settings icon
share icon
Otázka

Čo je to svedomie?

Odpoveď


Svedomie je definované ako tá časť ľudskej psychiky, ktorá vyvoláva duševnú úzkosť a pocity viny, keď ju porušíme, a pocity radosti a pohody, keď sú naše činy, myšlienky a slová v súlade s našimi hodnotovými systémami. Grécke slovo preložené ako „svedomie“ vo všetkých odkazoch Nového zákona je suneidēsis, čo znamená „morálne povedomie“ alebo „morálne vedomie“. Svedomie reaguje, keď činy, myšlienky a slová človeka zodpovedajú alebo sú v rozpore so štandardom dobra a zla.

V Starom zákone nie je žiadny hebrejský výraz ktorý by bol ekvivalentom slova suneidēsis v Novom zákone. Nedostatok hebrejského slova pre „svedomie“ môže byť spôsobený židovským svetonázorom, ktorý bol skôr spoločný ako individuálny. Hebrejec sa považoval skôr za člena zmluvného spoločenstva, ktoré sa spájalo s Bohom a jeho zákonmi, a nie za jednotlivca. Inými slovami, Hebrej si bol istý svojím vlastným postavením pred Bohom, ak bol s ním hebrejský národ ako celok v dobrom spoločenstve.

Novozákonný koncept svedomia je vo svojej podstate individuálnejší a zahŕňa tri hlavné pravdy. Po prvé, svedomie dal Boh ľudským bytostiam ako schopnosť sebahodnotenia. Pavol sa niekoľkokrát odvoláva na to, že jeho vlastné svedomie je „dobré“ alebo „čisté“ (Skutky 23:1 a 24:16, 1. Korinťanom 4:4). Pavol skúmal svoje vlastné slová a skutky a zistil, že sú v súlade s jeho morálkou a hodnotovým systémom, ktoré boli, samozrejme, založené na Božích normách. Jeho svedomie overilo integritu jeho srdca.

Po druhé, Nový zákon zobrazuje svedomie ako svedka niečoho. Pavol hovorí, že pohania majú svedomie, ktoré svedčí o prítomnosti zákona Božieho napísaného v ich srdciach, aj keď nemali Mojžišov zákon (Rimanom 2:14-15). Pavlovi svedomie dosvedčuje, že hovorí pravdu (Rim. 9:1) a že sa správal sväto a úprimne vo svojom jednaní s ľuďmi (2. Korinťanom 1:12). Tiež hovorí, že jeho činy sú zjavné Bohu aj svedomiu iných ľudí (2. Korinťanom 5:11).

Po tretie, svedomie je služobníkom hodnotového systému jednotlivca. Nezrelý alebo slabý hodnotový systém produkuje slabé svedomie, zatiaľ čo plne informovaný hodnotový systém vytvára silný zmysel pre správne a nesprávne. V kresťanskom živote môže byť svedomie poháňané nedostatočným pochopením biblických právd a môže vyvolať pocity viny a hanby, ktoré sú neúmerné daným problémom. Dozrievanie vo viere posilňuje svedomie.

Poslednou funkciou svedomia sa zaoberá Pavol vo svojich pokynoch týkajúcich sa jedenia jedla obetovaného modlám. Tvrdí, že keďže modly nie sú skutočnými bohmi, nezáleží na tom, či im bolo obetované jedlo alebo nie. Ale niektorí v korintskej cirkvi to nechápali a verili, že takí bohovia skutočne existujú. Títo nezrelí veriaci boli zdesení pri pomyslení na jedenie jedla obetovaného bohom, pretože ich svedomie bolo informované mylnými predsudkami a poverčivými názormi. Preto Pavol povzbudzuje tých, ktorí sú zrelší v chápaní, aby neuplatňovali svoju slobodu jesť, ak by to mohlo spôsobiť, že svedomie ich slabších bratov odsúdi ich činy. Z toho plynie ponaučenie, že ak je naše svedomie čisté vďaka zrelej viere a porozumeniu, nesmieme spôsobiť, aby tí, ktorí majú slabšie svedomie, zakopli kvôli nášmu uplatňovaniu slobody, ktorá prichádza so silnejším svedomím.

Ďalší odkaz na svedomie v Novom zákone sa týka svedomia, ktoré je „spálené“ alebo znecitlivené, ako keby bolo vypálené horúcim železom (1. Timoteovi 4:1-2). Takéto svedomie je zatvrdnuté a bezcitné, už nič necíti. Človek so spáleným svedomím už nepočúva jeho vnuknutia a môže bezstarostne hrešiť, klamlivo sa domnievajúc, že je s jeho dušou všetko v poriadku, a správať sa k druhým necitlivo a bez súcitu.

Ako kresťania si máme udržiavať čisté svedomie tým, že budeme poslúchať Boha a udržiavať svoj vzťah s Ním v dobrom stave. Robíme to aplikovaním Jeho Slova - neustále tak obnovujeme a obmäkčujeme naše srdcia. Berieme ohľad na tých, ktorých svedomie je slabé a zaobchádzame s nimi s kresťanskou láskou a súcitom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to svedomie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries