settings icon
share icon
Otázka

Ktoré sú to rozličné teórie zmierenia?

Odpoveď


Počas celých cikrevných dejín, niekoľko pohľadov na zmierenie (niektoré správne a niektoré nie) bolo prezentovaných zo strany rôznych jednotlivcov a denominácií. Jeden z dôvodov na existovanie rôznych stanovísk je aj to, že aj Starý aj Nový zákon odhaľujú mnoho právd ohľadom Kristovho zmierenia a nie je možné nájsť iba jednu „teóriu“, ktorá by v plnosti vysvetlila bohatstvo zmierenia. To, čo objavujeme, kým študujeme Písmo, je bohatý a mnohostranný obraz zmierenia, keďže Biblia podáva vzájomné pravdy týkajúce sa dosiahnutého vykúpenia Kristovho. Ešte jeden z dôvodov, prečo máme toľko teórií ohľadom zmierenia je, že mnoho toho, čo sa môžeme naučiť o zmierení sa musí chápať aj zo skúseností a stanoviska Božieho národa pod starozákonným obetným systémom.

Zmierenie Kristovo, jeho účel a to, čo dosiahlo, je taký bohatý predmet na študovanie, že mnohé knihy boli napísané o tom. Tento článok poskytne iba krátky prehľad mnohých teórií, ktoré vznikli v určitom čase. Keď sa budeme pozerať na rôzne teórie zmierenia, musíme vedieť, že každé stanovisko, ktoré nerozoznáva ľudskú hriešnosť alebo náhradnú podstatu zmierenia je v najlepšom neúplné a v najhoršom heretické.

Výkupné od Satana: Toto stanovisko hľadí na zmierenie Kristovo, ako na výkupné, ktoré bolo zaplatené Satanovi, aby človeku bola kúpená sloboda a aby bol vyslobodený zo Satanovho zotročenia. Je založené na tom, že duchovný stav človeka je v Satanovom otroctve a význam Kristovej smrti je v tom, aby zaistil Božie vítazstvo nad Satanom. Táto teória má malú alebo žiadnu podporu v Písme a mala iba málo nasledovníkov počas cirkevných dejín. Je nebiblické chápať Satana a nie Boha, ako niekoho, kto žiada výkupné za hriech. Tiež úplne ignoruje požiadavky Božej spravodlivosti, ktoré vidíme v celom Písme. Taktiež hodnotí Satana vyššie než v skutočnosti je, a dáva mu väčšú moc, než ju vlastne má. Nikde v Písme nepíše, že hriešnici dlhujú niečo Satanovi, ale cez celú Bibliu vidíme, že Boh je ten, ktorý žiada výkupné za hriech.

Teória zhrnutia: Táto teória hovorí, že zmierenie Kristovo vlastne zmenilo ľudstvu smerovanie z neposlušnosti do poslušnosti. Verí sa, že Kristov život zhrnul všetky štádiá ľudského života a s tým, že to spravil, zmenil smerovanie z neposlušnosti, ktorú zapríčinil Adam. Túto teóriu Biblia nepodržiava.

Dramatická teória: Toto stanovisko pozerá na zmierenie Kristovo, ako na božské víťzstvo medzi dobrom a zlom a vybojovaná je človeku sloboda zo Satanovho otroctva. Význam Kristovej smrti bol, aby zaistil Božie víťazstvo nad Satanom a aby poskytol spôsob, ako vykúpiť svet z otroctva zla.

Mystická teória: Mystická teória chápe Kristovo zmierenie ako Jeho vlastné víťazstvo nad svojou hriešnou prirodzenosťou, skrze silu Ducha Svätého. Tí, ktorí sa držia tohto, veria, že toto poznanie bude mať mystický účinok na človeka a zobudí jeho „božské vedomie“. Tiež veria, že duchovný stav človeka nie je následok hriechu, ale iba nedostatok „božského vedomia“. Je jasné, že toto nie je biblické. Aby niekto veril tomuto, musí veriť, že Ježiš mal hriešnu prirodzenosť, kým Biblia jasne hovorí, že Ježiš bol dokonalý Bohočlovek, bezhriešny v každom ohľade (Židom 4:15).

Teória mravného vplyvu: Toto stanovisko hovorí, že zmierenie Kristovo je demonštrácia Božej lásky, ktorá spôsobuje, aby ľudské srdce zmäklo a učinilo pokánie. Tí, ktorí sa držia tohto, veria, že človek je duchovne chorý a potrebuje pomoc a že je dojatý Božou láskou k človeku. Veria, že dôvod a význam Kristovej smrti je v tom, aby ukázala na Božiu lásku voči človeku. Ikeď je pravda, že Kristovo zmierenie je zvrchovaný príklad Božej lásky, toto stanovisko je nebiblické, pretože popiera duchovný stav človeka – že je mŕtvy v prestúpeniach a hriechoch (Efezanom 2:1) – popiera to, že Boh požaduje výkupné za hriech. Tento pohľad na Kristovo zmierenie ponecháva ľudstvo bez opravdivej obeti za hriech.

Teória príkladu: Toto stanovisko hľadí na Kristovo zmierenie, ako na poskytovanie príkladu viery a poslušnosti, aby povzbudilo človeka k poslušnosti voči Bohu. Tí, ktorí sa pridŕžajú tohto stanoviska, veria, že človek je duchovne živý a že Kristovo zmierenie a život boli iba príkladom opravdivej viery a poslušnosti a majú slúžiť ako inšpirácia ľuďom, aby žili život viery a poslušnosti. Táto teória a teória mravného vplyvu sú podobné v tom, že odmietajú to, že Božia spravodlivosť žiada výkupné za hriech a že Kristova smrť na kríži bolo to výkupné. Základný rozdiel medzi teóriou mravného vplyvu a teóriou príkladu je v tom, že teória mravného vplyvu hovorí o tom, ako nás Kristova smrť učí o Jeho láske voči nám a teória príkladu hovorí, že Kristova smrť nás učí ako žiť. Pravdaže, Kristus nám je príkladom, ktorý máme nasledovať, aj v Jeho smrti, ale teória príkladu zlyhala v tom, že nevidí opravdivý duchovný stav človeka a to, že Boh vo svojej spravodlivosti žiada výkupné za hriech, ktoré človek nie je schopný zaplatiť.

Komerciálna teória: Stanovisko komerciálnej teórie je, že Kristovo zmierenie prináša Bohu nekonečnú česť. Výsledkom toho je, že Boh dal Kristovi odmenu, ktorú On nepotreboval, takže Kristus tú odmenu odovzdal človeku. Tí, ktorí veria v túto teóriu, hovoria, že duchovný stav človeka zneúcťuje Boha, takže Kristova smrť, ktorá priniesla slávu Bohu, sa môže použiť pre hriešnikov na ich spasenie. Táto teória, ako aj mnohé iné, popiera skutočný duchovný stav nenapraviteľných hriešnikov a ich potrebu po úplne novej prirodzenosti, ktorú poskytuje jedine Kristus (2. Korinťanom 5:17).

Vládna teória: Toto stanovisko hľadí na Kristovo zmierenie ako na demonštráciu Božej vysokej ohľaduplnosti k Jeho právu a Jeho postoja voči hriechu. Jedine cez Kristovu smrť má Boh dôvod odpustiť hriechy tým, ktorí činili pokánie a prijali Kristovu zastupiteľskú smrť. Tí, ktorí sa držia tohto stanoviska veria, že duchovný stav človeka narušuje Božie morálne zákony a že význam Kristovej smrti je v tom, aby bola náhradou za trest hriechu. Pretože Kristus zaplatil trest za hriech, Bohu je možné, aby právne odpustil tým, ktorí príjmu Krista ako svojho zástupcu. Teória zlyháva v tom, že neučí, že Kristus skutočne zaplatil trest ozajstných hriechov všetkych ľudí, ale hovorí, že Jeho utrpenie poukázalo ľudstvu, že boli porušené Božie zákony a že trest bol zaplatený.

Teória náhradného trestu: Táto teória hľadí na Kristovo zmierenie ako na zastupujúcu, náhradnú obeť, ktorá uspokojila Božie požiadavky voči hriechu. Svojou obeťou Kristus zaplatil trest ľudského hriechu, priniesol odpustenie, ustanovil spravodlivosť a zmieril človeka s Bohom. Tí, ktorí sa zasadzujú za túto teóriu veria, že človek bol v kažom aspekte (jeho myseľ, vôľa a city) poškodený hriechom a že je úplne duchovne mŕtvy. Toto stanovisko hovorí, že Kristova smrť zaplatila trest za hriech a skrze vieru človek môže prijať Kristovu zastupiteľskú smrť za hriech. Toto stanovisko zmierenia je najviacej založené na Písme na jeho pohľade na hriech, ľudskú prirodzenosť a na výsledok Kristovej smrti na kríži.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ktoré sú to rozličné teórie zmierenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries