settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o sociálnej spravodlivosti?

Odpoveď


Než začneme diskutovať o kresťanskom pohľade na sociálnu spravodlivosť, musíme si definovať pojmy. Sociálna spravodlivosť je tak politicky podfarbený koncept, že to nemožno oddeliť od súčasného kontextu. Sociálna situácia sa často používa ako výkrik mnohých na ľavej strane politického spektra. Tento úryvok z položky „Sociálna časť“ na Wikipédii je dobrou definíciou tohto pojmu:

„Sociálna spravodlivosť je tiež koncept, ktorý sa používa na opis hnutia za sociálne spravodlivý svet. Sociálna spravodlivosť je založená na pojmoch ľudské práva a rovnosť a zahŕňa vyšší stupeň ekonomického rovnostárstva prostredníctvom progresívneho zdaňovania, prerozdeľovania príjmov alebo dokonca prerozdeľovania majetku. Cieľom týchto politík je dosiahnuť to, čo rozvojoví ekonómovia označujú ako väčšiu rovnosť príležitostí, ako môže v súčasnosti existovať v niektorých spoločnostiach, a vytvoriť rovnosť výsledku v prípadoch, keď sa v procesne spravodlivom systéme objavia náhodné nerovnosti.“

Kľúčovým slovom v tejto definícii je slovo „egalitarizmus“. Toto slovo spolu s frázami „prerozdelenie príjmov“, „prerozdelenie majetku“ a „rovnosť výsledku“ hovorí veľa o sociálnej spravodlivosti. Egalitarizmus ako politická doktrína v podstate presadzuje myšlienku, že všetci ľudia by mali mať rovnaké (rovné) politické, sociálne, ekonomické a občianske práva. Táto myšlienka je založená na základe neodňateľných ľudských práv zakotvených v takých dokumentoch, ako je Deklarácia nezávislosti.

Ako ekonomická doktrína je však rovnostárstvo hybnou silou socializmu a komunizmu. Práve ekonomické rovnostárstvo sa snaží odstraňovať bariéry ekonomickej nerovnosti pomocou prerozdeľovania bohatstva. Vidíme to implementované v programoch sociálnej starostlivosti, kde progresívna daňová politika berie úmerne viac peňazí bohatým jednotlivcom, aby zvýšili životnú úroveň ľudí, ktorí nemajú rovnaké prostriedky. Inými slovami, vláda bohatým berie a chudobným dáva.

Problém tejto doktríny je dvojaký: po prvé, v ekonomickom rovnostárstve je chybný predpoklad, že bohatí zbohatli vykorisťovaním chudobných. Veľká časť socialistickej literatúry za posledných 150 rokov podporuje tento predpoklad. Možno to tak bolo predovšetkým vtedy, keď Karol Marx prvýkrát napísal svoj Komunistický manifest, a dokonca aj dnes to tak môže niekedy byť, ale určite nie vždy. Po druhé, socialistické programy majú tendenciu viac problémov vytvárať, ako riešiť; inými slovami, nefungujú. Sociálna starostlivosť, ktorá využíva príjmy z verejných zdrojov na doplnenie príjmu podzamestnaných alebo nezamestnaných, zvyčajne zapríčiní, že príjemcovia sa môžu stať závislými od dávok, a nebudú mať snahu zlepšiť svoju situáciu. Na každom mieste, kde bol socializmus/komunizmus zavedený v celoštátnom meradle, zlyhal v odstránení triednych rozdielov v spoločnosti. Namiesto toho všetko, čo urobil je, že nahradil rozdiel medzi šľachtou a obyčajným človekom rozdielom medzi robotníckou triedou a politickou triedou.

Aký je teda kresťanský pohľad na sociálnu spravodlivosť? Biblia učí, že Boh je Bohom spravodlivosti. V skutočnosti „všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy“ (Deuteronómium 32:4). Okrem toho Biblia podporuje pojem sociálnej spravodlivosti, v ktorej sa prejavuje záujem a starostlivosť o chudobných a postihnutých (Deuteronómium 10:18; 24:17; 27:19). Biblia často spomína siroty, vdovy a cudzincov - to znamená ľudí, ktorí sa nemohli starať o seba alebo nemali žiadny podporný systém. Izraelskému národu prikázal Boh, aby sa staral o tých v spoločnosti, čo mali menej šťastia a zlyhanie Izralelcov v tomto bolo čiastočne dôvodom ich odsúdenia a vyhostenia z krajiny.

V Ježišovom príhovore na Olivovom vrchu sa spomína starostlivosť o „jeho najmenších“ (Matúš 25:40) a v Jakubovej epištole vysvetľuje povahu „čistej a nepoškvrnenej zbožnosti“ (Jakub 1:27). Ak teda pod „sociálnou spravodlivosťou“ máme na mysli, že spoločnosť má morálnu povinnosť starať sa o tých menej šťastných, potom je to správne. Boh vie, že v dôsledku pádu budú v spoločnosti vdovy, siroty a cudzinci a v Starej a Novej zmluve dal ustanovenia, aby sa postaral o týchto ľudí. Modelom takéhoto správania je samotný Ježiš, ktorý odrážal Boží zmysel pre spravodlivosť tým, že priniesol posolstvo evanjelia dokonca aj ľuďom na okraji spoločnosti.

Kresťanská predstava o sociálnej spravodlivosti sa však líši od súčasnej predstavy o sociálnej spravodlivosti. Biblické nabádania k starostlivosti o chudobných sú individuálnejšie ako spoločenské. Inými slovami, každý kresťan je povzbudzovaný, aby robil, čo je v jeho silách, aby pomohol „najmenším“. Základ pre takéto biblické príkazy sa nachádza v druhom z najväčších prikázaní - milovať svojho blížneho (Matúš 22:39). Dnešná predstava o sociálnej spravodlivosti nahrádza jednotlivca vládou, ktorá prostredníctvom zdaňovania a iným spôsobom prerozdeľuje bohatstvo. Táto politika nepodporuje rozdávanie z lásky, ale rozhorčenie u tých, ktorí vidia, že ich ťažko zarobené bohatstvo je im odobraté.

Ďalším rozdielom je, že kresťanský svetonázor sociálnej spravodlivosti nepredpokladá, že bohatí zbohatli vďaka nečestne získanému zisku. Bohatstvo v kresťanskom svetonázore nie je zlé, ale existuje zodpovednosť a očakávanie, že budeme dobrými správcami bohatstva (pretože všetko bohatstvo pochádza od Boha). Dnešná sociálna spravodlivosť funguje za predpokladu, že bohatí využívajú chudobných. Tretí rozdiel je v tom, že v rámci kresťanského konceptu správcovstva môže kresťan dať charitatívnym organizáciám, ktoré chce podporovať. Napríklad, ak má kresťan srdce pre nenarodených, môže podporovať agentúry pro-life svojím časom, talentom a majetkom. Pod súčasnou formou sociálnej spravodlivosti sú to tí, ktorí sú pri moci vo vláde, ktorí sa rozhodujú, kto prijíma redistribuované bohatstvo. Nemáme kontrolu nad tým, čo vláda robí s našimi daňovými peniazmi, a často sa stáva, že peniaze idú do charitatívnych organizácií, ktoré by sme nemuseli považovať za hodné.

V zásade existuje napätie medzi na Boha zameraným prístupom k sociálnej spravodlivosti a prístupom k sociálnej spravodlivosti zameraným na človeka. Prístup zameraný na človeka vidí vlády v úlohe spasiteľa a prináša utópiu prostredníctvom vládnych politík. Prístup zameraný na Boha vidí Krista ako Spasiteľa ktorý keď sa vráti, prinesie nebo na zem. Pri jeho návrate Kristus obnoví všetky veci a vykoná dokonalú spravodlivosť. Dovtedy kresťania vyjadrujú Božiu lásku a spravodlivosť tým, že prejavujú láskavosť a milosrdenstvo tým menej šťastným.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o sociálnej spravodlivosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries