settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Boh je svätý, svätý, svätý?

Odpoveď


Opis Boha slovami: „svätý, svätý, svätý“ sa v Biblii vyskytuje dvakrát, raz v Starom zákone (Izaiáš 6:3) a raz v Novom (Zjavenie 4:8). V oboch prípadoch je táto fráza vyslovená, alebo spievaná nebeskými bytosťami a v oboch prípadoch sa vyskytuje vo videní človeka, ktorý bol pred Božím trónom: najskôr prorok Izaiáš, a potom apoštol Ján. Pred zamyslením sa nad tým, prečo je Boh opísaný ako trikrát „svätý“, je dôležité pochopiť, čo presne sa myslí pod Božou svätosťou.

Božia svätosť je zo všetkých Božích atribútov najťažšie vysvetliteľná, čiastočne preto, že je to jeden z Jeho základných atribútov, ktorý s ním človek nemá spoločný. Sme stvorení na Boží obraz a zdieľame mnoho Jeho vlastností, samozrejme, v oveľa menšej miere - lásku, milosrdenstvo, vernosť atď. Ale niektoré Božie vlastnosti s Ním nemáme spoločné - všadeprítomnosť, vševedúcnosť, všemohúcnosť a svätosť. Božia svätosť je to, čo Ho oddeľuje od všetkých ostatných bytostí, čo Ho robí jedinečným a odlišným od všetkého ostatného. Božia svätosť nie je len Jeho dokonalosť, alebo bezhriešna čistota; je to podstata Jeho „inakosti“, Jeho nadprirodzenosti. Božia svätosť spôsobuje, že sme v údive, až v úžase, keď postupne začíname chápať, čo i len po kúskoch, Jeho veľkosť a majestátnosť.

Izaiáš bol očitý svedok Božej svätosti, čo je opísané v Izaiášovi 6. Aj keď bol Izaiáš Božím prorokom a spravodlivým človekom, keď zažil Božiu svätosť, reakciou bolo, že si uvedomil svoju hriešnosť a cítil sa nečistý a stratený (Izaiáš 6: 5). Aj anjeli v Božej prítomnosti, tí, ktorí volali „Svätý, svätý, svätý je Hospodin Všemohúci“, si zakrývali tváre a nohy štyrmi zo svojich šiestich krídel. Zakrytie tváre a nôh bezpochyby znamená úctu a bázeň inšpirovanú bezprostrednou Božou prítomnosťou (2. Mojžišova 3,4-5). To, že stáli takto, čo najviac zakrytí, vypovedá o tom, že sa cítili nehodní v prítomnosti Svätého Boha. A ak čistí a svätí serafíni prejavujú v prítomnosti Najvyššieho takúto úctu, s o čo hlbšou úctou by sme mali k Nemu pristupovať my?! Úcta, ktorú Bohu preukazujú anjeli, by nám mala pripomenúť našu vlastnú opovážlivosť, keď niekedy bezmyšlienkovite a neúctivo vstupujeme do Jeho prítomnosti, lebo nerozumieme Jeho svätosti.

Jánove videnie Božieho trónu v Zjavení 4 bolo podobné, ako v prípade Izaiáša. Opäť boli okolo trónu bytosti, ktoré volali: „Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všemohúci“ (Zjavenie 4: 8) v bázni a úcte k Svätému. Ján ďalej popisuje tieto stvorenia, ktoré neustále vzdávajú slávu, česť a úctu Bohu pri jeho tróne. Je zaujímavé, že Jánova reakcia na videnie Boha na Jeho tróne je iná ako u Izaiáša. Neexistujú žiadne záznamy o tom, že by Ján padol v hrôze a vedomí si svojho hriešneho stavu, možno preto, že Ján sa už na začiatku svojho videnia stretol so vzkrieseným Kristom (Zjavenie 1:17,18). Kristus vložil svoju ruku na Jána a povedal mu, aby sa nebál. Rovnakým spôsobom sa môžeme dostať pred trón milosti, ak máme na sebe Kristovu ruku v podobe Jeho spravodlivosti, ktorá bola vymenená za náš hriech na kríži

(2. Korinťanom 5:21).

Prečo však to trojité opakovanie „svätý, svätý, svätý“ (nazývané „trihagion“)? Opakovanie mena, alebo výrazu trikrát bolo medzi Židmi úplne bežné. V Jeremiášovi 7:4 prorok o Židoch hovorí, že vravia „Hospodinov Chrám“ trikrát, vyjadrujúc tak hlbokú dôveru a úctu, aj keď ich uctievanie bolo pokrytecké a skazené. Jeremiáš 22:29, Ezechiel 21:27 (Roháčkov preklad) / Ezechiel 21:32 (Ekumenický preklad) obsahujú podobné trojité vyjadrenia intenzity. Preto, keď anjeli okolo trónu s nadšením a bázňou volajú: „Svätý, svätý, svätý“, vyjadrujú tak pravdu o najvyššej Božej svätosti, základnej vlastnosti, ktorá vyjadruje Jeho úžasnú a majestátnu povahu.

Okrem toho trihagión vyjadruje trojjedinú podstatu Boha, tri Božie osoby, každá rovnaká vo svätosti a majestátnosti. Ježiš Kristus je Svätý, ktorý „nevidel porušenie“ v hrobe, ale bol vzkriesený, aby bol povýšený po Božej pravici (Skutky 2:27; 13:33-35). Ježiš je „Svätý a spravodlivý“ (Skutky 3:14) a Jeho smrť na kríži nám umožňuje bez hanby stáť pred trónom nášho svätého Boha. Tretia osoba trojice - Duch Svätý - už podľa jeho mena označuje dôležitosť svätosti v Božej podstate.

Dve videnia anjelov okolo trónu, ktorí volajú „Svätý, svätý, svätý“, jasne naznačujú, že Boh je rovnaký v Starom aj Novom zákone. Často si myslíme, že Boh Starého zákona je Bohom hnevu a Boh Nového zákona je Bohom lásky. Ale Izaiáš a Ján predstavujú jednotný obraz nášho svätého, majestátneho a úžasného Boha, ktorý sa nemení (Malachiáš 3: 6), ktorý je ten istý včera, dnes i naveky (Hebrejom 13:8)

a „v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.“(Jakub 1:17). Božia svätosť je večná, rovnako ako On je večný.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Boh je svätý, svätý, svätý?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries