Sú nadprirodzené dary Ducha pre dnešok?


Otázka: Sú nadprirodzené dary Ducha pre dnešok?

Odpoveď:
Najprv je potrebné, aby sme si ujasnili, že toto nie je otázka, či Boh aj dnes robí zázraky. Bolo by hlúpe a nebiblické, ak by sme tvrdili, že Boh dnes nelieči ľudí, že im nehovorí, alebo, že nečiní nadprirodzené znaky a zázraky. Otázka sa viacej vzťahuje na nadprirodzené dary Ducha, ktoré sú opísané najmä v 1 Korinťanom v kapitolách 12-14, či sú ešte stále prítomné v cirkvi dnes. Toto tiež nie je otázka, či Duch Svätý „môže“ dať nadprirodzený dar aj dnes. Otázka je „či“ Duch Svätý ešte stále rozdeľuje nadprirodzené dary. Predovšetkým, my úplne priznávame, že je Duch Svätý slobodný deliť dary tak, ako On chce (1 Korinťanom 12:7-11).

V Skutkoch apoštolských a v Epištolách, najväčší počet divov učinili apoštoli a ich najbližší spolupracovníci. 2 Korinťanom 12:12 nám odôvodňuje prečo: „Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a mocných činoch.“ Ak by každý veriaci v Kristovi mal schopnosť činiť zázraky, znamenia a silné diela, tak by to nijako nemohli byť znaky identifikovania jedného apoštola. Skutky 2:22 hovoria, že Ježišovi boli „pripísané“ rôzne „silné skutky, divy a znamenia“. Podobne boli i apoštolovia „poznačení“ ako opravdiví nositelia zvesti od Boha, divmi, ktoré činili. Skutky 14:3 hovoria, že zvesť evanjelia bola „potvrdená“ divmi, ktoré Pavel a Barnabáš činili.

1 Korinťanom, kapitoly 12-14 sa ponajprv vzťahujú na otázky darov Ducha. Z toho textu vidno, že občas i „obyčajní“ kresťania môžu dostať nadprirodzené dary (12:8-10; 28:30). Nebolo nám povedané ako často sa toto stávalo. Z toho, čo sme sa už naučili, že apoštoli boli „poznačení“ znameniami, divmi a silnými skutkami, zdá sa, že sú dary dávané „obyčajným“ kresťanom iba výnimočne, nebolo to pravidlo. Okrem apoštolov a ich blízkych spolupracovníkov v Novej zmluve sa nikde inde nespomína, že niekto mal dar činiť nadprirodzené divy Ducha.

Tiež je dôležité brať do ohľadu, že ranná cirkev nemala celú Bibliu, ako to my máme dnes (2 Timoteovi 3:16-17). Samým tým, dar proroctva, poznania, múdrosti... tieto veci boli nevyhnutné, aby ranní kresťania vedeli, čo Boh chce, aby robili. Dar proroctva umožňoval veriacim, aby komunikovali novú zvesť a Božie zjavenie. Keďže je teraz Božie zjavenie úplné v Biblii, dary „zjavenia“ nie sú viac potrebné, aspoň nie v rovnakom množstve ako to bolo v období Novej zmluvy.

Boh lieči ľudí nadprirodzeným spôsobom každý deň. Boh nám ešte stále hovorí aj dnes, už či hlasite, alebo cez naše myšlienky, alebo cez dojmy alebo city. Boh ešte stále činí predivné silné diela, znamenia a zázraky – a občas ich robí i cez kresťanov. Medzitým, to čo je práve opísané, nie sú nevyhnutne nadprirodzené dary Ducha. Pôvodný cieľ nadprirodzených darov bol, aby dokázali, že Boh je pravdivý a že apoštoli boli Boží hlásatelia. Biblia priamo nehovorí, že nadprirodzené dary prestali, ale dáva základ, prečo už viac nie sú nevyhnutné.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Sú nadprirodzené dary Ducha pre dnešok?