settings icon
share icon
Otázka

Je modlitba ruženca biblická?

Odpoveď


Zatiaľ čo väčšina toho, čo ružencová modlitba obsahuje, je biblická, celá druhá polovica modlitby „Zdravas Mária” a časti „Zdravas Kráľovná nebies” sú zjavne nebiblické. Zatiaľ čo prvá časť modlitby Zdravas Mária je takmer priamou citáciou z Lukáša 1:28, neexistuje žiadny biblický základ pre (1) modlitbu k Márii v súčasnosti, (2) jej oslovovanie ako „svätá” Mária, či (3) jej pomenovanie „náš život” a „naša nádej”.

Je správne nazývať Máriu „svätou”, čím má katolícka cirkev na mysli to, že Mária nikdy nezhrešila a nebola ani poškvrnená dedičným hriechom? Veriaci v Biblii boli nazvaní „svätými”, čo možno interpretovať ako „oddelení” alebo „svätí”, ale správne chápanie Písma spočíva v tom, že spravodlivosť, ktorú veriaci v Krista majú, je spravodlivosť udelená od Krista (2 Korinťanom 5:21) a zatiaľ čo žijú na zemi, nie sú ešte v praktickom živote úplne posvätení od hriechu (1 Jána 1:9-2:1). V písme sa Ježiš opakovane nazýva našim Spasiteľom, pretože nás zachránil od nášho hriechu. V Lukášovi 1:47 Mária nazýva Boha svojim „Spasiteľom”. Spasiteľom od čoho? Bezhriešna osoba predsa nepotrebuje Spasiteľa. Hriešnici ale Spasiteľa potrebujú. Mária uznala Boha za svojho Spasiteľa. Preto Mária uznala aj to, že je hriešnica.

Ježiš povedal, že On prišiel, aby nás zachránil od našich hriechov (Matúš 1:21). Rímskokatolícka cirkev však tvrdí, že Mária bola zachránená od hriechu odlišným spôsobom ako ktokoľvek iný...že ona bola uchránená od hriechu prostredníctvom nepoškvrneného počatia (teda že už bola počatá bez hriechu). Je však toto učenie biblické? Rímskokatolícka cirkev otvorene pripúšťa, že sa toto učenie v Písme nenachádza. Keď jeden mladý muž oslovil Ježiša ako „dobrý učiteľ” (Matúš 19:16-17), Ježiš sa ho opýtal, prečo ho nazýva „dobrým”, keďže nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Ježiš nepopieral svoju vlastnú božskú podstatu, len sa snažil o to, aby si mladík uvedomil, že používa tento pojem príliš ľahkovážne bez toho, aby sa zamyslel nad tým, čo vlastne hovorí. Ježišova pointa však aj naďalej platí, pretože inak by ju nebol povedal...nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Toto tvrdenie vylučuje všetkých okrem Boha, vrátane Márie! Viaže sa to aj k Rimanom 3:10-23, Rimanom 5:12, ako aj k ďalším nespočetným pasážam, ktoré zdôrazňujú fakt, že v Božích očiach nikto nedosahuje požadovanú úroveň. A ani Mária nie je nikdy vylúčená z týchto tvrdení týkajúcich sa všetkých ľudí! Keby bola Mária uchránená od poškvrny hriechu, nepotrebovala by Spasiteľa tak, ako tvrdila, že ho potrebuje (Lukáš 1:47).

A čo otázka modlitby k Márii alebo ku komukoľvek inému okrem Boha? Biblia nám nikde nehovorí o tom, či nás niekto iný v nebi dokáže vôbec počuť. S určitosťou však vieme, že jediný Boh je vševedúci, všemocný a všadeprítomný. Zdá sa, že dokonca aj anjeli, so všetkými svojimi úžasnými schopnosťami, ktorým možno disponujú, majú aj svoje obmedzenia a nedokážu nám vždy pomôcť tak, ako by možno chceli (Daniel 10:10-14). Keď Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa, odovzdal im to, čo je všeobecne známe ako „Otče náš”. Učí nás adresovať svoju modlitbu Bohu. Keď sa modlitba adresuje niekomu, tak je to vždy Boh! Nikde nenájdeme jediný príklad niekoho, kto by sa modlil modlitbu k akémukoľvek „svätému” či anjelovi či komukoľvek inému (okrem modlitieb k falošným bohom). Navyše, vždy, keď sa nejaký zbožný človek poklonil (v náboženskej situácii), aby tak uctieval niekoho iného ako Boha (hlavne apoštolov alebo anjelov), bolo mu prikázané, aby vstal a prestal to robiť (Skutky 10:25-26; Skutky 14:13-16; Matúš 4:10; Zjavenie 19:10; Zjavenie 22:8-9). Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že uctieva jedine Boha, ale že si „váži” Máriu a svätých. Aký je v tom rozdiel? Človek, ktorý sa modlí ruženec strávi viac času vzývaním Márie ako Boha! Popri každom jednom vzývaní Boha v ruženci sa desaťkrát vzýva Mária!

Biblia tvrdí, že Ježiš je našim vykupiteľom (Galaťanom 3:13; 4:4-5; Títovi 2:14; 1 Petra 1:18-19; Zjavenie 5:9). „Zdravas Kráľovná nebies” nazýva Máriu našou „najmilosrdnejšou zástankyňou”, ale Biblia nazýva Ježiša našim zástancom u Otca (1 Jána 2:1) a našim jediným prostredníkom (1 Timoteovi 2:5). Jediný raz, keď sa v Písme spomína titul „Kráľovná nebies”, je v negatívnom zmysle (Jeremiáš 7:17-19; 44:16-27). Celý kontext Písma nás učí, aby sme sa modlili jedine k samotnému Bohu. Ani len raz nie je možné nájsť príklad alebo napomenutie k modlitbe k niekomu inému! Jediný základ pre predstavu prichádzania k Bohu prostredníctvom Márie vyplýva z jedného biblického príbehu, keď Mária prichádza k Ježišovi, aby ho požiadala o pomoc na svadobnej hostine (Ján 2). Ale má sa azda táto pasáž vo svetle všetkých ostatných veršov, vrátane Ježišovho vlastného návodu na to, ako sa máme modliť, používať na učenie o tom, že by sme mali pristupovať k Bohu prostredníctvom Márie?

Podobne, je vhodné nazývať Máriu našim „životom” a „nádejou”? Znovu, tieto pojmy sa v Písme používajú jedine pre Boha, najmä Boha Syna, Ježiša Krista (Ján 1:1-14; Kološanom 3:4; 1 Timoteovi 1:1; Efežanom 2:12; Títovi 2:13). A preto prax opakovania ružencových modlitieb je v mnohých ohľadoch konaním proti Písmu. Jedine Boh dokáže počuť naše modlitby. Jedine Boh dokáže aj vypočuť naše modlitby. Biblia na žiadnom mieste nevedie kresťanov k modlitbe pomocou prostredníkov ani k prosbe svätých či Márie (v nebesiach) za ich modlitby.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je modlitba ruženca biblická?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries