settings icon
share icon
Otázka

Čo je to oslávenie?

Odpoveď


Krátka odpoveď znie: „Oslávenie“ je Božie konečné odstránenie hriechu zo života svätých (t. j. každého spaseného) vo večnom stave (Rimanom 8:18; 2. Korinťanom 4:17). Pri Kristovom príchode sa v nás uskutoční Božia sláva (Rimanom 5:2) - Jeho česť, chvála, majestát a svätosť; namiesto smrteľníkov zaťažených hriešnou prirodzenosťou budeme premenení na svätých nesmrteľných ľudí s priamym a neobmedzeným prístupom do Božej prítomnosti a budeme sa tešiť zo svätého spoločenstva s Ním po celú večnosť. Pri uvažovaní o oslávení by sme sa mali zamerať na Krista, pretože on je „blahoslavenou nádejou“ každého kresťana; tiež môžeme uvažovať o konečnom oslávení ako o vyvrcholení posvätenia.

Konečné oslávenie musí čakať na zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (Títovi 2:13; 1. Timotejovi 6:14). Kým sa vráti, sme zaťažení hriechom a náš duchovný zrak je kvôli prekliatiu skreslený. „Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný“ (1. Korinťanom 13:12). Každý deň by sme sa mali usilovať prostredníctvom Ducha umŕtvovať to, čo je v nás „telesné“ (hriešne) (Rimanom 8:13).

Ako a kedy budeme nakoniec oslávení? Pri poslednom zatrúbení, keď príde Ježiš, svätí prejdú zásadnou, okamžitou premenou („všetci budeme premenení, 52 naraz, v tom okamihu“ – 1. Korinťanom 15:51-52); vtedy si „porušiteľné“ oblečie „neporušiteľnosť“ (1. Korinťanom 15:53). 2. Korinťanom 3:18 však jasne naznačuje, že v tajomnom zmysle „my všetci“ v prítomnosti „s odhalenou tvárou“ sa „pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve“ (2. Korinťanom 3:18). Aby si nikto nepredstavoval, že toto nazeranie a premena (ako súčasť posvätenia) je dielom zvlášť svätých ľudí, Písmo pridáva nasledujúcu informáciu: „a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.“ Inými slovami, je to požehnanie udelené každému veriacemu. Nevzťahuje sa to na naše konečné oslávenie, ale na aspekt posvätenia, ktorým nás Duch premieňa práve teraz. Jemu patrí chvála za jeho dielo, ktorým nás posväcuje v Duchu a v pravde (Júda 24-25; Ján 17:17; 4:23).

Mali by sme chápať, čo Písmo učí o povahe slávy - o neprekonateľnej Božej sláve aj o našom podiele na nej pri jeho príchode. Božia sláva sa nevzťahuje len na nedosiahnuteľné svetlo, v ktorom Pán prebýva (1. Timotejovi 6:15-16), ale aj na jeho česť (Lukáš 2:13) a svätosť. „Ty“, o ktorom sa hovorí v Žalme 104:1-2, je ten istý Boh, o ktorom sa hovorí v 1. Timotejovi 6:15-16. „Nádherou a velebou si sa zaodel. Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom“ (Žalm 104:2; porov. 93:1; Jób 37:22; 40:10). Keď sa Pán Ježiš vráti vo svojej veľkej sláve, aby vykonal súd (Matúš 24:29-31; 25:31-35), urobí tak ako jediný Vládca, ktorý jediný má večnú vládu (1. Timotejovi 6:14-16).

Stvorené bytosti sa neodvážia hľadieť na Božiu úžasnú slávu; podobne ako Ezechiel (Ezechiel 1:4-29) a Šimon Peter (Lukáš 5:8), aj Izaiáš bol zničený sebaľútosťou v prítomnosti všemohúceho Boha. Po tom, čo serafi vyhlásili: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“, sa Izaiáš zjavil ako svätý (Izaiáš 6:3). Izaiáš povedal: „Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov“ (Izaiáš 6:5). Aj serafi ukázali, že nie sú hodní hľadieť na božskú slávu, a zakryli si tvár krídlami.

O Božej sláve možno povedať, že je „ťažká“; hebrejské slovo kabod doslova znamená „ťažký“; Najčastejšie sa v Písme používa kabod v prenesenom význame (napr. „zaťažený hriechom“), z čoho vychádza predstava „ťažkosti“ osoby, ktorá je úctyhodná, pôsobivá alebo hodná rešpektu.

Keď sa Pán Ježiš vtelil, zjavil „ťažkú“ svätosť Boha i plnosť jeho milosti a pravdy („To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ [Ján 1:14; porov. 17:1-5]). Sláva zjavená vteleným Kristom sprevádza službu Ducha (2. Korinťanom 3:7); je nemenná a trvalá (Izaiáš 4:6-7; porov. Jób 14:2; Žalmy 102:11; 103:15; Jakubov 1:10). Predchádzajúce prejavy Božej slávy boli dočasné, podobne ako miznúci prúd Božej slávy z Mojžišovej tváre. Mojžiš si zahalil tvár, aby zatvrdnutí Izraeliti nevideli, že sláva mizne (1. Korinťanom 3:12), ale v našom prípade bol závoj odstránený skrze Krista a my odrážame Pánovu slávu a usilujeme sa Duchom byť ako on.

Pán Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe prosil, aby nás Boh posvätil svojou pravdou (t. j. urobil nás svätými; Ján 17:17); posvätenie je nevyhnutné, ak chceme vidieť Ježišovu slávu a byť s ním vo večnom spoločenstve (Ján 17:21-24). „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta“ (Ján 17:24). Ak oslávenie svätých prebieha podľa vzoru zjaveného v Písme, musí zahŕňať našu účasť na Božej sláve (t. j. svätosti).

Podľa Listu Filipanom 3:20-21 je naše občianstvo v nebi, a keď sa náš Spasiteľ vráti, premení naše nízke telá, „aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu“. Hoci ešte nebolo zjavené, čím budeme, vieme, že keď sa vráti vo veľkej sláve, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je (1. Jánov 3:2). Budeme dokonale pripodobnení obrazu nášho Pána Ježiša a budeme mu podobní v tom, že naše ľudstvo bude oslobodené od hriechu a jeho následkov. Naša blahoslavená nádej by nás mala podnecovať k svätosti, Duch nás robí schopnými. „Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý“ (1. Jánov 3:3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to oslávenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries