settings icon
share icon
Otázka

Aké nebeské koruny, ktoré môžu veriaci získať v nebi?

Odpoveď


V Novom zákone sa spomína päť nebeských korún, ktoré budú udelené veriacim. Sú to koruna nepominuteľná, koruna radosti, koruna spravodlivosti, koruna slávy a koruna života. Grécke slovo preložené ako "koruna" je stephanos (pôvod mena Štefan) a znamená "odznak kráľovskej hodnosti, cenu vo verejných hrách alebo všeobecne symbol cti". Koruny sa používali počas starogréckych hier; veniec z listov sa dával na hlavu víťaza ako odmena za víťazstvo v atletickej súťaži. Táto atletická pocta sa v Novom zákone používa v prenesenom význame ako nebeská odmena, ktorú Boh sľubuje tým, ktorí sú verní. V 1. liste Korinťanom 9:24 - 25 je najlepšie definované, ako sa tieto koruny udeľujú.

1) Nepominuteľná koruna - (1. Korinťanom 9:24-25) „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný." Všetky veci na tejto zemi podliehajú skaze a zahynú. Ježiš nás vyzýva, aby sme svoje poklady neukladali na zemi, „kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú." (Matúš 6, 19). Je to analogické tomu, čo Pavol povedal o atletickom venci z listov, ktorý čoskoro skrehol a rozpadol sa. Nie tak nebeský veniec; verná vytrvalosť získava nebeskú odmenu, ktorou je "pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, " (1. Petra 1:3 - 5).

2) Koruna radosti - (1. Tesaloničanom 2:19) „Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?" Apoštol Pavol nám vo Filipanom 4,4 hovorí, aby sme sa "vždy radovali v Pánovi" pre štedré požehnanie, ktorým nás obdaril náš milostivý Boh. Ako kresťania máme v tomto živote viac dôvodov na radosť než ktokoľvek iný. Lukáš nám hovorí, že aj teraz sa v nebi radujú (Lukáš 15:7). Korunou radosti bude naša odmena, kde Boh „zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo." (Zjavenie 21:4).

3) Veniec spravodlivosti - (2. Timoteovi 4:8) „Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie." Túto korunu zdedíme vďaka Kristovej spravodlivosti, bez Kristovej spravodlivosti túto korunu nemožno získať. Pretože je vlastnená v spravodlivosti a nie získaná násilím a podvodom, ako niekedy bývajú pozemské koruny, je to večná koruna, prisľúbená všetkým, ktorí milujú Pána a dychtivo očakávajú Jeho návrat. Cez naše znášanie znechutenia, prenasledovania, utrpenia, či dokonca smrti, s istotou vieme, že naša odmena je s Kristom vo večnosti (Filipanom 3:20). Táto koruna nie je pre tých, ktorí sa spoliehajú na svoju vlastnú spravodlivosť. Takýto postoj plodí len aroganciu a pýchu, nie túžbu byť s Pánom.

4) Veniec slávy - (1. Petra 5,4) „A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy." Toto slovo sláva je zaujímavé slovo, ktoré sa vzťahuje na samotnú povahu Boha a jeho konanie. Zahŕňa jeho veľkú nádheru a jas. Spomeňme si na Štefana, ktorý, keď ho kameňovali na smrť, mohol pozerať do neba a vidieť Božiu slávu (Skutky 7:55-56). Toto slovo tiež znamená, že chvála a pocta, ktorú vzdávame Bohu, mu patrí kvôli tomu, kým je (Izaiáš 42:8; 48:11; Galaťanom 1.5). Veriaci sú neuveriteľne požehnaní, keď môžu vstúpiť do kráľovstva a získať korunu slávy, prijať samotnú podobu Krista. Ako povedal Pavol: „Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť." (Rimanom 8:18).

5) Koruna života - (Zjavenie 2:10) „Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desať dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!" Tento veniec je určený všetkým veriacim, ale obzvlášť drahý je tým, ktorí znášajú utrpenie, ktorí statočne znášajú prenasledovanie pre Ježiša až po smrť. V Písme sa slovo život často používa na označenie správneho vzťahu s Bohom. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere." (Ján 10:10). Tak ako sú vzduch, jedlo a voda životne dôležité pre fyzický život, tak je Ježiš životne dôležitý pre duchovný život. On je ten, kto poskytuje "živú vodu". On je "chlieb života" (Ján 4:10, 6:35). Náš pozemský život sa skončí. Máme však úžasné zasľúbenie pre všetkých, ktorí prichádzajú k Bohu skrze Ježiša: „A toto je prisľúbenie, ktoré nám dal on: večný život." (1. Jána 2:25).

Jakub hovorí, že táto koruna života je určená všetkým, ktorí milujú Boha (Jakub 1:12). Otázka teda znie, ako prejavujeme svoju lásku k Bohu? Na to odpovedá apoštol Ján: „Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké." (1. Jána 5:3). Ako jeho deti musíme zachovávať jeho prikázania a verne ho poslúchať. Takže keď budeme znášať nevyhnutné skúšky, bolesti, trápenia a súženia - kým budeme žiť -, nech vždy kráčame vpred, vždy „upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery." (Židom 12:2) a prijímame korunu života, ktorá nás čaká.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké nebeské koruny, ktoré môžu veriaci získať v nebi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries