settings icon
share icon
Otázka

Aké sú najznámejšie/dôležitejšie otázky v Biblii?

Odpoveď


V Biblii je veľa, veľa otázok. Je ťažké uviesť presný počet, pretože stará hebrejčina a koiné gréčtina nepoužívali interpunkčné znamienka - nemôžeme jednoducho vytiahnuť Zvitky od Mŕtveho mora a spočítať otázniky! Často je ťažké zistiť, či veta má byť naozaj otázkou. Biblickí vedci však odhadujú, že v Biblii je približne 3 300 otázok.

Tento zoznam otázok v Biblii rozhodne nie je úplný. Je to len prehľad niektorých najznámejších a najdôležitejších otázok v Biblii.

„Naozaj vám Boh zakázal... ?“ (1. Mojžišova 3:1)

Toto je prvá otázka v Biblii a zároveň prvý prípad, keď niekto spochybňuje Božie Slovo. Satan pokúša Evu, aby pochybovala o Božom slove. Eva reaguje tým, že pridáva k Božiemu Slovu: „nedotknite sa ho.“ Boh povedal, aby ste nejedli z toho stromu. Nepovedal, aby ste sa nedotýkali stromu alebo jeho ovocia. Adam a Eva reagujú na Satanovu otázku tým, že neposlúchnu Božie Slovo. Všetko sa to začalo malou otázkou.

„Kde si?“ (1. Mojžišova 3:9)

Toto je prvá otázka, ktorú Boh položil v Biblii. Samozrejme, Boh presne vedel, kde sa Adam a Eva fyzicky nachádzajú. Otázka bola pre ich dobro. Boh sa v podstate pýtal: „Vy ste ma neposlúchli. Dopadlo to tak, ako ste chceli, alebo ako som predpovedal?“ Táto otázka tiež ukazuje Božie srdce, ktoré je srdcom pastiera hľadajúceho stratené ovečky, aby ich priviedol do ovčinca. Ježiš neskôr príde „hľadať a spasiť, čo zahynulo“ (Lukáš 19:10).

„Som azda strážcom svojho brata?“ (1. Mojžišova 4:9)

To bola Kainova otázka v odpovedi na Božiu otázku, kde je Ábel. Okrem toho, že Kain práve zavraždil svojho brata, Kain vyjadril pocit, ktorý máme všetci, keď sa nechceme starať o iných ľudí. Sme strážcami svojho brata? Áno, sme. Znamená to, že musíme neustále vedieť, kde sú a čo robia? Nie. Ale mali by sme byť dostatočne investovaní do druhých ľudí, aby sme si všimli, keď sa nám zdá, že niečo nie je v poriadku. Mali by sme sa zaujímať natoľko, aby sme v prípade potreby zasiahli.

„Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo?“ (1. Mojžišova 18:25)

Áno, Sudca zeme vždy koná správne. Abrahám položil túto otázku vo svojej výzve Bohu, aby ušetril spravodlivých a ochránil ich pred súdom. Ak sa nám zdá, že niečo, čo Boh robí, je nespravodlivé, potom to chápeme nesprávne. Keď spochybňujeme Božiu spravodlivosť, je to preto, lebo náš zmysel pre spravodlivosť je pokrivený. Keď hovoríme: „Nechápem, ako to môže dobrý a spravodlivý Boh dovoliť,“ je to preto, že správne nechápeme, čo znamená byť dobrým a spravodlivým Bohom. Mnohí ľudia si myslia, že spravodlivosti rozumejú lepšie ako Boh.

„Čo sa ešte stále pridŕžaš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri!“ (Jób 2:9)

Celou knihou Jób sa ozýva táto otázka Jóbovej manželky. Jób si cez to všetko naozaj zachoval svoju bezúhonnosť. Jóbovi „priatelia“ opakovane hovoria: „Jób, musel si urobiť niečo naozaj zlé, aby ti to Boh urobil.“ Boh karhá Jóbových priateľov za to, že útočia na Jóba a že si domýšľajú Božiu zvrchovanú vôľu. Potom Boh pokarhá Jóba tým, že mu pripomenie, že iba Boh je dokonalý vo všetkých svojich cestách. V Božom predstavení jeho veľkosti je zahrnutých mnoho otázok: „Kde si bol, keď som kládol základy zeme?“ (Jób 38:4).

„Ak muž umrie, azda zase ožije?“ (Jób 14:14)

Ak sa Kristus nevráti počas nášho života, všetci raz zomrieme. Existuje život po smrti? Každý si niekedy kladie túto otázku. Áno, život po smrti existuje a každý ho zažije. Ide len o to, kde budeme existovať. Vedú všetky cesty k Bohu? V istom zmysle áno. Všetci budeme po smrti stáť pred Bohom (Hebrejom 9:27). Bez ohľadu na to, akou cestou sa človek vydá, po smrti sa stretne s Bohom. „Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia: jedni pre večný život, ale druhí na večné zavrhnutie a hanbu“ (Daniel 12:2).

„Ako si mladý človek zachová čistotu?“ (Žalm 119:9)

Odpoveď: životom podľa Božieho Slova. Keď si Božie slovo „ukryjeme“ v srdci, Slovo nás ochráni pred hriechom (Žalm 119:11). Biblia nám nehovorí všetko. Neobsahuje odpoveď na každú otázku. Ale Biblia nám hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť, aby sme mohli žiť kresťanský život (2. Petrov 1:3). Božie slovo nám hovorí o našom cieli a poučuje nás, ako tento cieľ naplniť. Biblia nám dáva prostriedky a cieľ. Božie Slovo je „užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2. Timotejovi 3:16-17).

„Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ (Izaiáš 6:8)

Správnu odpoveď vyslovil Izaiáš: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Príliš často je našou odpoveďou: „Tu som ja - ale pošlite niekoho iného.“ Izaiáš 6:8 je obľúbený verš, ktorý sa používa v súvislosti s medzinárodnými misiami. V kontexte však Boh nežiadal, aby niekto cestoval na druhý koniec planéty. Boh žiadal niekoho, kto by Izraelitom doručil Jeho posolstvo. Boh chcel, aby Izaiáš zvestoval pravdu ľuďom, ktorých videl každý deň, svojmu vlastnému ľudu, svojej rodine, susedom, priateľom.

„Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz?“ (Matúš 18:21)

Odpúšťanie je ťažké. Petrov návrh sedemnásobného odpustenia sa mu pravdepodobne zdal byť nadmieru milosrdný. Ježišova odpoveď ukázala, aké slabé je zvyčajne naše odpustenie. Máme odpúšťať, pretože Boh nám odpustil oveľa viac (Kolosanom 3:13). Odpúšťame nie preto, že si to človek zaslúži. „Zaslúžiť si“ nemá nič spoločné s milosťou. Odpúšťame, pretože je to správne. Ten človek si možno nezaslúžil naše odpustenie, ale ani my sme si nezaslúžili Božie odpustenie, a Boh nám aj tak odpustil.

„Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ (Matúš 27:22)

Túto otázku položil Pilát zástupu zhromaždenému na Ježišovom súde. Ich odpoveď: „Ukrižuj ho!“ Ich výkrik niekoľko dní predtým bol iný: „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ (Matúš 21:9). Je úžasné, ako nenaplnené očakávania a tlak rovesníkov dokážu zmeniť verejnú mienku. V Jeruzaleme prvého storočia ľudia, ktorí mali mylný názor na Ježiša a Jeho poslanie, Ho odmietli; tak aj dnes sa ľudia, ktorí prichádzajú ku kresťanskej viere s mylnou predstavou o tom, kto je Kristus, sa nakoniec odvrátia. Keď sa delíme o svoju vieru, musíme sa uistiť, že presne predstavujeme, kto je Ježiš a o čom je kresťanstvo.

„A vy ma za koho pokladáte?“ (Matúš 16:15)

Táto Ježišova otázka je jednou z najdôležitejších, na ktoré človek kedy odpovie. Pre väčšinu ľudí je dobrým učiteľom. Pre niektorých je prorokom. Pre iných je legendou. Petrova odpoveď: „Ty si Kristus, Syn živého Boha“ je správna odpoveď (Matúš 16:16).

„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu?“ (Marek 8:36)

Ak je cenou niečia duša, potom čokoľvek sa získa - aj celý svet - je na nič. Žiaľ, „nič“ je to, o čo sa usiluje drvivá väčšina ľudí - veci tohto sveta. Stratiť dušu má dva významy. Prvý, zrejmejší význam je, že človek stratí svoju dušu na večnosť a zažije večnú smrť v pekle. Avšak snaha získať celý svet spôsobí, že svoju dušu stratíte aj iným spôsobom, počas tohto života. Nikdy nezažijete život v hojnosti, ktorý je dostupný prostredníctvom Ježiša Krista (Ján 10:10). Šalamún sa usiloval o rozkoš a nič si neodopieral, a predsa povedal: „všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom“ (Kazaťeľ 2:10-11).

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ (Lukáš 18:18) a „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ (Skutky 16:30)

Je zaujímavé vidieť veľmi rozdielne odpovede Ježiša a Pavla na to, čo bolo v podstate tou istou otázkou. Ježiš, poznajúc sebecké zmýšľanie bohatého mladého vladára, mu povedal, aby dodržiaval prikázania. Muž si len myslel, že je spravodlivý; Ježiš vedel, že materializmus a chamtivosť bránia mužovi skutočne hľadať spásu. Muž musel najprv pochopiť, že je hriešnik, ktorý potrebuje Spasiteľa. Keď Pavol spoznal, že filipínsky žalárnik je pripravený byť spasený, vyhlásil: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený.“ Väzeň uveril a jeho rodina ho nasledovala v prijatí Ježiša ako Spasiteľa. Rozpoznanie toho, kde sa človek nachádza na svojej duchovnej ceste, môže teda ovplyvniť spôsob, akým odpovieme na niečie otázky, a zmeniť východiskový bod pri prezentácii evanjelia.

„Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ (Ján 3:4)

Túto otázku položil Nikodém, keď mu Ježiš povedal, že sa musí znovu narodiť. Ľudia aj dnes nesprávne chápu, čo znamená znovuzrodenie. Väčšina ľudí chápe, že znovuzrodenie nie je odkazom na druhé fyzické narodenie. Väčšina však nerozumie plnému významu tohto pojmu. Stať sa kresťanom - znovu sa narodiť - znamená začať úplne nový život. Je to prechod zo stavu duchovnej smrti do stavu duchovného života (Ján 5:24). Je to stať sa novým stvorením (2. Korinťanom 5:17). Znovuzrodenie nie je pridanie niečoho k vášmu existujúcemu životu; je to radikálne nahradenie vášho existujúceho života.

„Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?“ (Rimanom 6:1)

Sme spasení milosťou (Efezanom 6:8). Keď uveríme v Ježiša Krista, všetky naše hriechy sú odpustené a máme zaručený večný život v nebi. Spasenie je Božím darom milosti. Znamená to, že kresťan môže žiť akokoľvek chce a stále bude spasený? Áno. Ale pravý kresťan nebude žiť „ako chce“. Kresťan má nového Pána a už neslúži sám sebe. Kresťan bude duchovne rásť, postupne, v novom živote, ktorý mu dal Boh. Milosť nie je povolenie na hriech. Úmyselný, nehanebný hriech v živote človeka je výsmechom milosti a spochybňuje jeho spasenie (1. Jánov 3:6). Áno, v živote kresťana sú obdobia zlyhania a vzbury. A nie, bezhriešna dokonalosť nie je na tejto strane slávy možná. Ale kresťan má žiť z vďačnosti za Božiu milosť, nie využívať Božiu milosť. Rovnováhu nachádzame v Ježišových slovách k žene, ktorá bola prichytená pri cudzoložstve. Po tom, čo ju odmietol odsúdiť, povedal: „Choď a odteraz už nehreš!“ (Ján 8:11).

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rimanom 8:31)

Božie deti budú na tomto svete čeliť odporu (Ján 15:18). Diabol a jeho démoni sa stavajú proti nám. Mnohí ľudia vo svete sa stavajú proti nám. Filozofia, hodnoty a priority sveta stoja proti nám. Z hľadiska nášho pozemského života môžeme byť premožení, porazení, dokonca zabití. Ale z hľadiska večnosti Boh zasľúbil, že zvíťazíme (1. Jánov 5:4). Čo najhoršie by sa nám mohlo stať na tomto svete? Smrť. Čo sa stane po smrti pre tých, ktorí sa narodili z Boha? Večnosť na tom najslávnejšom mieste, aké si možno predstaviť.

V Biblii je mnoho ďalších veľkých otázok. Otázky hľadajúcich, otázky posmievačov, otázky odhovorených veriacich a otázky od Boha. Nebojte sa klásť otázky, ale buďte pripravení prijať Božiu odpoveď, keď príde.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú najznámejšie/dôležitejšie otázky v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries