settings icon
share icon
Otázka

Aký je rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom?

Odpoveď


Moderné slovníkové definície smilstva („dobrovoľný pohlavný styk medzi osobami, ktoré nie sú zosobášené, čo by zahŕňalo aj cudzoložstvo“) a cudzoložstva („dobrovoľný pohlavný styk medzi zosobášenou osobou a iným partnerom ako zákonným manželom“) sú dosť jednoduché, ale Biblia nám dáva väčší prehľad o tom, ako Boh vníma tieto dva sexuálne hriechy. V Biblii sa o oboch hovorí doslovne, ale oba sa používajú aj v prenesenom význame a označujú modloslužbu.

V Starej zmluve bol každý sexuálny hriech zakázaný Mojžišovým zákonom a židovskými zvyklosťami. Hebrejské slovo, ktoré sa v Starom zákone prekladá ako „smilstvo“, sa však používalo aj v súvislosti s modloslužbou a nazývalo sa duchovným sukničkárstvom. V 2. Kroník 21:10-14 Boh zasiahol Joráma ranami a chorobami, pretože viedol ľud k modloslužbe. „Naviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo“ (v. 11) a „naviedol... na smilstvo podobné smilstvu Achabovho domu“ (v. 13). Kráľ Achab bol manželom Izebel, kňažky chlípneho boha Baala, ktorá viedla Izraelitov k modloslužbe toho najhanebnejšieho druhu. V Ezechielovi 16 prorok Ezechiel podrobne opisuje dejiny Božieho ľudu, ktorý sa od Neho odvrátil, aby „hral smilstvo“ s inými bohmi. Slovo smilstvo, ktoré znamená „modloslužba“, sa len v tejto kapitole používa mnohokrát. Keď sa Izraeliti stali medzi okolitými národmi známymi svojou múdrosťou, bohatstvom a mocou, ktorá bola pre nich osídlom, ako je pre ženu jej krása, obdivovali ich susedia, dvorili im a lichotili, a tak ich strhli k modloslužobným praktikám. Slovo smilstvo sa používa v súvislosti s pohanským modlárstvom, pretože veľká časť pohanského „uctievania“ zahŕňala do svojich obradov aj sex. Chrámové prostitútky boli bežné pri uctievaní Baala a iných falošných bohov. Sexuálny hriech všetkého druhu bol v týchto náboženstvách nielen prijímaný, ale aj podporovaný ako prostriedok na dosiahnutie väčšieho požehnania od bohov pre uctievačov, najmä na zväčšenie ich stád a úrody.

V Novej zmluve pochádza smilstvo z gréckeho slova porneia, ktorého význam zahŕňa cudzoložstvo a incest. Porneia pochádza z iného gréckeho slova, ktorého definícia zahŕňa aj oddávanie sa akejkoľvek nezákonnej žiadostivosti vrátane homosexuality. Použitie tohto slova v evanjeliách a listoch sa vždy vzťahuje na sexuálny hriech, zatiaľ čo „smilstvo“ v knihe Zjavenia sa vždy vzťahuje na modloslužbu. Pán Ježiš odsudzuje dve z cirkví v Malej Ázii za to, že sa oddávali modloslužobnému smilstvu (Zjavenie 2:14,20), a tiež sa zmieňuje o „veľkej neviestke“ posledných čias, ktorou je modloslužobné falošné náboženstvo, „s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva“ (Zjavenie 17:1-2).

Na druhej strane cudzoložstvo sa vzťahuje na sexuálny hriech ženatých a vydatých ľudí s niekým iným ako s manželským partnerom a toto slovo sa v Starej zmluve používa doslovne aj obrazne. Hebrejské slovo preložené ako „cudzoložstvo“ znamená doslova „porušenie manželstva“. Je zaujímavé, že Boh opisuje odchádzanie Jeho ľudu za inými bohmi ako cudzoložstvo. Židovský ľud bol považovaný za Jehovovu manželku, takže keď sa obrátil k bohom iných národov, bol prirovnaný k cudzoložnej manželke. Stará zmluva často označovala modloslužbu Izraela ako smilnú ženu, ktorá „smilnila“ s inými bohmi (2. Mojžišova 34:15-16; 3. Mojžišova 17:7; Ezechiel 6:9). Ďalej celá kniha Ozeáš prirovnáva vzťah medzi Bohom a Izraelom k manželstvu proroka Ozeáša a jeho cudzoložnej manželky Gomery. Gomérino konanie voči Ozeášovi bolo obrazom hriechu a nevernosti Izraela, ktorý čas od času opúšťal svojho pravého manžela (Jehovu), aby sa dopustil duchovného cudzoložstva s inými bohmi.

V Novej zmluve sa dve grécke slová preložené ako „cudzoložstvo“ takmer vždy používajú na doslovné označenie sexuálneho hriechu, ktorý sa týka manželských partnerov. Jediná výnimka je v liste cirkvi v Tyatírach, ktorá bola odsúdená za to, že tolerovala „ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa“ (Zjavenie 2:20). Táto žena zatiahla cirkev do nemravnosti a modloslužobných praktík a každý, kto sa dal zviesť jej falošným učením, bol považovaný za toho, kto s ňou cudzoložil.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries