settings icon
share icon
Otázka

Prečo nám Boh dal štyri evanjeliá?

Odpoveď


Tu sú uvedené niektoré dôvody, prečo Boh dal štyri evanjelia, nie len jedno:

1) Poskytnúť celistvý obraz Krista. Keďže je celá Biblia inšpirovaná Bohom (2. Timoteovi 3:16), Boh používal ľudských autorov z rôznych pozadí a rôzne osobnosti na dosiahnutie svojho zámeru prostredníctvom ich písania. Každý z autorov evanjelií mal zvláštny účel skrze evanjelium a pri vykonávaní tohto účelu, každý zdôraznil odlišné aspekty osoby a služby Ježiša Krista.

Matúš písal Židom a jeden z jeho účelov bolo poukázať na Ježišov rodokmeň a naplnenie starozmluvných proroctiev, že On bol dlho očakávaný Mesiáš a v Neho by mali veriť. Matúš zdôrazňuje, že Ježiš je sľúbený Kráľ, „Syn Dávidov“, ktorí bude večne sedieť na tróne Izraela (Matúš 9:27; 21:9).

Marek, bratranec Barnabáša (Kološanom 4:10), bol očitým svedkom udalostí v živote Ježiša Krista, rovnako ako priateľ apoštola Petra. Marek písal pre pohanov a tak vynechal veci, ktoré sú dôležité pre židovských čitateľov (rodokmeň, Kristove spory so židovskými vodcami tej doby, časté odkazy na Starú zmluvu, atď.). Marek zdôrazňuje Krista ako trpiaceho Služobníka, toho, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby On slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých (Marek 10:45).

Lukáš, „milovaný lekár“ (Kolosenským 4:14), evanjelista a spoločník apoštola Pavla napísal Lukášovo evanjelium a Skutky apoštolov. Lukáš je jediný autor z pohanského pozadia v Novej zmluve. On bol dávno uznaný za svedomitého majstra historika tými, ktorí využili jeho spisy v genealogických a historických štúdiách. Ako historik hovorí, že jeho zámerom je napísať náležitú správu o živote Ježiša Krista na základe správ tých, ktorí boli očitými svedkami (Lukáš 1,1-4). Pretože písal konkrétne v prospech Teofila, zrejme pohana, jeho evanjelium bolo vytvorené s vedomím pohanského publika a jeho cieľom bolo poukázať, že kresťanská viera je založená na historicky spoľahlivých a overiteľných udalostiach. Lukáš sa často odvoláva na Krista ako „Syna človeka“, zdôrazňujúc Jeho ľudskosť a tiež sa zdieľa o mnohých detailoch, ktoré nie sú uvedené v iných evanjeliách.

Evanjelium podľa Jána, ktoré napísal apoštol Ján je odlišné od ostatných troch evanjelií a obsahuje veľa teologických tém o osobe Krista a význame viery. Matúš, Marek a Lukáš sú označované ako „synoptické evanjeliá“ kvôli ich podobnému štýlu a obsahu a aj preto, lebo dávajú synoptický prehľad o živote Ježiša Krista. Evanjelium Jána sa nezačína Ježišovým narodením alebo Jeho pozemskou službou, ale činnosťou a charakteristikami Božieho Syna, predtým ako sa stal človekom (Ján 1:14). Evanjelium podľa Jána kladie dôraz na božstvo Ježiša Krista, ako to možno vidieť v použití jeho frázy „to Slovo bolo Boh“ (Ján 1:1), „Spasiteľ sveta“ (Ján 4:42), „Syn Boží“( opakovane použité), a “Pán a ...Boh“ (Ján 20:28). V Jánovom evanjeliu tiež Ježiš potvrdzuje svoje božstvo niekoľkými vyhláseniami: „Ja som“; najpozoruhodnejšie medzi nimi je: Ján 8:58, v ktorom vyhlasuje, že „...prv než bol Abrahám, som ja” (porovnaj Exodus 3:13-14). Ale Ján tiež zdôrazňuje skutočnosť Ježišovej ľudskosti, chcejúc poukázať na chybu náboženskej sekty tej doby, gnostikom, ktorí neverili v Kristovu ľudskosť. Jánovo evanjelium vysvetľuje jeho celkový účel písania: " A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.“ (Ján 20:30-31).

Teda, mať štyri odlišné a predsa rovnako presné záznamy o Kristovi nám odhaľuje rôzne aspekty Jeho osoby a služby. Jednotlivé záznamy sa akoby stávajú rôznofarebnými nitkami v gobelíne, ktoré spolu tkajú a tvoria kompletnejší obraz Toho, kto je neopísateľný. A keďže nikdy úplne nepochopíme všetko o Ježišovi Kristovi (Ján 20:30), skrze štyri evanjeliá sa môžeme dosť o Ňom dozvedieť, aby sme si vedeli ctiť to, kým On je a čo urobil pre nás, aby sme mohli mať život skrze vieru v Neho.

2) Aby sme mohli objektívne overiť pravdivosť ich záznamov. Biblia od najstarších čias hovorí, že rozsudok súdu nemohol byť vynesený proti osobe iba na základe svedectva jediného očitého svedka, ale sa vyžadovali aspoň dvaja alebo traja (Deuteronómium 19:15). A tak, rôzne záznamy o osobe a pozemskej službe Ježiša Krista nám umožňujú posúdiť správnosť informácií, ktoré máme o Ňom.

Simon Greenleaf ̶ známa a uznávaná osobnosť v oblasti určovania spoľahlivých dôkazov práva na súde, skúmal štyri evanjeliá z právneho hľadiska. Poznamenal, že typ očitých svedkov uvedených v štyroch evanjeliách, záznamoch, ktoré sa zhodujú, kde sa každý spisovateľ rozhodol, že vynechá alebo pridá detaily, ktoré sa líšia od ostatných – je typický pre spoľahlivé nezávislé zdroje, ktoré by boli prijaté súdom ako silné dôkazy. Keby evanjeliá obsahovali presne rovnaké informácie s rovnakými detailmi, písanými z rovnakého pohľadu, znamenalo by , že išlo o dohodu, t. j. že bol čas, keď sa autori stretli s cieľom „zjednotiť si príbehy“ predtým, ako niečo napísali, aby sa ich spisy zdali vierohodné. Rozdiely medzi evanjeliami, vrátane zdanlivých sporných detailov hovoria o nezávislých charakteristikách spisovateľov. A tak nezávislá podstata štyroch evanjelií, ktoré sa zhodujú v obsahu informácií, ale sa líšia v pohľade, množstve detailov a v tom, ktoré udalosti boli zaznamenané; naznačujú, že záznamy uvedené v evanjeliách, ktoré máme o Kristovom živote a službe sú vecné a spoľahlivé.

3) Aby odmenil tých, ktorí sú usilovní hľadajúci. Veľa možno získať individuálnym študovaním každého z evanjelií. Ale ešte viac možno získať porovnaním kontrastov a rôznych záznamov konkrétnych udalostí z Ježišovej služby. Napríklad, u Matúša 14. kap. sa nachádza záznam o nakŕmení 5000 ľudí a o tom, ako Ježiš kráča po vode. Matúš 14:22 hovorí: „A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by vraj nerozpustil zástupov.“ Človek si môže klásť otázku, prečo to urobil? Neexistuje žiaden zjavný dôvod, ktorý by bol zapísaný u Matúša. Ale keď to spojíme so záznamom u Marka 6. kap., vidíme, že učeníci sa vrátili z cesty, na ktorú ich poslal vo dvojiciach, aby vyháňali démonov a uzdravovali ľudí skrze autoritu, ktorú im dal. Ale oni sa vrátili s “veľkými hlavami“, zabudnúc na svoje miesto a pripravení Ho poučovať (Matúš 14:15). Takže, tým, že ich poslal na druhú stranu Galilejského mora v ten večer, Ježiš im odhalil dve veci. Ako bojovali proti vetru a vlnám v ich vlastnej sile až do skorých ranných hodín (Marek 6:48-50), začnú si uvedomovať, že: 1) nemôžu nič dosiahnuť pre Boha vlastnými schopnosťami a 2) nič nie je nemožné, ak volajú k Nemu a žijú závislí na Jeho sile. Existuje mnoho oddielov, ktoré obsahujú podobné „perly“, ktoré môže objaviť usilovný študent Božieho Slova, ktorý si oddelí čas na porovnávanie Písma s Písmom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo nám Boh dal štyri evanjeliá?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries