settings icon
share icon
Otázka

Máme uctievať Ducha Svätého?

Odpoveď


Vieme, že uctievať by sa mal iba Boh. Iba Boh je hoden uctievania. Na zodpovedanie otázky, či by sme mali uctievať Ducha Svätého sa musíme zamyslieť nad tým, či je Duch Boh. Na rozdiel od myšlienok niektorých kultov nie je Duch Svätý iba „silou“, ale aj osobnosťou. Hovorí sa o ňom ako o osobe (Ján 15:26; 16:7-8, 13-14). Koná ako bytosť s osobnosťou - hovorí (1. Timotejovi 4:1), miluje (Rimanom 15:30), učí (Ján 14:26), prihovára sa (Rimanom 8:26) atď.

Duch Svätý má božskú povahu - zdieľa Božie vlastnosti. Nie je ani anjel, ani človek. Je večný (Hebrejom 9:14). Je všadeprítomný (Žalm 139:7–10). Duch je vševediaci, to znamená, že pozná „všetky veci, dokonca aj hlboké Božie veci“ (1. Korinťanom 2:10–11). Učil apoštolov „všetkému“ (Ján 14:26). Bol zapojený do procesu stvorenia (Genesis 1:2). O Duchu Svätom sa hovorí v tesnom spojení s Otcom i Synom (Matúš 28:19; Ján 14:16). Ako Osobe mu možno klamať (Skutky 5:3–4) a zarmucovať Ho (Efezanom 4:30). Navyše niektoré pasáže Starého zákona, ktoré sú pripisované Bohu, sú v Novom zákone aplikované na Ducha (pozri Izaiáš 6:8 so Skutkami 28:25 a 2. Mojžišovu 16:7 s Hebrejom 3:7-9).

Božia osoba je hodná uctievania. Boh je „hodný chvály“ (Žalm 18: 3-4). Boh je „hoden veľkej chvály“ (Žalm 48:2). Je nám prikázané uctievať Boha (Matúš 4:10; Zjavenie 19:10; 22: 9). Ak je teda Duch treťou osobou nášho trojjediného Boha, je hodný uctievania. Filipanom 3:3 nám hovorí, že skutoční veriaci, ktorým boli obrezané srdcia v Božom Duchu vzývajú Boha a chvália sa v Kristovi Ježišovi. Tu je krásny obraz uctievania všetkých členov Božej trojice.

Ako uctievame Ducha Svätého? Rovnakým spôsobom ako uctievame Otca a Syna. Kresťanské uctievanie je duchovné, plynie z vnútorného pôsobenia Ducha Svätého, na ktoré reagujeme tým, že Mu ponúkame svoj život (Rimanom 12:1). Ducha uctievame poslušnosťou Jeho príkazom. Apoštol Ján s odvolaním sa na Krista vysvetľuje, že „Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal.“(1. Jána 3:24). Vidíme tu prepojenie medzi poslušnosťou Kristovi a Duchu Svätému, ktorý v nás prebýva, usvedčuje nás, vedie a zmocňuje nás k uctievaniu poslušnosťou.

Uctievanie vypôsobuje Duch. Ježiš hovorí, že „uctievame v duchu a v pravde“ (Ján 4:24). V tých, ktorí sú duchovní, prebýva Duch, ktorý nám dosvedčuje, že sme Božie deti (Rimanom 8:16). Jeho prítomnosť v našich srdciach nám umožňuje uctievať v Duchu. Sme v Ňom tak, ako je On v nás, tak ako je Kristus v Otcovi a Otec je v nás skrze Ducha (Ján 14:20, 17:21).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Máme uctievať Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries