Ako by mal kresťan reagovať na pocity viny, týkajúce sa predošlých hriechov, bezohľadu na to, či sa to stalo pred alebo po spasení?


Otázka: Ako by mal kresťan reagovať na pocity viny, týkajúce sa predošlých hriechov, bezohľadu na to, či sa to stalo pred alebo po spasení?

Odpoveď:
Každý človek zhrešil, a následkom hriechu je aj pocit viny. Môžeme byť vďační za pocit viny, lebo nás to vedie k pokániu. Vo chvíli, keď sa osoba odvráti od hriechu a príde vo viere k Ježišovi, hriech je odpustený. Pokánie je súčasťou viery, ktorá vedie k spaseniu (Matúš 3:2; 4:17; Skutky 3:19).

V Ježišovi sú aj tie najohavnejšie hriechy vymazané (1. Korinťanom 6:9-11 hovorí o hriechoch, ktoré môžu byť odpustené). Spasenie je z milosti, a milosť odpúšťa. Po spasení osoba bude hrešiť, ale Boh zasľúbil odpustenie. „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.“ (1. Jánova 2:1).

Sloboda z hriechu neznamená vždy aj slobodu z pocitu, ktorý hriech vyvoláva. Hoci sú naše hriechy odpustené, ešte stále si ich pamätáme. Tiež máme duchovného nepriateľa, ktorý sa volá „žalobca bratov“ (Zjavenie 12:10), ktorý nám neúnavne pripomína naše pády, chyby a hriechy. Keď sa kresťan stretne s pocitom viny, mal by vykonať nasledovné:

1). Vyznaj každý vedomý hriech, ktorý si doteraz nevyznal. V mnohých prípadoch pocit viny je užitočný, lebo je potrebné vyznanie. Často cítime vinu, lebo sme skutočne vinní. (Pozri Dávidov opis viny a riešenie v Žalme 32:3-5).

2). Žiadaj od Pána, aby ti ukázal, či existuje ešte nejaký hriech. Maj smelosť byť úplne otvorený a úprimný pred Bohom. „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Žalm 139:23-24).

3). Dôveruj zasľúbeniu Božiemu, že odpustí každý hriech a vymaže každú vinu na základe krvi Kristovej (1. Jánova 1:9; Žalm 85:2; Rimanom 8:1).

4). V prípadoch, keď sa pocit viny javí po vyznaní hriechu, jednoducho odmietni taký pocit viny ako falošný. Pán je verný vo svojom zasľúbení, že odpustí. Čítaj a medituj nad Žalmom 103:8-12.

5). Hľadaj od Pána, aby pokarhal Satana a hľadaj, aby ti Pán obnovil radosť z odpustenia hriechov. (Žalm 51:12).

Žalm 32 je ziskové štúdium. Hoci Dávid ohavne zhrešil, získal vyslobodenie ako z hriechu, tak aj z pocitu viny. Zaoberal sa príčinou viny a realitou odpustenia. Žalm 51 je tiež dobrý oddiel na štúdium. Dôraz je na vyznaní hriechu, v Dávidovom volaní na Boha so srdcom plným viny a smútku. Výsledkom sú obnovenie a radosť.

Nakoniec, ak bol hriech vyznaný a odpustený, je čas ísť ďalej. Pamätajte, že my, ktorí sme prišli ku Kristovi, sme nové stvorenie v Kristu. „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2. Korinťanom 5:17). Časť toho „starého“ je vlastne spomínanie si na staré hriechy a pocit viny, ktorý sa javí. Žiaľ, mnohí kresťania sú náchylní k tomu, aby sa vŕtali po pamäti a hľadali predošlé hriechy, ktoré viacej neexistujú. Toto je neúžitočné a znemožňuje víťazný kresťanský život, ktorý Boh pripravil pre nás. Múdre príslovie hovorí: „Ak vás Boh zachránil zo stoky, neskáčte späť a neplávajte znovu v nej.“

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Ako by mal kresťan reagovať na pocity viny, týkajúce sa predošlých hriechov, bezohľadu na to, či sa to stalo pred alebo po spasení?