settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená telo?

Odpoveď


John Knox (1510–1572) bol škótsky duchovný, vedúci protestantskej reformácie, muž, ktorý je pokladaný za zakladateľa Presbyteriánskej denominácie v Škótsku. Súčasní teológovia Knoxa obdivovali ako niekoho, kto bol zapálený pre Boha a oddaný pravde v Písme a posvätenému životu. Ako sa približoval ku koncu svojho života, tento Boží muž priznal svoje osobné boje so svojou hriešnou prirodzenosťou zdedenou po Adamovi (Rimanom 5:12). Knox povedal: „Viem, aký ťažký je boj medzi telom a duchom pod ťažkým krížom súženia, keď sa neobjaví žiadna svetská obhajoba, len smrť prichádza. Poznám chabé hundranie a sťažnosti tela...“

Knoxov výrok znie podobne ako od apoštola Pavla, ktorý otvorene priznal osobné boje so svojou hriešnou prirodzenosťou: „Vieme totiž, že Zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že Zákon je dobrý. Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ (Rimanom 7:14-24, Ekumenický preklad)

Pavol vo svojom liste Rimanom uvádza, že má niečo „vo svojich údoch“, čo nazýva „moje telo“, ktoré mu spôsobuje ťažkosti v kresťanskom živote a robí ho otrokom hriechu. Martin Luther vo svojom predslove ku knihe Rimanom, komentoval Pavlovo použitie slova „telo“: „Nesmieš chápať „telo“ akoby to bolo len „telo“, ktoré súvisí s necudnosťou, ale svätý Pavol používa ‚telo‘ ako celého človeka, telo a dušu, rozum a vrátane všetkých jeho schopností, pretože všetko, čo je v ňom, túži a usiluje sa o telo“. Luther tu poznamenáva, že „telo“ to sú vplyvy a túžby, ktoré sú protichodné s Bohom, nie len oblasti sexuálnej aktivity, ale tiež každá oblasť života.

Pre lepšie pochopenie výrazu „telo“, preskúmame jeho použitie a definície v Písme, ako sa prejavuje v živote veriaceho a neveriaceho, aké sú následky a ako ho môžeme prekonať.

Definícia „tela“
Grécke slovo pre „telo“, použité v Novej zmluve je sarx, výraz, ktorý sa v Písme často používa pre fyzické telo. V grécko-anglickom lexikóne Novej zmluvy (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature) je tento výraz vysvetlený takto: „fyzické telo ako fungujúca entita, v Pavlových myšlienkach najmä všetky časti tela tvoria celok známy ako telo, v ktorom dominuje hriech do takej miery, že kdekoľvek je telo, všetky formy hriechu sú rovnako prítomné a žiadna dobrá vec nemôže žiť.“

Biblia objasňuje, že ľudstvo takto nezačalo. Kniha Genesis hovorí, že ľudstvo bolo pôvodne stvorené ako dobré a dokonalé: „ Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“ Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“(Genesis 1:26-27, Ekumenický preklad). Pretože Boh je dokonalý, a pretože výsledok vždy stvárňuje príčinu (ktorou je, že len dokonale dobrý Boh môže vytvoriť dobré veci, alebo ako Ježiš povedal v Matúšovi 7:18 - „Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie“), obaja Adam aj Eva boli stvorení ako dobrí, bez hriechu. Keď ale Adam a Eva zhrešili, ich prirodzenosť sa skazila a ich povaha prešla ďalej na ich potomstvo: „Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a dal mu meno Šét.“ (Genesis 5:3, Ekumenický preklad, pridané zdôraznenie).

Pravda o povahe hriechu sa nachádza na mnohých miestach v Písme, napríklad ako Dávidovo vyhlásenie: „Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.“ (Žalm 51:7, Ekumenický preklad). Dávid tým nemyslí, že by bol výsledkom cudzoložstva, ale to, že jeho rodičia na neho preniesli hriešnu prirodzenosť. Toto sa niekedy v teológii nazýva „traducian“ (z latinského významu „z vetvy“). Tento pohľad na ľudskú prirodzenosť je, že duša osoby je vytvorená skrze rodičov, čiže dieťa dedí v tomto procese ich skazený charakter.

Biblický pohľad na charakter človeka sa odlišuje od pohľadu gréckej filozofie v tom, že Písmo hovorí, že fyzická a duchovná prirodzenosť ľudstva bola pôvodné dobrá. Filozofi ako Platón však v ľudstve videli dualizmus a dichotómiu. Takéto zmýšľanie dokonca vyprodukovalo teóriu, že fyzické telo človeka je zlé, ale duša osoby je dobrá. Toto učenie ovplyvnilo skupiny ako gnostici, ktorí verili, že fyzický svet bol vytvorený omylom polobohom označovaným ako „Demiurg“. Gnostici boli proti kresťanskej doktríne o Kristovom vtelení, pretože verili tomu, že Boh by sa nikdy nevtelil do fyzického tela, pretože telo je skazené. Apoštol Ján sa stretol s týmto učením a varoval proti nemu: „ Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už teraz vo svete.“ (1. Jánov 4:1-3, Ekumenický preklad).

Gnostici ďalej učili, že nezáleží na tom, čo človek vykonal v tele, pretože duša je to na čom záleží. Tento Platónsky dualizmus mal rovnaké následky v minulosti ako aj dnes - vedie buď k asketizmu alebo k nemravnosti. Biblia oboje odsudzuje (Kolosanom 2:23 a Júda 4).

Takže v protiklade ku gréckym myšlienkam, Biblia hovorí, že charakter ľudstva (fyzický aj duchovný) bol pôvodne dobrý a bol skazený hriechom. Výsledkom hriechu je prirodzenosť označovaná v Písme ako „telo“ - niečo, čo je v protiklade s Bohom a vyhľadáva hriešne pôžitky. Pastor Mark Bubek definuje telo takto: „Telo je zabudovaný zákon zlyhania, robí pre človeka nemožným páčiť sa Bohu a slúžiť Mu. Je to nutkavá vnútorná sila zdedená z pádu človeka, ktorá sa prejavuje rebéliou proti Bohu a Jeho spravodlivosti. Telo nemôže byť reformované alebo vylepšené. Jedinou nádejou na únik z tohto zákonu tela exekúcia a náhrada novým životom v Pánovi Ježišovi Kristovi.“

Manifestácia a boje s telom
Ako sa prejavuje telo v ľudskej bytosti? Biblia na túto otázku odpovedá takto: „A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (Galaťanom 5:19-21, Ekumenický preklad).

Príklady práce tela vo svete sú evidentné. Pozrime sa na pár smutných faktov prevzatých z prieskumu na účinky pornografie v Amerike. Podľa tejto štúdie, každú sekundu v USA:

• 3 075,64 $ je minutých na pornografiu
• 28 258 používateľov internetu sleduje pornografiu
• 372 používateľov internetu zadáva do vyhľadávača vyhľadávanie pre dospelých

Každých 39 minút je v USA vytvorené nové pornografické video. Tieto štatistiky podčiarkujú výrok proroka Jeremiáša: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jeremiáš 17:9, Ekumenický preklad).

Následky tela
Biblia hovorí, že život podľa tela má za následok nešťastné následky. Písmo najprv hovorí, že tí, ktorí žijú podľa tela a netúžia po zmene alebo pokání zo svojho hriešneho správania, zažijú oddelenie od Boha v tomto aj v nasledujúcom živote:

• „Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť." (Rimanom 6:21, Ekumenický preklad)
• „lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť." (Rimanom 8:13, Ekumenický preklad)
• „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život." (Gataťanom 6:7-8, Ekumenický preklad)

Človek sa tiež stáva otrokom svojej telesnej prirodzenosti: „Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate — buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti?“ (Rimanom 6:16, Ekumenický preklad). Toto otroctvo vedie vždy k zhubnému životnému štýlu a skazenému životu. Ako povedal prorok Ozeáš: „Sejú vietor a budú žať víchricu. Vyrastie steblo bez zrna, nebude sa z neho robiť múka; ak by sa aj robila, zhltnú ju cudzinci.“ (Ozeáš 8:7, Ekumenický preklad)

Faktom je, že poslúchanie tela vedie vždy k porušeniu Božieho zákona. Človek nemôže zrušiť Boží zákon, môže ho ale neposlúchnuť. Napríklad, človek môže vyliezť na strechu, uviazať si plášť okolo krku, zoskočiť zo strechy s nádejou, že poruší zákon gravitácie. Rýchlo však zistí, že nevie lietať, a že nedokáže porušiť zákon gravitácie, takže jediné čo však poruší je sám seba a nakoniec vlastne potvrdí, že zákon gravitácie stále platí. Rovnako to platí aj s morálnymi činmi: človek môže neposlúchať Boží zákon životom podľa tela, ale jediné čo tým dokáže je, že Boží zákon je pravdivý a uškodí hlavne sám sebe svojim správaním.

Prekonanie tela
Biblia ponúka proces na prekonanie tela a obnovu vzťahu s Bohom v 3 krokoch. Prvým krokom je kráčanie v úprimnosti, keď človek zistí svoje hriešne správanie pred Bohom. Toto zahŕňa súhlas s tým, čo hovorí Biblia o každom, kto sa narodí z človeka: ľudia sú hriešni a prichádzajú na svet s pokazeným vzťahom s Bohom, ktorý ich stvoril:

• „Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí?“ (Žalm 130:3, Ekumenický preklad)
• „Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.“. . . . „ Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.“ (1. Jánov 1:8, 10, Ekumenický preklad)

Ďalším krokom je kráčať v Duchu, čo znamená volanie k Bohu o spasenie a Ducha Svätého, ktorý pomáha človeku žiť správne pred Bohom a odmietať žiadosti tela. Táto premena je nový spôsob života, ktorý opisuje niekoľko častí v Písme:

• „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.“ (Galaťanom 2:20, Ekumenický preklad)
• „Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi.“ (Rimanom 6:11, Ekumenický preklad)
• „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Galaťanom 5:16, Ekumenický preklad)
• „Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (Galaťanom 3:27, Ekumenický preklad)
• „Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.“ (Rimanom 13:14, Ekumenický preklad)
• „A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“

(Efezanom 5:18, Ekumenický preklad)
• „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil.“ (Žalm 119:11, Ekumenický preklad)

Posledným krokom je umŕtvovanie tela, telo je vyhladované od túžob, akoby zomrelo. Napriek tomu, že je človek znovuzrodený skrze Ducha Božieho, je potrebné pochopiť, že stále obsahuje starú povahu s túžbami, ktorá bojuje proti novej prirodzenosti a túžbam, ktoré vychádzajú z Ducha. Prakticky to znamená, že sa kresťan zámerne vyhýba tomu, aby kŕmil starú telesnú prirodzenosť a namiesto toho sa správa podľa Ducha:
• „Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.“ (1. Timoteovi 6:11, Ekumenický preklad)
• „Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2. Timoteovi 2:22, Ekumenický preklad)
• „Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.“ (1. Korinťanom 9:27, Ekumenický preklad)
• „Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.“(Kolosanom 3:5, Ekumenický preklad)
• „Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.“ (Galaťanom 5:24, Ekumenický preklad)
• „Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu.“ (Rimanom 6:6, Ekumenický preklad)
• „Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ (Efezanom 4:20-24, Ekumenický preklad)

Záver
Susanna Wesley, matka kazateľov a skladateľov chvál Johna a Charlesa Wesley, opísala hriech a telo takto: „Čokoľvek čo oslabuje tvoje myslenie, čo oslabuje citlivosť tvojho svedomia, čo bráni tvojmu vnímaniu Boha, alebo čo ti berie chuť na duchovné veci - v skratke všetko, čo zvyšuje autoritu a moc tela nad Duchom sa ti stáva hriechom, nezáleží na tom aké dobré to je.“ Jedným z cieľov života kresťana je víťazstvo Ducha nad telom a zmena života, ktorá sa prejavuje v spravodlivom živote pred Bohom.

Aj keď boje a zápasy sú skutočné (čo objasňuje aj Biblia), kresťania majú uistenie od Boha, že On prinesie víťazstvo nad telom. „Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.“ (Filipanom 1:6, Ekumenický preklad)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená telo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries