settings icon
share icon
Otázka

Aké sú povinnosti staršieho v zbore?

Odpoveď


Biblia vysvetľuje najmenej päť povinností a záväzkov starších zboru:

1) Starší pomáhajú urovnávať spory v cirkvi. „Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším do Jeruzalema“ (Skutky 15:1-2). Táto otázka bola nastolená a energicky prediskutovaná, potom prednesená apoštolom a starším na rozhodnutie. Táto pasáž nás učí, že starší sú tí, ktorí rozhodujú.

2) Modlia sa za chorých. "Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších zboru, nech sa nad ním modlia, keď ho Pánovom mene pomažú olejom" (Jakub 5:14). Starší, ktorý spĺňa biblické predpoklady, má zbožný život a „veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého“ (Jakub 5:16). Jednou z nevyhnutností pri modlitbe je modliť sa, aby sa stala Pánova vôľa a od starších sa to očakáva.

3) Majú dohliadať na cirkev v pokore. "Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.“ (1. Petra 5:1-4). Starší sú Bohom určení vodcovia cirkvi, ktorým je zverené stádo. Nemajú ho viesť pre finančný zisk, ale pre svoju túžbu slúžiť a pásť stádo.

4) Majú strážiť duchovný život stáda. „Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo.“ (Hebr 13:17). Tento verš konkrétne nehovorí „starší“, ale kontext je o cirkevných vodcoch. Sú zodpovední za duchovný život cirkvi.

5) Svoj čas majú tráviť modlitbou a vyučovaním Slova. „Dvanásti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe Slova.“ (Skutky 6:2-4). To je písané o apoštoloch, ale môžeme vidieť z 1. Petra 5:1, že Peter bol apoštolom aj starším. Tento verš nám tiež ukazuje rozdiel medzi povinnosťami staršieho a diakona.

Jednoducho povedané, starší by mali byť tvorcami pokoja, modlitebnými bojovníkmi, učiteľmi, vodcami, ktorí idú príkladom a osobami s rozhodovacou právomocou. Sú to kazatelia a učitelia cirkvi. O tom, že táto služba nemá byť braná na ľahkú váhu hovorí aj Jakub: „Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení.“ (Jakub 3:1).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú povinnosti staršieho v zbore?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries