settings icon
share icon
Otázka

Čo potrebujeme vedieť k prežitiu posledných časov?

Odpoveď


Ľudia často zažívajú nepokoj, keď myslia na budúcnosť, ale nemusí to tak byť. Tým, ktorí poznajú Boha, môžu myšlienky na budúcnosť prinášať dychtivosť a útechu. Napríklad, tak ako žena, ktorá pozná Boha a dôveruje Mu, „s úsmevom sa díva na nastávajúci deň“(Príslovia 31:25).

Ohľadne budúcnosti je potrebné mať na pamäti dve kľúčové myšlienky:

1. Boh je zvrchovaný a má kontrolu nad všetkým. Pozná budúcnosť a dokáže ovplyvniť všetko čokoľvek sa stane. Biblia hovorí: „Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím. Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som povedal, to iste vyplním, čo som naplánoval, to určite urobím.“ (Izaiáš 46:9-11, Ekumenický preklad, pridané zvýraznenie)
2. Druhá vec, na ktorú treba pamätať je, že Biblia naznačuje čo sa stane v „posledných časoch“ alebo dňoch. Keďže Biblia je Božím zjavením pre ľudstvo a Boh pozná a riadi budúcnosť (tak ako to povedal Izaiáš), tak dáva zmysel, že keď Biblia hovorí o tom, čo sa má stať v budúcnosti, môžeme tomu veriť. Vzhľadom na proroctvá o budúcnosti, Biblia hovorí: „Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“ (2. Petra 1:21, Ekumenický preklad). Táto pravda je jasný fakt, nie ako falošní proroci z iných náboženstiev alebo aj jednotlivci ako Nostradamus, Biblia sa nikdy nezmýlila - zakaždým, keď Biblia predpovedala udalosť v budúcnosti, stalo sa to presne tak, ako to hovorilo Písmo.

Vzhľadom na pochopenie a prežitie posledných časov si zodpovieme tri otázky:

1. Ako by som si mal interpretovať to, čo hovorí Biblia o budúcnosti (biblické proroctvá)?
2. Čo hovorí Biblia, že sa stane v budúcnosti?
3. Ako by malo ovplyvniť môj život dnes to, čo hovorí Biblia o budúcnosti?

Ako interpretovať biblické proroctvá
Existuje množstvo pohľadov na to, aké metódy by mali byť použité pri interpretácii častí, ktoré sa zaoberajú poslednými časmi. Biblické proroctvá môžu byť interpretované 1. doslovne, 2. s futuristickým pohľadom a 3. pohľadom „premilenializmu“. Podporou doslovnej interpretácia je fakt, že v Biblii je viac ako 300 proroctiev, ktoré sa týkali prvého príchodu Krista a všetky z nich boli naplnené doslovne. Proroctvá okolo narodenia Mesiáša, život, zradenie, smrť a vzkriesenie neboli naplnené alegoricky alebo duchovne. Ježiš sa doslovne narodil v Betleheme, robil zázraky, bol zradený priateľom za 30 strieborných, mal prebodnuté ruky aj nohy, zomrel medzi zlodejmi, bol pochovaný v hrobe bohatého muža a bol vzkriesený 3 dni po svojej smrti. Všetky tieto detaily boli predpovedané stovky rokov pred tým, ako sa Ježiš narodil a boli naplnené doslovne. A čo sa týka použitého symbolizmu v rozličných proroctvách (ako draci, jazdci a pod.), všetko to vykresľuje presné bytosti alebo udalosti, rovnakým spôsobom, ako keď Ježiš hovoril o levovi a baránkovi.

Podľa futuristického pohľadu, Biblia jasne stanovuje, že prorocké knihy ako Daniel a Zjavenie obsahujú nie len záznamy historických udalostí, ale aj predpovede budúcich udalostí. Po tom ako Ján dostal správu pre zbory v jeho dobe, dostal tiež vízie, ktoré sa týkali toho, čo príde v posledných časoch. Jánovi bolo povedané: „Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má po tomto diať.“ (Zjavenie 4:1, Ekumenický preklad, pridané zvýraznenie)

Možno ešte silnejší argument pre futuristický pohľad nachádzame v Božích zasľúbeniach Abrahámovi, ohľadom zeme Izrael. Božia zmluva s Abrahámom bola bezpodmienečná a Jeho zasľúbenia sa pre Abrahámových potomkov ešte nenaplnili, čo hodnovernosť futiristického pohľadu potvrdzuje.

Nakoniec, s rešpektom voči interpretácii proroctva z pohľadu „premilenializmu“, toto znamená, že najprv bude cirkev vytrhnutá, potom svet zažije sedem ročné obdobie utrpenia, a potom sa Ježiš Kristus vráti kraľovať nad zemou na 1000 doslovných rokov (Zjavenie 20).

Čo ale hovorí Biblia, že sa stane predtým?

Čo hovorí Biblia, že sa stane v posledných časoch?

Žiaľ, Biblia predpovedá zhoršovanie katastrof, ľudských hriechov a odpadnutie od viery predtým ako sa vráti Kristus. Pavol píše: „Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy... Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní.“(2. Timoteovi 3:1 a 13). Svet bude ďalej odmietať Boha, Jeho Slovo a Jeho ľud.

Jedného dňa v budúcnosti - nikto nevie kedy - Boh vytrhnutím ukončí obdobie cirkvi, ktoré začalo v prvom storočí na Letnice (Skutky 2). Vtedy Boh v príprave na Jeho posledný súd, vezme všetkých veriacich v Krista zo zeme. O vytrhnutí hovorí Pavol takto: „Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami.“ (1. Tesaloničanom 4:14-18, Ekumenický preklad)

Narušenie mieru a nárast zmätku, ktoré budú predchádzať vytrhnutiu, dosiahne obrovské rozmery, keď zmizne nespočetné množstvo ľudí zo zeme. Takáto udalosť spôsobí paniku a bude vyžadovať silného lídra, ktorý bude mať odpovede na problémy celého sveta. Príprava takéhoto lídra už nejaký čas prebieha, ako poznamenal historik Arnold Toynbee: „Vnucovaním ľudstvu viac a viac smrtonosných zbraní a zároveň vytváraním sveta, ktorý je čím viac vzájomne závislý ekonomicky, technológia privádza ľudstvo do takého stupňa tiesne, že sme zrelí na uctievanie hocijakého Cézara, ktorý by dokázal uviesť svet do jednoty a mieru“. Obnovená Rímska ríša, obnovná v podobe desať-štátnej Európy bude pôvodcom Antikrista, ktorý uzavrie zmluvu s národom Izraela, čím sa oficiálne začne 7 ročný odpočet k druhému Kristovmu príchodu (Daniel 9:27).

Tri a pol roka bude antikrist vládnuť nad zemou a sľubovať mier, ale to bude falošný mier, ktorý ľudí na zemi chytí do pasce. Biblia hovorí: „Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota!“, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.“(1. Tesaloničanom 5:3, Ekumenický preklad). Vojny, zemetrasenia a hladomory sa budú stupňovať (Matúš 24:7) ku koncu 3,5 ročného vládnutia antikrista, kedy obnoví chrám v Jeruzaleme a vyhlási sa za Boha a bude vyžadovať uctievanie (2. Tesaloničanom 2:4, Matúš 24:15). V tomto bode pravý Boh zareaguje na výzvu. Na ďalších 3,5 roka nastane veľké súženie, aké dosiaľ ešte nebolo. Ježiš predpovedal: „lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia“ (Matúš 24:21–22, Ekumenický preklad).

Počas veľkého utrpenia budú obrovské straty na životoch a ničenie zeme. Veľké množstvo ľudí príde vo viere ku Kristovi, ale mnohí pritom za cenu svojho života. Boh pri tom všetkom stále bude mať kontrolu nad všetkým a zhromaždí armády neveriacich z celého sveta, aby ich súdil. Prorok Joel napísal o tejto udalosti: „zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Údolia Jošafát a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu rozkúskovali“ (Joel 4:2, Ekumenický preklad). Ján zaznamenal tento boj takto: „Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. „Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.“ Zhromaždil ich na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedón.“ (Zjavenie 16:13-16, Ekumenický preklad).

Vtedy sa vráti Mesiáš - Ježiš, zničí svojich nepriateľov a bude ci nárokovať svet, ktorý je právom Jeho.

„Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov; napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie Slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielych koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba: „Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých.“ A videl som šelmu i kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho vojsku. Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírou. Ostatní boli pozabíjaní mečom, ktorý vychádzal z úst jazdca na koni. A všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel.“ (Zjavenie 19:11-21, Ekumenický preklad)

Potom ako Kristus porazí všetky armády zhromaždené v údolí Harmagedón, bude vládnuť so svojimi svätými tisíc rokov a plne navráti Izrael do svojej zeme. Na konci týchto tisíc rokov nastane posledný súd národov a zvyšného ľudstva, po ktorom príde večnosť: strávená s Bohom v nebi alebo v oddelení od Neho (Zjavenie 20-21).

Spomenuté udalosti nie sú špekulácie alebo možnosti - sú to presné opisy udalostí, ktoré sa v budúcnosti stanú. Tak ako sa vyplnili Biblické proroctvá o prvom Kristovom príchode, rovnako sa vyplnia všetky biblické proroctvá o Jeho druhom príchode .

Aký vplyv by mali mať na nás proroctvá, keďže ich považujeme za pravdivé? Túto otázku si položil aj Peter: „Keď sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesia rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?!“ (2. Petra 3:11-12, Ekumenický preklad)

Vplyv biblických proroctiev na nás dnes
Sú štyri reakcie, aké by sme mali mať na biblické proroctvá.

1) Prvá reakcia je poslušnosť, o poslušnosti hovorí aj Peter v spomenutom verši. Ježiš nám stále hovorí aby sme sa pripravili na Jeho príchod, ktorý môže byť kedykoľvek (Marek 13:33-37), a mali by sme byť tak pripravení, aby sme neboli zahanbení za naše správanie.
2)Druhá reakcia je uctievanie. Boh nám pripravil spôsob, ako uniknúť Jeho poslednému súdu - Jeho dar spasenia, darovaný zadarmo skrze Ježiša. Mali by sme si byť istí, že sme obdržali Jeho dar spasenia a žiť s vďačnosťou. Naše uctievanie sa raz zmení na uctievanie v nebi: „A spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa“ (Zjavenie 5:9, Ekumenický preklad).
3)Treťou reakciou je prehlasovanie. Správu o Božom spasení a pravdu o Jeho druhom príchode je potrebné vyhlasovať, aby to všetci počuli, hlavne tí, ktorí ešte neveria. Musíme dať šancu každému, aby sa obrátil k Bohu a mohol byť zachránený od prichádzajúceho Božieho hnevu. Zjavenie 22:10 hovorí: „A povedal mi: „Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko!“.
4) Poslednou reakciou na Božie prorocké slovo je služba. Všetci veriaci by mali byť aktívny v konaní Božej vôle a vo vykonávaní dobrých skutkov. Časť Kristovho súdu bude zameraná na skutky vykonané veriacimi. Skutky nepodmieňujú prijatie kresťana do neba, ale ukazujú, čo by mal každý veriaci robiť s darmi, ktoré dostal od Boha. Pavol o tomto súde hovorí: „ Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.“ (2. Korinťanom 5:10, Ekumenický preklad)

Na záver, Boh je zvrchovaný nad všetkými udalosťami a ľuďmi na svete. Všetko má pevne pod kontrolou a všetko čo začal dovedie do dokonalého konca. Stará kresťanská pieseň to vyjadruje takto: „Všetko je Božie stvorenie... tvarované jednou rukou... Satan a spasenie... pod jedným velením.“

Naplnené proroctvo je dôkazom toho, že Biblia je nadprirodzená kniha. Stovky starozmluvných proroctiev už boli naplnené a logický záver je, že to, čo hovorí o posledných časoch, sa naplní tiež. Pre tých, ktorí poznajú Ježiša a dôverujú mu ako svojmu Pánovi a Spasiteľovi, bude Jeho príchod požehnanou nádejou (Titus 2:13). Ale pre tých, ktorí odmietli Krista, to bude svätá hrôza (2. Tesaloničanom 1:8). Konečným záverom je toto: aby si prežil posledné časy, uisti sa, že si veriacim v Krista: „Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (2. Tesaloničanom 5:9, Ekumenický preklad).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo potrebujeme vedieť k prežitiu posledných časov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries