settings icon
share icon
Otázka

Je postupnosť biskupov biblická?

Odpoveď


Doktrína postupnosti biskupov je presvedčením o tom, že 12 apoštolov odovzdalo svoju právomoc následníkom, ktorí potom odovzdali apoštolskú právomoc svojim následníkom, čo pokračovalo v priebehu stáročí až do dnešného dňa. Rímskokatolícka cirkev vníma Petra ako vodcu apoštolov, s najvyššou autoritou, a preto jeho následníci ďalej získavajú túto najvyššiu autoritu. Rímskokatolícka cirkev spája túto vieru s predstavou, že Peter sa neskôr stal prvým biskupom Ríma a že rímski biskupi, ktorí nasledovali po Petrovi, boli prijímaní prvotnou cirkvou ako ústredná autorita medzi cirkevnými zbormi. Postupnosť biskupov spojená s Petrovou autoritou medzi apoštolmi vedie k rímskemu biskupovi ako najvyššej autorite katolíckej cirkvi – pápežovi.

Avšak nikde v Písme ani Ježiš ani apoštoli, či iní novozákonní pisatelia neuvádzajú myšlienku „postupnosti biskupov”. Navyše, ani Peter sa neuvádza ako „nadradený” nad ostatnými apoštolmi. V skutočnosti, apoštol Pavol karhá Petra, keď Peter zavádzal ostatných (Galaťanom 2:11-14). Áno, apoštol Peter zohrával významnú úlohu. Áno, možno bol apoštol Peter na čele apoštolov (hoci je v knihe Skutkov záznam o tom, že aj apoštol Pavol a Ježišov brat Jakub zohrávali významnú vodcovskú úlohu). Nech už to bolo akokoľvek, Peter určite nebol „veliteľ” ani najvyššou autoritou nad ostatnými apoštolmi. Aj keby sa postupnosť biskupov dala z Písma preukázať, čo sa nedá, postupnosť biskupov by neviedla k následníkom Petra ako absolútne nadradeným nad následníkmi ostatných apoštolov.

Katolíci poukazujú na Mateja, ktorý bol zvolený, aby nahradil Judáša ako 12. apoštola v Skutkoch v 1. kapitole, ako príklad postupnosti biskupov. Zatiaľ čo Matej naozaj „nasledoval” po Judášovi ako apoštol, toto nie je v žiadnom ohľade argument, ktorý by podporoval pokračovanie postupnosti biskupov. Matej zvolený ako náhrada za Judáša je argumentom, ktorý podporuje jedine výmenu bezbožných a neverných vodcov (ako napríklad Judáš) za zbožných a verných vodcov (ako napríklad Matej). Nikde v Novom zákone nie je zmienka o tom, že by ktorýkoľvek z dvanástich apoštolov odovzdal svoju apoštolskú právomoc svojmu následníkovi. Nikde žiadny z apoštolov nepredpovedá to, že by sa chystal odovzdať svoju apoštolskú právomoc. Nie, Ježiš nariadil apoštolom, aby vybudovali základy cirkvi (Efežanom 2:20). Aké sú základy cirkvi, ktorú apoštoli vybudovali? Nový zákon – záznam skutkov a učenia apoštolov. Cirkev nepotrebuje postupnosť biskupov. Cirkev potrebuje učenie apoštolov presne zaznamenané a zachované. A to je presne to, čo Boh zabezpečil vo svojom Slove (Efežanom 1:13; Kološanom 1:5; 2 Timoteovi 2:15; 4:2).

Skrátka, postupnosť biskupov nie je biblická. Predstava postupnosti biskupov sa nikde v Písme nenachádza. To, čo sa v Písme nachádza je, že pravá cirkev bude učiť to, čo učí Písmo a bude porovnávať všetky doktríny a praktiky s Písmom s cieľom určiť to, čo je pravdivé a správne. Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že absencia pokračujúcej postupnosti biskupov by viedla k doktrinálnemu zmätku a chaosu. Žiaľ, pravdou je (čo potvrdili aj apoštoli), že naozaj vzídu falošní učitelia (2 Petra 2:1). Prirodzene, že nedostatok „najvyššej autority” medzi nekatolíckymi cirkvami vedie k mnohým odlišným interpretáciám. Tieto rozdiely v interpretácii však nie sú výsledkom toho, že by bolo Písmo nejasné. Sú skôr výsledkom toho, že dokonca aj nekatolícki kresťania pokračujú v štýle katolíckej tradície interpretácie Písma podľa svojich vlastných tradícií. Ak sa Písmo študuje v celku a v rámci celého správne ponímaného kontextu, pravda sa dá ľahko určiť. Doktrinálne rozdiely a denominačné konflikty sú výsledkom toho, že niektorí kresťania odmietajú súhlasiť s tým, čo Písmo hovorí – nie výsledkom toho, že neexistuje žiadna „najvyššia autorita” na interpretáciu Písma.

Súlad s učením Písma, nie postupnosť biskupov, je rozhodujúcim faktorom pravosti cirkvi. To, čo sa v Písme spomína, je myšlienka, že Božie Slovo by malo byť tým sprievodcom, ktorého je potrebné nasledovať (Skutky 20:32). Je to Písmo, ktoré by malo byť neomylným meradlom učenia a praktického života (2 Timoteovi 3:16-17). Je to učenie Písma, s ktorým je potrebné všetko porovnávať (Skutky 17:10-12). Autorita apoštolov bola odovzdaná prostredníctvom spisov apoštolov, nie prostredníctvom postupnosti biskupov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je postupnosť biskupov biblická?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries