settings icon
share icon
Otázka

Môže kresťan stratiť spasenie?

Odpoveď


Prv, než na túto otázku dáme odpoveď, musíme definovať pojem „kresťan“. „Kresťan“ nie je osoba, ktorá odrieka modlitbu, vydá sa v kostole alebo ktorá bola vychovaná v kresťanskej rodine. Aj keď každá z týchto vecí môže byť súčasťou kresťanskej praxi, nie sú to veci, čo človeka „robia“ kresťanom. Kresťan je človek, ktorý vierou prijal a plne verí v Ježiša Krista ako jediného Spasiteľa (Ján 3:16; Sk 16:31; Efezským 2:8-9).

Takže s touto definíciou na mysli, môže kresťan stratiť spasenie? Asi najlepší spôsob, ako odpovedať na túto veľmi dôležitú otázku je skúmať, čo Biblia hovorí, že sa deje pri spasení a študovať, čo by teda stratenie spasenia znamenalo. Je tu niekoľko príkladov:

Kresťan je nové stvorenie. „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.“ (2. Korintským 5:17). Tento verš hovorí o osobe, ktorá sa stáva úplne novým stvorením ako výsledok bytia (jestvovania) „v Kristovi“. Pre kresťana, stratiť spásu by znamenalo, že nové stvorenie muselo byť zrušené a prevrátené.

Kresťan je vykúpený. „Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista“ (1. Petrova 1:18-19). Slovo „vykúpený“ sa vzťahuje na výkupné, t. j. kúpnu cenu, ktorá je zaplatená. Keby kresťan mohol stratiť spasenie, sám Boh by musel zrušiť Jeho výkupné, ktoré On zaplatil drahou krvou Kristovou.

Kresťan je ospravedlnený. „Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista“ (Rímskym 5:1). „Ospravedlniť“ znamená „vyhlásiť spravodlivým“. Všetci tí, ktorí príjmu Ježiša ako Spasiteľa sú „vyhlásení za spravodlivých“ pred Bohom. Keby kresťan mohol stratiť spasenie, Boh by musel odvolať Jeho slovo, ktoré predtým vyhlásil.

Kresťanovi je zasľúbený večný život. „Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:16). Večný život je sľub večnosti (navždy) v nebi s Bohom. Boh sľubuje: „Ver a budeš mať večný život“. Keby kresťan mohol stratiť spasenie, večný život by musel byť od neho vzatý. Ak je kresťanovi sľúbené, že bude žiť večne, ako by potom mohol Boh zrušiť tento sľub tým, že by mu vzal večný život?

Kresťanovi je zaručené oslávenie. „A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“ (Rímskym 8:30). Ako sme sa dozvedeli v liste Rímskym 5:1, ospravedlnenie je vyhlásené v okamihu, keď človek uverí. Podľa listu Rímskym 8:30, oslávenie je zaistené všetkým tým, ktorých Boh ospravedlňuje. Oslávenie sa vzťahuje na to, že kresťan prijme dokonalé vzkriesené telo v nebi. Ak kresťan môže stratiť spasenie, potom list Rímskym 8:30 je v omyle, pretože to by znamenalo, že Boh nemôže zaručiť oslávenie pre všetkých tých, ktorých predurčil, povolal a ospravedlnil.

Je omnoho viac ilustrácií/príkladov, ktoré hovoria o tom, čo sa deje pri obrátení. Dokonca aj týchto zopár jasne hovoria o tom, že kresťan nemôže stratiť spasenie. Väčšina, ak nie všetky príklady z Biblie, ktoré hovoria o tom, čo sa s nami udeje, keď prijmeme Ježiša Krista ako Spasiteľa, by mohli byť vyhlásené za neplatné, ak je možné stratiť spasenie. Spasenie nemôže byť odvolané/zrušené. Kresťan nemôže byť nie-nanovo stvorený. Vykúpenie sa nedá vrátiť späť. Večný život sa nemôže stratiť a ešte stále byť považovaný za večný. Ak teda kresťan môže prísť o spasenie, Boh by sa musel vrátiť späť k Jeho slovu a zmeniť svoj názor – sú to dve veci, o ktorých nám Písmo hovorí, že Boh nikdy nerobí.

Najčastejšie námietky k presvedčeniu, že kresťan nemôže stratiť spasenie sú: 1) Čo s tými, ktorí sú kresťania a neustále žijú nemravným spôsobom života? 2) Čo s tými, ktorí sú kresťania, ale neskôr odmietli vieru a zapreli Krista? Problém s týmito dvomi námietkami sú slová „ktorí sú kresťania“. Biblia hovorí, že pravý kresťan nebude žiť neustále v nemravnosti (1. Jána 3:6). Biblia hovorí, že každý, kto odíde od viery preukázal, že nikdy naozaj nebol kresťanom (1. Jána 2:19). Preto ani jedna z týchto námietok nie je platná. Kresťania nežijú v neustále nemorálnom živote, ani neodmietajú vieru a nezapierajú Krista. Takéto správanie je dôkazom toho, že nikdy neboli vykúpení.

Nie, kresťan nemôže stratiť spasenie. Nič nemôže oddeliť kresťana od Božej lásky (Rímskym 8:38-39). Nič nemôže vytrhnúť kresťana z ruky Božej (Ján 10:28-29). Boh je ochotný a schopný zaručiť a zachovať spasenie, ktoré nám dal. Júda 24-25 hovorí: „A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete, a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní,jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky, tak pred všetkými veky, tak i teraz i na všetky veky. Ameň.”

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže kresťan stratiť spasenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries