Čo je to ovocie Ducha Svätého?


Otázka: Čo je to ovocie Ducha Svätého?

Odpoveď:
Galatským 5:22-23 nám hovorí: „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Ovocie Ducha Svätého je výsledkom prítomnosti Ducha Svätého v živote kresťana. Biblia jasne ukazuje, že každý prijíma Ducha Svätého v okamihu, keď on alebo ona uverí v Ježiša Krista (Rimanom 8:9; 1. Korintským 12:13; Efezským 1:13-14). Jedným z hlavných dôvodov pre príchod Ducha Svätého do života kresťana je, aby zmenil jeho život. Je to práca Ducha Svätého, aby nás formoval na obraz Krista, aby sme boli viac ako On.

Ovocie Ducha Svätého je v priamom rozpore so skutkami hriešnej prirodzenosti v Galatským 5:19-21: „A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo], smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.“ Tento oddiel popisuje všetkých ľudí v rôznych stupňoch, ktorí nepoznajú Krista, a preto nie sú pod vplyvom Svätého Ducha. Naše hriešne telo produkuje určité druhy ovocia, ktoré odrážajú našu prirodzenosť, a Duch Svätý vytvára druhy ovocia, ktoré odrážajú Jeho prirodzenosť.

Kresťanský život je boj hriešneho tela proti novému charakteru danému skrze Krista (2. Korintským 5:17). Ako padlé ľudské bytosti, sme stále uväznení v tele, ktoré túži po hriešnych veciach (Rimanom 7:14-25). Ako kresťania máme Ducha Svätého, ktorý produkuje Jeho ovocie v nás a my máme moc Ducha Svätého k dispozícii, aby sme zvíťazili nad hriešnu prirodzenosťou (2. Korintským 5:17; Filipským 4:13). Kresťan nikdy nebude úplne víťaziť v prejavovaní plodov Ducha Svätého. Je to jeden z hlavných cieľov kresťanského života, postupne dovoliť Duchu Svätému, aby produkoval viac a viac Jeho plodov v našich životoch a umožniť Mu, aby zvíťazil nad nepriateľskými hriešnymi túžbami. Ovocie Ducha je to, čo si Boh želá, aby sa v našich životoch prejavovalo a s pomocou Ducha Svätého, je to možné!

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to ovocie Ducha Svätého?