené (1 Tesalonickým 5:19). Keď dovoľujeme, aby sa toto stalo, neprežívame plnosť Ducha Svätého a Jeho silu v nás i cez nás. Byť vyplnený Duchom Svätým zahŕňa fakt, že On má slobodu, aby vyplnil každú časť nášho života, vodil nás a kontroloval nás. Vtedy Jeho moc môže byť vykonaná skrze nás, aby to, čo konáme bolo plodné pre Boha. Vypĺňanie Duchom sa nevzťahuje iba na viditeľné skutky; vzťahuje sa i na najhlbšie myšlienky a motívy našich skutkov. Žalm 19:15 hovorí: „Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.“

Hriech je ten, ktorý nás oddeľuje od vypĺňania Duchom Svätým a poslušnosť Bohu je tá, ktorá nám pomáha, aby sme zostali vyplnený Duchom. Aj keď náš zámer by mal byť vypĺňanie Duchom, ako to čítame v Efezským 5:18, modlitba za vyplnenie Duchom nie je tá, ktorou sa to dosahuje. Iba naša poslušnosť Božím prikázaniam dáva slobodu Duchu, aby pracoval v nás. Preto, že sme hriešne stvorenia, nie je možné byť vyplnený Duchom neustále. Potrebné je, aby sme okamžite prerušili s hriechom v našom živote, a aby sme obnovili naše posvätenie, aby sme boli vyplnení a vodení Duchom.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Ako môžem byť vyplnený Duchom Svätým?