Čo hovorí Biblia o rozvode a novom sobáši?Otázka: Čo hovorí Biblia o rozvode a novom sobáši?

Odpoveď:
V prvom rade odhliadnuc od toho kto aký názor má vo veci rozvodu, je dôležité brať do úvahy slová Biblie z Malachiáša 2:16a: “Lebo nenávidím rozvod, hovorí Hospodin, Boh Izraela.” Podľa Biblie je Božím zámerom, aby manželstvo bolo celoživotným záväzkom. “Takže už nie sú dve telá ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!” (Matúš 19:6). Boh však vie, že keďže manželstvo tvoria dve hriešne ľudské duše, dôjde aj k rozvodom. V Starej zmluve vyriekol zákony na ochranu rozvedených, zvlášť žien (Deuteronómium 24:1-4). Ježiš upozorňuje, že tieto zákony boli dané pre tvrdosť ľudského srdca, nie preto, žeby si to prial Boh (Matúš 19:8).

Rozpor ohľadom toho, či rozvod a druhé manželstvo je dovolené podľa Biblie vzniká primárne z Ježišových slov v Matúšovi 5:32 a 19:9. Fráza “okrem prípadu nevery” je jediným miestom v Písme, ktoré umožňuje výklad, že za istých okolností Boh povoľuje rozvod a druhý sobáš. Mnohí vykladači chápu túto "výnimku" ako zmienku o "manželskej nevere" počas "zasnúbenia". Podľa židovskej tradície sa muž a žena považovali za manželov aj keď boli ešte len “zasnúbení.” Nevera počas obdobia "zasnúbenia" by bola jedinou platnou príčinou pre rozvod.

Avšak grécky výraz preložený ako “manželská nevera” je slovo, ktoré môže znamenať akúkoľvek formu sexuálnej nemorálnosti. Môže ísť o neviazané sexuálne vzťahy, prostitúciu, cudzoložstvo, atď. Ježiš pravdepodobne hovorí, že rozvod je prípustný ak dôjde k sexuálnej nemorálnosti. Sexuálne vzťahy sú integrálnou súčasťou manželského zväzku, keďže “dvaja sa stanú jedným telom” (Genesis 2:24; Matúš 19:5; Efezským 5:31). Teda porušenie tohto zväzku sexuálnymi vzťahmi mimo manželstva môže byť prípustnou príčinou rozvodu. Ak je tomu tak, potom má Ježiš na mysli aj druhé manželstvo v tejto pasáži. Fráza “a vezme si iného” (Matúš 19:9) naznačuje, že rozvod a druhý sobáš sú povolené v prípade výnimky akokoľvek ju už interpretujeme. Je dôležité všimnúť si, že len strana, ktorá je bez viny sa môže znovu zosobášiť. Aj keď to nie je priamo vyslovené v texte, povolenie pre druhý sobáš po rozvode je Božia milosť pre toho, ktorý utrpel krivdu, nie pre toho, kto spáchal sexuálnu nemorálnosť. Môžu byť prípady, kedy sa aj "previnilá" strana môže druhý krát zosobášiť – ale tento concept nie je súčasťou učenia tohto textu.

Niektorí chápu 1 Korintským 7:15 ako ďalšiu “výnimku,” povoľujúcu druhý sobáš ak sa neveriaci rozvedie s veriacim. Avšak v kontexte sa nespomína druhý sobáš, len sa hovorí, že veriaci nie je viazaný pokračovať v manželstve, ak neveriaci partner chce odísť. Iní tvrdia, že zneužívanie (partnera alebo dieťaťa) je platným dôvodom pre rozvod aj keď nie sú menované v Biblii. Aj keď to môže byť tak, nikdy nie je múdre domýšľať dôsledky za Božie Slovo.

Niekedy sa v diskusii o výnimke stráca fakt, že čokoľvek už “manželská nevera” znamená, je to možnosť rozviesť sa, nie príkaz rozviesť sa. Aj keď dôjde k cudzoložstvu, taký pár z Božej milosti môže dokázať odpustiť si a znovu vybudovať svoje manželstvo. Boh nám toho odpustil omnoho viac. Zaiste môžeme nasledovať Jeho príklad a odpustiť dokonca aj hriech cudzoložstva (Efezským 4:32). Avšak v mnohých prípadoch partner svoj čin neoľutuje a pokračuje v sexuálnej nemorálnosti. Tam možno aplikovať slová z Matúša 19:9. Mnohí sa tiež príliš rýchlo znovu zosobášia po rozvode, keď by si Boh možno prial, aby zostali slobodnými. Boh niekedy povoláva človeka, aby bol slobodný, aby bola jeho pozornosť sústredená len na Neho (1 Korintským 7:32-35). Druhý sobáš po rozvode môže byť možnosťou v niektorých prípadoch, ale to neznamená, že je jedinou možnosťou.

Je alarmujúce, že rozvodovosť medzi aktívnymi kresťanmi je takmer rovnaká ako medzi neveriacimi. Biblia jasne vyhlasuje, že Boh nenávidí rozvod (Malachiáš 2:16) a že zmierenie a odpustenie by mali sprevádzať život veriaceho (Lukáš 11:4; Efezským 4:32). Avšak Boh vie, že k rozvodom dôjde dokonca aj medzi Jeho deťmi. Rozvedený a/alebo znovu zosobášený veriaci by sa nemal cítiť o nič menej milovaný Bohom, aj keď jeho rozvod a/alebo druhý sobáš nespadá pod možnú výnimku v Matúšovi 19:9. Boh často použije dokonca aj hriešnu neposlušnosť kresťanov, aby vykonal veľké dobro.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo hovorí Biblia o rozvode a novom sobáši?