Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?Otázka: Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?

Odpoveď:
Rimanom 12:3-8, a 1. Korintským 12. kapitola jasne hovoria o tom, že každému kresťanovi sú dané duchovné dary podľa Pánovho rozhodnutia. Duchovné dary sú dávané na povznesenie Kristovho tela (1. Korintským 12:7; 14:12). Presné načasovanie dávania týchto darov nie je vyslovene spomenuté. Väčšina predpokladá, že duchovné dary sú dané v okamihu duchovného narodenia (moment spásy). Avšak, sú niektoré verše, ktoré môžu naznačovať, že Boh dáva duchovné dary aj neskôr. 1. Timoteovi 4:14 a 2. Timoteovi 1:6 sa vzťahujú na dar, ktorý Timotej dostal v čase jeho vysvätenia „proroctvom“. To pravdepodobne znamená, že jeden zo starších počas Timoteovho vysvätenia, hovorili o duchovnom dare, ktorý by mal Timotea uschopniť k jeho budúcej službe.

Tiež nám je povedané v 1. Korintským 12:28-31 a v 1. Korintským 14:12-13, že je to Boh, (nie my), ktorý vyberá dary. Tieto pasáže tiež ukazujú, že nie každý bude mať osobitný dar. Pavol hovorí ku korintským veriacim, že ak budú túžiť po duchovných daroch, mali by sa usilovať o poučné dary, ako je prorokovanie (ďalej hovorí Božie slovo o budovaní sa navzájom). Teda, prečo by im Pavel povedal, aby silne túžili po „väčších“ daroch, ak im už boli dané všetky dary, a ak by tam nebola žiadna ďalšia príležitosť získať tieto väčšie dary? Niekoho to môže viesť k domnienke, že ako aj Šalamún hľadal múdrosť od Boha, aby bol dobrý vládca nad Božím ľudom, tak nám Boh poskytne tie dary, ktoré potrebujeme, aby sme mohli byť väčším prínosom pre cirkev.

Po tomto, čo sme povedali, ešte stále platí, že tieto dary sú rozdeľované podľa Božieho výberu, nie podľa nášho vlastného. Ak by každý Korinťan silne žiadal o konkrétny dar, ako je proroctvo, Boh by nedal každému, jednoducho preto, že si to silne žiadajú. Keby im dal, tak kto by slúžil vo všetkých ostatných funkciách tela Kristovho?

Je jedna vec, ktorá je úplne jasná – Boží príkaz je Božie uschopnenie. Ak nám Boh prikazuje, aby sme niečo urobili (ako svedčiť, milovať nemilujúcich, robiť učeníkmi národy, atď.), On nás aj uschopní k tomu. Niektorí nemusia byť tak nadaní v hlásaní evanjelia ako ostatní, ale Boh prikázal všetkým kresťanom, aby svedčili a robili učeníkov (Matúš 28:18-20; Sk 1,8). My všetci sme povolaní k evanjelizácii, či máme duchovný dar evanjelizácie alebo nie. Odhodlaný kresťan, ktorý sa snaží naučiť sa Písmo a rozvíjať svoje schopnosti vyučovania môže sa stať lepším učiteľom, ako ten, kto má duchovný dar vyučovania, ale ho zanedbáva.

Sú nám duchovné dary dané, keď prijmeme Krista, alebo sú pestované počas nášho chodenia s Bohom? Odpoveď je áno v oboch prípadoch. Za normálnych okolností sú duchovné dary prijaté pri spasení, ale tiež ich treba pestovať počas duchovného rastu. Môže túžba vo vašom srdci byť realizovaná a vyvinúť sa do vášho duchovného daru? Môžete hľadať určité duchovné dary? 1. Korintským 12:31 sa zdá, že ukazuje, že je to možné: „Snažte sa však o vyššie dary“. Môžeš hľadať duchovný dar od Boha a byť horlivý po ňom tak, že sa budeš snažiť o rozvoj v tejto oblasti. Súčasne, ak to nie je Božia vôľa, nedostaneš určitý duchovný dar bez ohľadu na to, ako silno po ňom túžiš. Boh je nekonečne múdry a On vie, prostredníctvom ktorých darov budeš najproduktívnejší pre Jeho kráľovstvo.

Bez ohľadu na to, nakoľko sme boli obdarovaní jedným darom alebo iným, všetci sme pozvaní, aby sme sa vyvíjali vo viacerých oblastiach, uvedených v zozname duchovných darov: byť pohostinný, ukázať milosrdenstvo, slúžiť jeden druhému, evanjelizovať, atď. Ak sa snažíme slúžiť Bohu z lásky za účelom budovania iných pre Jeho slávu, bude prinesená sláva Jeho menu, jeho cirkev vzrastie a nás odmení (1. Korintským 3:5-8; 12:31 -14:1). Boh sľubuje, že ak On bude našou radosťou, dá nám túžby nášho srdca (Žalm 37:4-5). Toto určite zahŕňa našu prípravu slúžiť Mu spôsobom, ktorý nám prinesie zmysel a uspokojenie.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?