settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa mormóni označujú za Svätých neskorších dní?

Odpoveď


Každý, kto je príslušníkom akéhokoľvek náboženstva - alebo nie je príslušníkom žiadneho náboženstva - a pýta sa: „Prečo by som mal uvažovať o tom, že sa stanem kresťanom?“, by mal zvážiť tvrdenia kresťanstva. Pre mormona, ktorý si kladie túto otázku, by mali byť hlavnou oblasťou skúmania rozdiely medzi princípmi biblického kresťanstva a filozofiou cirkvi Svätých neskorších dní. Ak je Biblia Božím slovom (Joseph Smith aj Brigham Young tomu verili), potom by základné presvedčenia mormonizmu a Svätých neskorších dní (ak sú tieto presvedčenia spoľahlivé) mali byť v súlade s tým, čo učí Biblia. Existujú však nezrovnalosti a my sa pozrieme na štyri oblasti nezrovnalostí medzi mormonizmom a Bibliou.

1) Mormón, ktorý uvažuje o tom, že sa stane kresťanom, by mal pochopiť, že mormonizmus učí závislosti od mimobiblických zdrojov. Biblia učí, že je dostatočná na poučenie o kresťanskom živote (2. Timotejovi 3:16) a že Boh výslovne preklial každého, kto si nárokoval autoritu pridávať k tomu, čo už Boh zjavil v Biblii. Inými slovami, Boh vyhlásil svoje písomné zjavenie za úplné (Zjavenie 22:18-19). Preto nie je dôvod, aby Boh písal viac. Boh, ktorý napíše svoju knihu, povie, že je úplná, a neskôr si uvedomí, že na niečo zabudol, buď neplánoval budúcnosť, alebo nevedel dosť na to, aby napísal všetko hneď na prvýkrát. Takýto Boh nie je Bohom Biblie. Mormonizmus však učí, že Biblia je len jedným zo štyroch autoritatívnych zdrojov, pričom ďalšie tri sú Kniha Mormonova, Nauka a zmluvy a Perla veľkej ceny. Tieto tri pochádzali od jediného človeka, ktorý ich vyhlásil za Bohom inšpirované napriek tomu, že sú v rozpore s Bibliou, prvým a jediným skutočne inšpirovaným textom. Pridávať k Písmu ďalší materiál a nazývať ho inšpirovaným znamená odporovať Bohu.

2) Mormón, ktorý uvažuje o tom, že sa stane kresťanom, by mal pochopiť, že mormonizmus propaguje menšieho boha. Mormonizmus učí, že Boh nebol vždy najvyššou bytosťou vesmíru (Mormonská doktrína, s. 321), ale toto postavenie dosiahol spravodlivým životom (Učenie proroka Josepha Smitha, s. 345). Kto však definuje slovo spravodlivý? Toto kritérium môže pochádzať len od samotného Boha. Takže učenie, že Boh sa stal Bohom splnením vopred určenej normy pochádzajúcej od Boha, je rozporuplné. Okrem toho Boh, ktorý nie je večný a sám osebe existujúci, nie je Bohom Biblie. Biblia učí, že Boh je večne samobytný (5. Mojžišova 33:27; Žalmy 90:2; 1. Timotejovi 1:17) a nie je stvorený, ale sám je Stvoriteľ (1. Mojžišova 1; Žalmy 24:1; Izaiáš 37:16; Kolosanom 1:17-18).

3) Mormón, ktorý uvažuje o tom, že sa stane kresťanom, by mal pochopiť, že mormonizmus učí nadnesenému pohľadu na ľudstvo, ktorý je úplne nezlučiteľný s biblickým učením. Mormonizmus učí, že každý človek sa môže stať aj bohom (Učenie proroka Josepha Smitha, s. 345-354; Nauka a zmluvy 132:20). Biblia však opakovane učí, že všetci sme vo svojej podstate hriešni (Jeremiáš 17:9; Rimanom 3:10-23; 8:7) a že Boh je jedine Boh (1. Samuelova 2:2; Izaiáš 44:6, 8; 46:9). Izaiáš 43:10 zaznamenáva Božie vlastné slová: „Predo mnou nebol utvorený boh a ani po mne nebude.“ To, ako môže mormonizmus tvrdiť, že ľudia sa stanú bohmi tvárou v tvár takýmto zdrvujúcim biblickým dôkazom, svedčí o hĺbke ľudskej túžby uzurpovať si Božie miesto, túžby, ktorá sa zrodila v srdci satana (Izaiáš 14:14) a ktorú on odovzdal Adamovi a Eve v záhrade (1. Mojžišova 3:5). Túžba uzurpovať si Boží trón - alebo sa oň podeliť - charakterizuje všetkých, ktorí sú od svojho otca diabla, vrátane Antikrista, ktorý bude konať podľa tej istej túžby v posledných časoch (2. Tesaloničanom 2:3-4). V priebehu dejín sa mnohé falošné náboženstvá hrali na tú istú túžbu byť Bohom. Boh však vyhlasuje, že niet iného Boha okrem neho, a my sa mu neodvážime odporovať.

4) Mormon, ktorý uvažuje o tom, že sa stane kresťanom, by mal pochopiť, že mormonizmus učí, že sme schopní zaslúžiť si spasenie, čo je v rozpore s Písmom (Články viery, str. 92; 2. Nefi 25:23). Hoci vďaka svojej viere budeme určite žiť inak, nie sú to naše skutky, ktoré nás spasia, ale iba milosť Božia skrze vieru, ktorú nám dáva ako bezplatný dar (Efezanom 2:4-10). Je to jednoducho preto, že Boh prijíma iba svoju vlastnú dokonalú spravodlivosť. Kristus zomrel na kríži, aby vymenil svoju dokonalosť za náš hriech (2. Korinťanom 5:21). V Božích očiach sa môžeme stať svätými len skrze vieru v Krista (1. Korinťanom 1:2).

Viera vo falošného Krista nakoniec vedie k falošnému spaseniu. Každé spasenie, ktoré je „zaslúžené“, je falošné spasenie (Rimanom 3:20-28). Jednoducho nemôžeme byť hodní spasenia na základe vlastných zásluh. Ak nemôžeme dôverovať Božiemu slovu, potom nemáme vôbec žiadny základ pre dôveru. Ak môžeme dôverovať Božiemu slovu, potom musíme uznať, že jeho slovo je dôsledné a spoľahlivé. Ak by Boh nemohol alebo nedokázal zachovať svoje slovo presne, potom by nebol Bohom. Rozdiel medzi mormonizmom a kresťanstvom spočíva v tom, že kresťanstvo vyhlasuje Boha, ktorý je večne samobytný, ktorý stanovil dokonalý a svätý štandard, ktorému nemôžeme vyhovieť, a ktorý potom zo svojej veľkej lásky zaplatil cenu za náš hriech tým, že poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži.

Ak ste pripravení zveriť svoju dôveru v úplne dostačujúcu obeť Ježiša Krista, môžete Bohu povedať nasledujúce slová: „Otče Bože, viem, že som hriešnik a som hoden tvojho hnevu. Uznávam a verím, že Ježiš je jediný Spasiteľ. Dôverujem Ježišovi, že ma jediný spasí. Otče Bože, prosím, odpusť mi, očisti ma a zmeň ma. Ďakujem ti za tvoju úžasnú milosť a milosrdenstvo!“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa mormóni označujú za Svätých neskorších dní?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries