settings icon
share icon
Otázka

Ktoré sú prekážky učinnej modlitby?

Odpoveď


Najviditeľnejšia prekážka účinnej modlitby je nevyznaný hriech modlitebníka. Keďže je náš Boh svätý, existuje prekážka medzi Ním a nami, keď prichádzame pred Neho s nevyznaným hriechom. „Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“ (Izaiáš 59:2). Dávid súhlasil, lebo z vlastnej skúsenosti vedel, že Boh je ďaleko od tých, ktorí skrývajú svoj hriech: „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Žalm 66:18).

Biblia hovorí o niekoľkých aspektoch hriechu ako o prekážkach účinnej modlitby. Predovšetkým, keď žijeme podľa tela a nie podľa Ducha, naša túžba po modlitbe a naša možnosť efektívne komunikovať s Bohom sú prekazené. Aj napriek tomu, že dostaneme novú prirodzenosť, keď sa znovuzrodíme, tá nová prirodzenosť prebýva v tele, ktoré je hriešne. Telo môže prevziať kontrolu nad našimi skutkami a postojmi, ak nie sme vytrvalí, aby sme „umŕtvovali skutky tela“ (Rimanom 8:13) a ak nedovolíme Duchu, aby nás viedol k správnemu vzťahu s Bohom. Až vtedy budeme schopní sa k Nemu modliť.

Život v tele predstavuje aj sebeckosť, ktorá je ďalšou z prekážok v modlitbe. Keď sú naše modlitby sebecky orientované a keď prosíme Boha o to, čo by sme my chceli a nie o to, čo by chcel On, vtedy naše vlastné motívy prekážajú našim modlitbám. „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.“ (1. Jánova 5:16). Prosba na základe Jeho vôle je podriadiť sa Jemu, bezohľadu na to, aká je Jeho vôľa. Ako vo všetkom ostatnom, Ježiš by mal byť našim príkladom aj v modlitbe. On sa vždy modlil podľa vôle svojho Otca: „avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“ (Lukáš 22:42). Sebecké modlitby sú modlitby, ktoré vyjadrujú a zveličujú naše túžby, a ani by sme nemali očakávať odpoveď na takú modlitbu: „prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti!“ (Jakuba 4:3).

Žiť v sebeckých a telesných žiadostiach prekáža našim modlitbám, pretože zatvrdzuje naše srdce voči iným. Ak sme ľahostajní voči potrebám iných, môžeme očakávať, že aj Boh bude ľahostajný voči našim potrebám. Keď predstúpime pred Boha v modlitbe, naša prvá otázka by mala byť Jeho vôľa. Druhé by mali byť potreby iných. Toto pochádza z porozumenia, že sa máme starať o potreby iných viac ako o vlastné potreby (Filipanom 2:3-4).

Hlavnou prekážkou účinnej modlitby je duch neodpustenia. Keď odmietame odpustiť iným, koreň horkosti vzrastá v našich srdciach a dusí naše modlitby. Ako môžeme očakávať od Boha, aby vylial svoje požehnanie na nás hriešnikov, ak v srdci prechovávame horkosť voči iným? Tento princíp je zobrazený v podobenstve o zlom sluhovi u Matúša 18:23-35. Toto podobenstvo nás učí, že nám Boh odpustil viac, ako sme si zaslúžili a očakáva od nás to isté. Ak to odmietneme, prekazí to naše modlitby.

Ďalšou prekážkou účinnej modlitby je nevera a pochybnosť. Toto neznamená, ako niektorí hovoria, že ak predstúpime pred Boha s dôverou, odpovie nám, lebo je povinný to urobiť. Modlitba bez pochybovania znamená chápať Boží charakter, povahu a motívy. „Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ (Židom 11:6). Keď predstupujeme pred Boha s modlitbou a pochybujeme v Neho a v Jeho zasľúbenia, my Ho tým vlastne urážame. Musíme Mu dôverovať, že splní každú našu prosbu, keď Ho prosíme v súlade s Jeho vôľou. Musíme sa modliť s pochopením, že všetko čokoľvek On predurčí je to najlepšie pre náš život. „Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána.“ (Jakuba 1:6-7).

Nakoniec, nezhoda v dome je ďalšou prekážkou účinnej modlitby. Peter spomína túto prekážku, keď sa manžel správa nebiblicky voči manželke. „Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.“ (1. Petrova 3:7). Kde je nepokoj v rodine a hlava rodiny neprejavuje postoje, ktoré spomenul Peter, tam je modlitba prekazená. Taktiež i ženy majú spĺňať biblické princípy a podriaďovať sa manželom, aby ich vlastné modlitby neboli prekazené (Efezanom 5:22-24).

Naštastie, tieto prekážky môžu byť odstránené pokánim a vyznaním. 1. Jánov 1:9 hovorí: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ Keď toto vykonáme, môžeme sa tešiť z komunikácie s Bohom bez prekážok, a nielenže naše modlitby budú vypočuté a odpovedané, ale budeme naplnení radosťou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ktoré sú prekážky učinnej modlitby?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries