settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o spasení domácnosti?

Odpoveď


Spasenie domácností je myšlienka, že celé rodiny alebo domácnosti sú spasené naraz. Spasenie celej rodiny sa uskutočňuje prostredníctvom viery vedúceho rodiny. Ak sa otec alebo hlava rodiny vyhlási za kresťana, potom predsedá kresťanskej domácnosti - členovia jeho rodiny sú kresťanmi štandardne, na základe rozhodnutia svojho otca/manžela. Podľa koncepcie spasenia domácnosti Boh zachraňuje celú rodinnú jednotku, nielen jednotlivca, ktorý vyjadruje vieru.

Správne pochopenie biblického učenia o spasení domácnosti musí začať poznaním toho, čo Biblia učí o spasení vo všeobecnosti. Vieme, že existuje len jedna cesta spasenia, a to skrze vieru v Ježiša Krista (Matúš 7:13-14; Ján 6:67-68; 14:6; Skutky 4:12; Efezanom 2:8). Vieme tiež, že príkaz veriť je adresovaný jednotlivcom a akt viery je osobným činom. Spasenie teda môže prísť len k jednotlivcovi, ktorý osobne verí v Krista. Uveriť v Krista nie je niečo, čo môže za syna alebo dcéru urobiť otec. To, že jeden člen rodiny alebo domácnosti uverí, nezaručuje, že uveria aj ostatní.

Sám Ježiš naznačuje, že evanjelium často rozdeľuje rodiny. V Matúšovi 10:34-36 Ježiš hovorí: „Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.“ Tieto slová úplne podkopávajú koncept spásy domácnosti.

Ak sú ľudia spasení ako jednotlivci, ako potom máme vykladať tie pasáže Biblie, ktoré akoby obsahovali prísľub spasenia domácnosti? Ako môžeme zladiť potrebu viery jednotlivcov, aby boli spasení, a verše ako Skutky 11:14? V tejto pasáži je Kornéliovi prisľúbené, že jeho domácnosť bude spasená. V prvom rade, ako pri každom úryvku Písma, musíme zvážiť žáner alebo typ knihy, v ktorej sa vyskytuje. V tomto prípade sa nachádza v Skutkoch apoštolov, historickom rozprávaní o skutočných udalostiach. Zásada týkajúca sa biblických dejín je, že nemožno automaticky predpokladať, že by sa jedna udalosť vzťahovala na každú situáciu. Napríklad Samson vytrhol mestské brány Gazy a vyniesol ich na kopec (Sudcov 16:3), ale to neznamená, že ak si necháme narásť dlhé vlasy, budeme schopní podobných siláckych výkonov. V Skutkoch 11 skutočnosť, že Boh sľúbil Kornéliovi, že celá jeho domácnosť bude spasená, neznamená, že to isté zasľúbenie platí univerzálne pre všetky domácnosti v celom čase. Inými slovami, v Skutky 11:14 išlo o konkrétne zasľúbenie konkrétnemu človeku v konkrétnom čase. Musíme byť opatrní pri výklade takýchto zasľúbení ako univerzálnych; nemali by sme ich oddeľovať od ich historického prostredia.

Po druhé, dôležité je, ako Boh splnil svoje zasľúbenie Kornéliovi. V Skutkoch 10 Kornélius víta Petra vo svojom dome a hovorí: „sme tu všetci“ (Skutky 10:33). Inými slovami, celá Kornéliova domácnosť bola zhromaždená, aby počula všetko, čo bude Peter kázať. Všetci počuli evanjelium a všetci naň reagovali. Všetci z Kornéliovej domácnosti uverili a dali sa pokrstiť (Skutky 11:15-18). Presne to Boh zasľúbil. Kornéliova domácnosť nebola zachránená preto, že Kornélius uveril, ale preto, že uverili oni.

Ďalšia pasáž, ktorá nesie zasľúbenie o spasení domácnosti, je v Skutky 16:31. Tu sa filipský žalárnik pýta Pavla a Sílasa: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ (v. 30). Misionári odpovedajú: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Aj tento prísľub je daný konkrétnej osobe v konkrétnom kontexte; tento však obsahuje ďalšie zasľúbenie, ktoré je jednoznačne univerzálne a presahuje všetky časové obdobia a kontexty. Toto zasľúbenie sa netýka spasenia domácnosti, ale je úplne v súlade s každým iným veršom v Biblii, ktorý hovorí o spasení. Je to zasľúbenie, že ak uveríte v Pána Ježiša, „budete spasení“. Spasenie prišlo aj do domácnosti žalárnika ako výsledok toho, že počuli Božie slovo a individuálne odpovedali vo viere: Pavol a Sílas „ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome“ (Sk 16:32). Celá rodina počula evanjelium. Všetci boli spasení, ako Boh zasľúbil, ale ich spasenie nebolo spôsobené tým, že boli súčasťou žalárnikovej domácnosti; boli spasení, pretože sami uverili evanjeliu.

Tretí verš v Novej zmluve, ktorý niektorí používajú na učenie o spasení domácnosti, je 1. Korinťanom 7:14: „Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté.“ Zdá sa, že tento verš učí, že neveriaci manžel môže byť spasený na základe viery svojho manžela v Krista. Zdá sa tiež, že hovorí, že ich deti budú pred Pánom sväté, pretože jeden z ich rodičov je spasený. Takýto záver by však nebol v súlade s celkovým učením Písma. V tomto kontexte sa slovo posvätený nevzťahuje na spasenie alebo na to, že by bol pred Bohom svätý. Namiesto toho sa vzťahuje na posvätnosť samotného manželského vzťahu. Pavol učil, že kresťania by nemali byť „cudzie jarmo“ s neveriacimi (2. Korinťanom 6:14). Niektorí ľudia v Cirkvi sa obávali, že keďže sú zosobášení s neveriacimi, žijú v hriechu - ich manželstvo je „nesväté“ a ich deti z tohto zväzku sú nemanželské. Pavol ich obavy rozptýlil: veriaci, ktorí už uzavreli manželstvo s neveriacim, by mali zostať v manželstve dovtedy, kým neveriaci súhlasí s tým, aby zostali v manželstve. Nemali by sa usilovať o rozvod; ich manželský vzťah je posvätený (svätý alebo oddelený v Božích očiach) na základe viery veriaceho manžela. Podobne aj deti z ich manželstva sú v Božích očiach legitímne.

Skutočnosť, že v 1. Korinťanom 7:14 sa nehovorí o spasení domácnosti, je jasne vidieť z otázky, ktorú Pavol kladie v 1. Korinťanom 7:16: „Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu?“ Ak by spasenie domácnosti bolo pravdivé, potom by manželka už bola spasená (na základe spasenia manžela); Pavol by nemusel odkazovať na budúci čas spasenia pre ňu.

Biblia nesľubuje spasenie domácnosti. To však neznamená, že zbožný otec alebo matka nemajú hlboký duchovný vplyv na deti v tejto rodine. Vedúci domácnosti určuje smerovanie rodiny v mnohých ohľadoch, vrátane duchovného. Mali by sme úprimne dúfať, modliť sa a pracovať na spasení našich rodín. V mnohých prípadoch sa Boh Abraháma stáva aj Bohom Sáry, potom Izáka a potom Jakuba. Ako povedal Charles Spurgeon: „Hoci milosť neprebieha v krvi a obnovenie nie je z krvi ani z narodenia, predsa sa veľmi často... stáva, že Boh prostredníctvom jedného z rodiny pritiahne k sebe ostatných. Povolá jednotlivca a potom ho použije ako akúsi duchovnú návnadu, aby priviedol zvyšok rodiny do siete evanjelia.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o spasení domácnosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries