Mohol by Ježiš zhrešiť?Otázka: Mohol by Ježiš zhrešiť? Ak nebol schopný hrešiť, ako by mohol byť skutočne schopný 'súcitiť s našimi slabosťami' (Židom 4:15)? Ak nemohol hrešiť, aký zmysel malo pokušenie?

Odpoveď:
Existujú dva pohľady na túto zaujímavú otázku. Je dôležité si uvedomiť, že toto nie je otázka, či Ježiš zhrešil. Oba názory sa zhodujú, že Biblia jasne hovorí, že Ježiš nezhrešil (2. Korintským 5:21; 1. Petrova 2:22). Otázkou je, či Ježiš mohol zhrešiť. Tí, ktorí sa zastávajú „bezúhonnosti“, veria, že Ježiš nemohol zhrešiť. Tí, ktorí sa zastávajú predpokladu o „možnosti zhrešiť“ veria, že Ježiš mohol zhrešiť, ale neurobil to. Ktorý názor je správny? Jasné učenie Písma je, že Ježiš bol bezúhonný - Ježiš nemohol zhrešiť. Ak mohol zhrešiť, bol by schopný hrešiť ešte dnes, pretože si zachováva rovnakú podstatu akú mal, kým žil na zemi. On je Boh-človek a navždy zostane neoddeliteľný, ako plné božstvo a plná ľudskosť zjednotené v jednej osobe. Veriť, že Ježiš mohol zhrešiť, je rovnaké ako veriť, že Boh môže zhrešiť. „Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť“ (Kolosenským 1:19). Kolosenským 2:9 dodáva: „Lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne“.

Hoci je Ježiš plne ľudský, nebol narodený v rovnakej hriešnej prirodzenosti, ako sme my narodení. Bol určite pokúšaný rovnako ako my skrze pokušenia, ktoré Satan postavil pred Neho, avšak zostal bezhriešny, pretože Boh nie je schopný hrešiť. Je to proti Jeho povahe (Matúš 4:1; Židom 2:18; 4:15; Jakub 1:13). Podľa definície, hriech je priestupok zákona. Boh stvoril zákon a zákon je v podstate to, čo by Boh urobil, alebo neurobil; preto, hriech nie je niečo, čo by Boh v svojej prirodzenosti urobil.

Byť pokúšaný nie je samo o sebe hriech. Niekto by vás mohol pokúšať niečím, čo nemáte túžbu urobiť, ako napríklad spáchať vraždu, alebo zúčastniť sa na sexuálnych zvrátenostiach. Pravdepodobne vôbec nemáte žiadnu túžbu zúčastniť sa týchto praktík, ale ste boli pokúšaný, pretože niekto dal možnosť pred vás. Existujú najmenej dve definície slova „pokušenie“:

1) Mať hriešny návrh od niekoho alebo niečoho mimo vás, alebo od vlastnej hriešnej prirodzenosti.

2) Zvažovať zúčastnenie sa na hriešnom akte a možné pôžitky a dôsledky takého konania do tej miery, že akt už prebieha vo vašej mysli.

Prvá definícia neopisuje hriešny akt/myšlienku; tá druhá áno. Keď uvažujete nad hriešnym činom a zvažujete, ako by ste to mohli uskutočniť, už ste prekročili hranicu hriechu. Ježiš bol pokúšaný podľa prvej definície, okrem toho, že nikdy nebol pokúšaný hriešnou prirodzenosťou, pretože v Ňom žiadna neexistovala. Satan navrhol Ježišovi určité hriešne činy, ale On nemal žiadnu vnútornú túžbu podieľať sa na hriechu. Takže, On bol pokúšaný ako my, ale zostal bez hriechu.

Tí, ktorí sa držia teórie schopnosti zhrešiť, veria, že ak Ježiš nemohol zhrešiť, nemohol naozaj prežiť pokušenia, a tak nemohol naozaj súcitiť s našimi bojmi a pokušeniami proti hriechu. Musíme si uvedomiť, že človek nemusí niečo zažiť, aby to mohol pochopiť. Boh vie všetko o všetkom. Kým Boh nikdy nemal túžbu hrešiť a celkom určite nikdy nezhrešil, Boh vie a chápe, čo hriech je. Boh vie a chápe, aké to je byť pokúšaný. Ježiš môže súcitiť s našimi pokušeniami, pretože vie, a nie preto, že On „skúsil“ všetky rovnaké veci ako my.

Ježiš vie, aké to je byť pokúšaný, ale On nevie, aké to je zhrešiť. To však nebráni tomu, aby nám pomáhal. My sme pokúšaný hriechom, ktorý je bežný pre ľudí (1. Korintským 10:13). Tieto hriechy všeobecne možno zhrnúť do troch typov: „žiadosť očí, žiadosť tela a pýcha života“ (1. Jána 2:16). Skúmajte pokušenie a hriech Evy, rovnako ako pokušenie Ježiša a zistíte, že každé pokušenie pochádzalo z týchto troch kategórií. Ježiš bol pokúšaný vo všetkých smeroch a vo všetkých oblastiach, v ktorých sme aj my, ale zostal dokonale svätý. Aj keď naše skorumpované povahy budú mať vnútornú túžbu podieľať sa na niektorých hriechoch, máme schopnosť skrze Krista prekonať hriech, pretože už nie sme otrokmi hriechu, ale skôr otrokmi Boha (Rimanom 6, najmä verše 2 a 16-22 ).Návrat na slovenskú domovskú stránkuMohol by Ježiš zhrešiť? Ak nebol schopný hrešiť, ako by mohol byť skutočne schopný 'súcitiť s našimi slabosťami' (Židom 4:15)? Ak nemohol hrešiť, aký zmysel malo pokušenie?