Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?Otázka: Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?

Odpoveď:
Sú podobnosti a rozdiely medzi talentami a duchovnými darmi. Oba sú darom od Boha. Oba rastú v efektivite používaním. Oba majú zámer, aby poslúžili iným, nie sebeckým účelom. 1. Korintským 12:7 hovorí, že duchovné dary sú nám dané na prospech iných a nie nás samých. Keďže sa dve veľké prikázania zaoberajú milovaním Boha a iných, to znamená, že by sme mali používať svoje talenty na tieto účely. Avšak je rozdiel v tom, komu a kedy sú talenty a duchovné dary dané. Osoba (bez ohľadu na jej vieru v Boha alebo Krista) dostala prirodzený talent ako výsledok kombinácie genetiky (niektorí majú prirodzenú schopnosť v oblasti hudby, umenia alebo matematiky) a okolia (vyrastanie v hudobnej rodine pomôže jednotlivcovi v rozvoji hudobného talentu) alebo preto, že sa Boh rozhodol obdariť určité osoby určitými talentami (napríklad Bazeleela v Exodus 31:1-6). Duchovné dary sú dané všetkým veriacim skrze Ducha Svätého (Rimanom 12:3; 6) v čase, keď postavia svoju vieru v Krista na odpustenie svojich hriechov. V tej chvíli, Duch Svätý dáva novému veriacemu duchovný dar (dary), ktoré On chce, aby veriaci mal (1. Korintským 12:11).

Rimanom 12:3-8 uvádza nasledovné duchovné dary: proroctvá, slúžiť iným (vo všeobecnom zmysle), vyučovanie, napomínanie, veľkorysosť, vodcovstvo a preukazovanie milosrdenstva. 1. Korintským 12:8-11 vymenúva dary ako slovo múdrosti (schopnosť komunikovať duchovnú múdrosť), slovo poznania (schopnosť komunikovať praktickú pravdu), viera (nezvyčajné spoliehanie sa na Boha), schopnosť činiť divy, proroctvá, rozlišovanie duchov, jazyky (schopnosť hovoriť v jazyku, ktorý sa neučil) a výklad jazykov. Tretí zoznam sa nachádza v Efezským 4:10-12, ktorá hovorí o Bohu, ktorý dáva svojej Cirkvi apoštolov, prorokov, evanjelistov a pastorov-učiteľov. Vyplýva otázka, koľko duchovných darov existuje, keďže ani jeden zoznam nie je rovnaký. Je tiež možné, že biblické zoznamy nie sú vyčerpateľné, ale že sú tam ďalšie duchovné dary nad rámec tých, ktoré Biblia spomína.

Zatiaľ čo niekto môže rozvíjať svoj talent a neskôr usmerniť svoje povolanie alebo hobby tým smerom, duchovné dary boli dané Duchom Svätým na budovanie cirkvi Kristovej. V tomto všetci kresťania hrajú aktívnu rolu v presadzovaní evanjelia Ježiša Krista. Všetci sú povolaní a vybavení, aby sa zapojili do „práce služby“ (Efezským 4:12). Všetci sú nadaní, takže môžu prispieť skrze Krista z vďačnosti za všetko, čo pre nich urobil. Kým tak robia, nachádzajú naplnenie v živote skrze svoju prácu pre Krista. Je to úlohou cirkevných vodcov, aby pomohli vybudovať svätých, ktorí by boli ďalej vybavení pre službu, do ktorej ich Boh povolal. Plánovaný výsledok duchovných darov je, že cirkev ako celok môže rásť a byť posilnená vzájomným prispievaním každého člena Kristovho tela.

Zhrnutie rozdielov medzi duchovnými darmi a talentami: 1) talent je výsledkom genetiky a/alebo odbornej prípravy, zatiaľ čo duchovný dar je výsledkom moci Ducha Svätého. 2) Talent môže vlastniť každý, kresťan alebo nekresťan, zatiaľ čo duchovné dary vlastnia iba kresťania. 3) Zatiaľ čo aj talenty aj duchovné dary by mali byť použité na slávu Božiu a ku službe ostatným, duchovné dary sú zamerané na plnenie týchto úloh, kým talenty môžu byť použité na výlučne neduchovné účely.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?