Čo hovorí Biblia o rasovo zmiešaných manželstvách?Otázka: Čo hovorí Biblia o rasovo zmiešaných manželstvách?

Odpoveď:
Starozmluvný zákon zakazoval Izraelcom ženiť a vydávať sa mimo príslušníkov svojho národa (Deuteronómium 7:3-4). Dôvodom bolo, že takéto manželstvá by Izraelcov mohli odviesť od Boha, ak by sa vydávali a ženili s modloslužobníkmi, pohanmi alebo divochmi. Podobný princíp nachádzame aj v Novej zmluve, ale na oveľa odlišnejšej úrovni: “Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločného s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?” (2 Korintským 6:14). Podobne ako Izraelci (veriaci v jediného pravého Boha) mali zákaz brať si neveriacich, tak aj kresťania (veriaci v jediného pravého Boha) si nemajú brať neveriacich. Celkom konkrétna odpoveď na túto otázku je nie – Biblia nehovorí, že rasovo zmiešané manželstvo je nesprávne.

Človek má byť posudzovaný podľa svojho charakteru, nie podľa farby pokožky. Všetci by sme mali byť opatrní v uprednostňovaní jedných pred druhými, nemali by sme mať predsudky či už rasové alebo iné (Jakuba 2:1-10, viď zvlášť verše 1 a 9). Kritérium výberu partnera pre muža kresťana alebo ženu kresťanku by malo byť, či je človek kresťanom (2 Korintským 6:14), aby to bol niekto, kto bol znovuzrodený a verí v Ježiša Krista (Ján 3:3-5). Viera v Krista, nie farba pleti je biblickým merítkom pre výber partnera. Rasovo zmiešané manželstvá nie sú otázkou správnosti či nesprávnosti, ale otázkou múdrosti, úsudku a modlitby.

Jediný dôvod, prečo rasovo zmiešané manželstvo treba zvlášť starostlivo uvážiť sú problémy, ktoré môžu takýto pár stretnúť zo strany spoločnosti, keby ich neakceptovali. Mnohé zmiešané páry trpia predsudkami a ohováraním iných, niekedy sa im to stáva aj zo strany vlastnej rodiny. Niektoré páry zas majú ťažkosti s deťmi, ktorých farba pleti má iný odtieň ako ich rodičia/alebo súrodenci. Páry z rasovo odlišným pôvodom musia mať na pamäti takéto prekážky a byť na ne pripravené, ak sa rozhodnú zosobášiť sa. Opäť však opakujem, jediný biblický limit, ktorý je kladený na manželského partnera kresťana je, či je dotyčný súčasťou Kristovho tela.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo hovorí Biblia o rasovo zmiešaných manželstvách?