Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?Otázka: Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?

Odpoveď:
Zo všetkých darov ľudstvu od Boha, nie je nič väčšieho, než je prítomnosť Ducha Svätého. Duch má mnoho funkcií, úloh a aktivít. Po prvé, On pracuje v srdciach všetkých ľudí na celom svete. Ježiš povedal učeníkom, že On pošle Ducha na svet, aby „usvedčil svet z viny v súvislosti s hriechom, spravodlivosťou a súdom“ (Ján 16:7-11). Každý má „vedomie o Bohu“, či si to priznal alebo nie. Duch uplatňuje pravdy Božie do mysle ľudí, aby ich presvedčil spravodlivými a dostatočnými argumentami, že sú hriešnici. Odpoveď na to usvedčenie privádza ľudí ku spáse.

Akonáhle sme spasení a patríme Bohu, Duch zaberá miesto v našich srdciach navždy, zapečatí nás potvrdzujúcim, osvedčujúcim a uisťujúcim záväzkom/zárukou/dôkazom nášho večného postavenia ako Jeho detí. Ježiš povedal, že pošle Ducha, aby bol našim Pomocníkom, Tešiteľom a Vodcom. „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky.“ (Ján 14:16). Grécke slovo preložené ako „radca“ znamená: „ten, ktorý bol pozvaný, aby bol po boku“ a má predstavu o niekom, kto podporuje a povzbudzuje. Duch Svätý prebýva natrvalo v srdciach veriacich (Rímskym 8:9; 1. Korintským 6:19-20; 12:13). Ježiš dal Ducha ako „náhradu“ za Jeho neprítomnosť, aby pre nás konal to, čo by On robil, keby zostal s nami osobne.

Medzi týmito úlohami je aj objaviteľom pravdy. Prítomnosť Ducha v nás nám umožňuje pochopiť a interpretovať Božie slovo. Ježiš povedal svojim učeníkom, že: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy“ (Ján 16:13). On zjavuje našej mysli celú radu Božiu týkajúcu sa uctievania, doktríny a kresťanského života. On je dokonalý sprievodca, ktorý ide pred nami, vedie nás cestou, odstraňuje prekážky, otvára pochopenie a robí všetky veci prosté a jasné. On vedie spôsobom, akým by sme mali ísť vo všetkých duchovných veciach. Bez takéhoto vodcu by sme mohli spadnúť do priestupku. Rozhodujúca časť pravdy, ktorú On zjavuje, je to, že Ježiš je ten, kto povedal, že je (Ján 15:26; 1. Korintským 12:3). Duch nás usviedča o Kristovom božstve a inkarnácii, o Ňom ako Mesiášovi, o Jeho utrpení a smrti, o Jeho vzkriesení a nanebovstúpení, o Jeho oslávení po pravici Božej a o Jeho úlohy sudcu všetkých. On dáva slávu Kristovi vo všetkých veciach (Ján 16:14).

Ďalšou z úloh Ducha Svätého je to, že On je Darca darov. 1. Korintským 12 opisuje duchovné dary dané veriacim, aby sme sa mohli fungovať ako telo Kristovo na zemi. Všetky tieto dary, veľké a malé, sú dané skrze Ducha, aby sme mohli byť Jeho veľvyslanci vo svete, ukazujúc na Jeho milosť a velebiť Ho.

Duch pôsobí aj na produkovanie ovocia v našich životoch. Keď On prebýva v nás, začína práca žatvy Jeho ovocia v našich životoch – láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie (Gal 5:22-23). Toto nie sú skutky nášho tela, lebo ono nie je schopné produkovať takéto ovocie, ale je to výsledok prítomnosti Ducha Svätého v našich životoch.

Vedomie, že Boží Duch Svätý prebýva v našich životoch, že vykonáva všetky tieto zázračné úlohy, že prebýva v nás navždy, a že nás nikdy nenechá ani neopustí, je dôvodom pre veľkú radosť a útechu. Vďaka Bohu za tento vzácny dar – Ducha Svätého a Jeho dielo v našom živote!Návrat na slovenskú domovskú stránkuAká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?