settings icon
share icon
Otázka

Ak je naše spasenie večne zaistené, prečo Biblia tak silno varuje pred odpadlíctvom?

Odpoveď


Dôvod, prečo nás Biblia tak silno varuje pred odpadlíctvom je, že skutočné obrátenie je merateľné viditeľným ovocím. Keď Ján Krstiteľ krstil ľudí v rieke Jordán, varoval tých, ktorí si mysleli, že boli spravodliví, aby „prinášali ovocie v súlade s pokáním“ (Matúš 3:7). Ježiš varoval tých, ktorí Ho počúvali, keď kázal na hore, že každý strom sa pozná podľa jeho ovocia (Matúš 7:16) a že každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa (Matúš 7:19).

Účelom týchto varovaní je čeliť tomu, čo niektorí ľudia nazývajú „ľahká viera“. Inými slovami, nasledovať Ježiša je viac, ako len hovoriť, že si kresťanom. Každý môže tvrdiť, že Kristus je jeho Spasiteľ, ale tí, ktorí sú skutočne spasení prinesú viditeľné ovocie. Niekto sa však môže opýtať: „Čo sa chápe pod ovocím?“ Najjasnejší príklad kresťanského ovocia možno nájsť v Galatským 5:22-23, kde Pavol opisuje ovocie Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Sú aj iné druhy ovocia kresťanov (napr. chvála, získavanie duší pre Krista), ale tento zoznam nám poskytuje dobré zhrnutie kresťanských postojov. Opravdiví veriaci budú prejavovať tieto postoje vo svojich životoch vo zvýšenej miere, podľa toho, ako pokračujú v ich kresťanskom chodení (2. Petrova 1:5-8).

Sú to títo opravdiví ovocie-nesúci učeníci, ktorí majú záruku večnej istoty a oni vytrvajú až do konca. Existuje mnoho záznamov v Písme, ktoré to potvrdzujú. Rimanom 8:29-30 uvádza „zlatú reťaz“ spásy tým, že poukazuje na to, že tí, ktorých Boh predzvedel boli predurčení, povolaní, ospravedlnení a oslávení – nedochádza k strate pozdĺž cesty. Filipským 1:6 nám hovorí, že dielo, ktoré Boh započal v nás aj dokončí. Efezským 1:13-14 učí, že Boh nás zapečatil Duchom Svätým ako záruku nášho dedičstva, kým ho nedostaneme. Ján 10:29 potvrdzuje, že nikto nemôže vziať Božie ovce z Jeho ruky. Existuje mnoho ďalších oddielov v Písme, ktoré hovoria to isté – skutoční veriaci majú večnú istotu v ich spasenie.

Oddiely, ktoré varujú pred odpadlíctvom majú dva primárne účely. Po prvé, povzbudiť ozajstných veriacich, aby sa uistili o svojom „povolaní a vyvolení“. Pavel nám hovorí v 2. Korintským 13:5, aby sme skúmali sami seba, či sme vo viere. Ak sú opravdiví veriaci ovocie-nesúci nasledovníci Ježiša Krista, mali by sme vidieť dôkaz ich spasenia. Kresťania nesú ovocie v rôznej miere na základe ich úrovne poslušnosti a ich duchovných darov, ale všetci kresťania prinášajú ovocie a my by sme mali vidieť dôkaz toho na základe sebaskúmania.

Bude obdobie v živote kresťana, keď nie je viditeľné ovocie. To by boli časy hriechu a neposlušnosti. To, čo sa deje v týchto časoch predĺženej neposlušnosti je, že Boh odstráni od nás ubezpečenie o našej spáse. To je dôvod, prečo sa Dávid modlil v Žalme 51 k obnoveniu „radosti zo spasenia“ (Žalm 51:14). Strácame radosť z nášho spasenia, keď žijeme v hriechu. Preto nám Biblia hovorí: „Sami seba skúmajte, či ste vo viere, seba skúšajte“ (2. Korintským 13:5). Keď pravý kresťan skúma sám seba a nevidí čerstvé plody, malo by ho to viesť ku pokániu a obráteniu sa k Bohu.

Druhým dôvodom pre oddiely o odpadlíctve je poukázať na odpadlíkov, aby sme ich mohli rozpoznať. Odpadlík je niekto, kto opustí svoju náboženskú vieru. Je jasné z Biblie, že odpadlíci sú ľudia, ktorí z viery v Ježiša Krista urobili profesiu, ale Ho nikdy skutočne neprijali ako svojho Spasiteľa. Matúš 13:1-9 (podobenstvo o rozsievačovi) ilustruje tento bod dokonale. V tomto podobenstve, rozsievač seje semä, ktoré symbolizuje Slovo Božie, na štyri druhy pôd: tvrdú pôdu, skalnatú pôdu, pôdu zarastenú burinou a tŕním a čerstvo osiatu pôdu. Tieto pôdy predstavujú štyri druhy odpovedí na evanjelium. Prvá z nich je čisté odmietnutie, zatiaľ čo ostatné tri predstavujú rôzne úrovne prijateľnosti. Skalnatá pôda a burinou a tŕním zarastená pôda predstavuje ľudí, ktorí spočiatku priaznivo reagujú na evanjelium, ale keď príde prenasledovanie (skalnatá pôda) alebo ich tlačí starosť o pozemské veci (burinou a tŕním zarastená pôda), otočia sa preč. Ježiš jasne hovorí o týchto dvoch reakciách, ktoré, hoci spočiatku „prijali“ evanjelium, nikdy nepriniesli nijaké ovocie, pretože osivo (evanjelia) nikdy nepreniklo do pôdy ich srdca. Iba štvrtá pôda, ktorá bola „pripravená“ Bohom, bola schopná prijímať semená a niesť ovocie. Znova Ježiš hovorí v Kázni na vrchu: „Nie každý, kto mi hovorí 'Pane, Pane', vojde do kráľovstva nebeského“ (Matúš 7:21).

Môže sa to zdať neobvyklé, že Biblia varuje pred odpadlíctvom a zároveň hovorí, že skutočný veriaci nikdy neodpadne. Avšak, toto je to, čo hovorí Písmo. 1. Jána 2:19 výslovne uvádza, že tí, ktorí odpadnú, preukazujú, že nie sú praví veriaci. Biblické varovanie pred odpadlíctvom, preto musí byť varovaním pre tých, ktorí sú „vo viere“ a ktorí ju skutočne nikdy neprijali. Písma, ako Židom 6:4-6 a 10:26-29 sa nachádzajú varovania „predstierajúcich“ veriacich, ktorí majú skúmať seba a uvedomiť si, že ak sú odpadlíci, nie sú skutočne spasení. Matúš 7:22-23 poukazuje, že títo „predstierajúci veriaci“, ktorých Boh odmieta, sú odmietnutí nie kvôli tomu, že stratili vieru, ale preto, že ich Boh nikdy nepoznal.

Existuje veľa ľudí, ktorí sú ochotní stotožniť sa s Ježišom. Kto by nechcel večný život a požehnanie? Avšak, Ježiš nás varuje, aby sme spočítali cenu učeníctva (Lukáš 9:23-26, 14:25-33). Opravdivý veriaci spočítali túto cenu, kým odpadlíci nie. Odpadlíci sú ľudia, ktorí, keď opustia vieru, svedčia o tom, že nikdy neboli spasení (1. Jána 2:19). Odpadlíctvo nie je strata spásy, ale prejav, že spásu nikdy naozaj nevlastnili.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ak je naše spasenie večne zaistené, prečo Biblia tak silno varuje pred odpadlíctvom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries