Môže byť monoteizmus dokázaný?Otázka: Môže byť monoteizmus dokázaný?

Odpoveď:
Slovo „jednobožstvo“ pochádza z dvoch slov: „mono“, čo znamená „jeden“ a „teizmus“, čo znamená „viera v Boha“. Konkrétne, jednobožstvo je viera v jedného pravého Boha, ktorý je jediným tvorcom, udržovateľom a sudcom všetkého stvorenstva. Monoteizmus sa líši od „henoteizmu“, čo je viera vo viac bohov s jedným Bohom, ktorý je nad všetkými. Je tiež protikladom mnohobožstva, čo je viera v existenciu viac ako jedného boha.

Existuje mnoho argumentov pre monoteizmus, vrátane tých zo špeciálnych zjavení (Biblia), prírodných zjavení (filozofia), rovnako ako aj z historickej antropológie. Tieto skratky vysvetlíme ďalej v texte, ale v žiadnom prípade toto nemožno považovať za vyčerpávajúci zoznam.

Biblické argumenty pre monoteizmus - Deuteronomium 4:35: „Tebe bolo dovolené vidieť, že Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného.“ Deuteronómium 6:4: „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.“ Malachiáš 2:10: „Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh?“ 1. Korintským 8:6: „ale my máme jediného Boha - Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.“ Efezským 4:6: „jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“ 1. Timoteovi 2:5: „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus.“ Jakub 2:19: „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia.”

Je zrejmé, že mnohým ľudom by nestačilo jednoducho povedať, že existuje len jeden Boh, pretože tak Biblia hovorí. Toto je tak, pretože bez Boha neexistuje žiadny spôsob, ako možno dokázať, že Biblia je vlastne Jeho Slovo. Avšak, niekto by mohol argumentovať, že vzhľadom na to, že Biblia má najspoľahlivejšie nadprirodzené dôkazy, ktoré potvrdzujú to, čo učí, monoteizmus môže byť takto potvrdený. Podobný argument by bol viera a učenie Ježiša Krista, ktorý dokázal, že On je Boh (alebo prinajmenšom bol schválený Bohom), Jeho zázračným narodením, životom a zázrakom zmŕtvychvstania. Boh nemôže klamať alebo byť podvedený, a preto, to čo Ježiš učil a veril, bola pravda. Preto monoteizmus, ktorý Ježiš veril a učil, je pravdivý. Toto tvrdenie možno nie je veľmi pôsobivé pre tých, ktorí nie sú oboznámení s nadprirodzeným potvrdením Písma a Krista, ale toto je dobré miesto, kde začať pre tých, ktorí sú oboznámení s Jeho silou.

Historické argumenty pre monoteizmus - tvrdenia založené na popularite sú notoricky podozrivé, ale je zaujímavé, ako monoteizmus veľmi ovplyvnil svetové náboženstvá. Populárna teória evolúcie náboženského vývoja vychádza z evolučného pohľadu na realitu všeobecne a predpoklad evolučnej antropológie, ktorá vidí „primitívne“ kultúry ako také, ktoré predstavujú skoršie fázy náboženského vývoja. Ale problémov s touto evolučnou teóriou je niekoľko: 1.) druh vývoja, ktorý opisuje, nikdy nebol pozorovaný; v skutočnosti sa zdá, že nebol žiadny rozvoj smerom k monoteizmu v akejkoľvek kultúre - vlastne úplný opak je skutočnosťou; 2.) definícia „primitívneho“ v antropologickej metóde sa rovná technologickému rozvoju, ale to vôbec nie je uspokojivé kritérium, keďže je tak veľa komponentov v danej kultúre; 3) údajné etapy často chýbajú alebo sú preskočené; 4.) a napokon, väčšina polyteistických kultúr ukazuje znaky monoteizmu hneď na začiatku svojho vývoja.

To, čo nachádzame, je monoteistický Boh, ktorý je osobný, mužný, žije v nebi, má veľké vedomosti a silu, stvoril svet, je autorom morálky ktorej sa zodpovedáme, a koho sme neposlúchali a tak sme sa odcudzili, ale ktorý nám tiež zabezpečil spôsob zmierenia. Takmer každé náboženstvo prináša variácie tohto Boha v určitom okamihu v minulosti predtým, ako sa vyvinulo do chaosu mnohobožstva. Takže, zdá sa, že väčšina náboženstiev začali v monoteizme a „vyvinuli sa“ do mnohobožstva, animizmu, mágie, ale nie naopak. (Islam je veľmi zriedkavý prípad, ktorý sa po celom kruhuvrátil späť do monoteistickej viery.) Aj s týmto hnutím, mnohobožstvo často funguje ako monoteistické alebo henoteistické. Je to zriedkavé polyteistické náboženstvo, ktoré nedrží jedného zo svojich bohov ako suverénneho nad ostatnými, kde menší bohovia fungujú jedine ako sprostredkovatelia.

Filozoficko-teologické argumenty pre monoteizmus - Existuje mnoho filozofických argumentov pre nemožnosť existencie viac ako jedného Boha. Mnohé z týchto argumentov závisia od niečej metafyzickej pozície, týkajúcej sa prirodzenosti reality. Bohužiaľ, v tomto krátkom článku, by nebolo možné dohadovať sa o týchto základných metafyzických pozíciách a potom ukázať na to, že poukazujú na monoteizmus, ale buďte si istí, že existujú silné filozofické a teologické dôvody pre tieto pravdy, ktoré siahajú tisícročia dozadu (a väčšina z nich sú pomerne evidentné). Nech zhrnieme, sú tu tri argumenty, ktoré by ste sa mohli rozhodnúť skúmať:

1. Ak by boli viac ako jeden Boh, vesmír by bol v neporiadku kvôli viacerým tvorcom a autoritám, ale nie je neporiadok čiže, je tam len jeden Boh.

2. Pretože Boh je úplne dokonalá bytosť, nemôže byť aj druhý Boh, lebo by sa musel nejakým spôsobom odlišovať a líšiť sa od úplnej dokonalosti znamená byť menej dokonalý a tým pádom by nebol Bohom.

3. Keďže je Boh nekonečný vo svojej existencii, On nemôže mať časti (lebo nemožno pridať časti k dosiahnutiu nekonečna). Ak Božia existencia nie je len Jeho časťou (čo je prípad pri všetkých veciach, ktoré môžu mať existenciu alebo nie), tak musí mať nekonečnú existenciu. Takže, nemôžu existovať dve nekonečné bytosti, lebo jedna by sa musela líšiť od druhej.

Niekto sa môže hádať, že toto nevylučuje podradných „bohov“, a to je v poriadku. Aj keď vieme, že je toto nebiblické, teoreticky, nie je tu nič zlého. Inými slovami, Boh mohol vytvoriť podradných „bohov“, ale neurobil tak. Ak by stvoril týchto „bohov“, boli by len obmedzené, stvorené bytosti - podobne ako anjeli (Žalm 82). Toto neohrozuje prípad monoteizmu, ktorý nehovorí, že nemôžu existovať žiadne iné duchovné bytosti – len to, že tam nemôže byť viac ako jeden Boh.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMôže byť monoteizmus dokázaný?