Čo znamená modlenie sa neznámymi jazykmi? Je modlenie sa jazykmi modlitebným jazykom medzi veriacim a Bohom?


Otázka: Čo znamená modlenie sa neznámymi jazykmi? Je modlenie sa jazykmi modlitebným jazykom medzi veriacim a Bohom?

Odpoveď:
Ako podklad, prosím, prečítaj si náš článok o dare hovorenia jazykmi. Sú štyri primárne oddiely z Písma, ktoré sú citované ako dôkaz modlenia sa jazykmi: Rimanom 8:26, 1. Korintským 14:4-17; Efezským 6:18 a Júda verš 20. Efezským 6:18 a Júda 20 spomínajú „modliť sa v Duchu“. Avšak, jazyky ako modlitebný jazyk pravdepodobne nie sú interpretáciou „modlenia sa v Duchu“.

Rimanom 8:26 nás učí: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.” Dva kľúčové body ukazujú na veľkú nepravdepodobnosť, že Rimanom 8:26 sa odvoláva na neznáme jazyky ako modlitebný jazyk. Po prvé, Rímskym 8:26 hovorí, že je to Duch, ktorý „vzdychá“, nie veriaci. Po druhé, Rímskym 8:26 hovorí, že „vzdychanie“ Ducha sa „nedá vyjadriť“. Podstatou hovorenia neznámymi jazykmi je vyslovovanie slov.

To nás vedie k 1. Korintským 14:4-17, a to najmä k veršu 14: „Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.“ 1. Korintským 14:14 zreteľne hovorí o „modlitbe v jazykoch“. Čo to znamená? Po prvé, študovať kontext je nesmierne cenné. 1. Korintským, kapitola 14 je predovšetkým porovnanie/kontrast daru hovorenia jazykmi a dar proroctva. Vo veršoch 2-5, aby bolo jasné, Pavel vidí proroctvo ako nadradenejší dar od jazykov. Zároveň, Pavel vyzdvihuje hodnotu jazykov a vyhlasuje, že je rád, že hovoria jazykmi viac ako ktokoľvek iný (verš 18).

V Skutkoch, v 2. kapitole sa popisuje prvý výskyt daru jazykov. V deň Letníc, apoštoli hovorili inými jazykmi . V Skutkoch, v 2. kapitole je zjavné, že apoštoli hovorili ľudskými jazykmi (Skutky 2:6-8). Slovo preložené ako „jazyky“ v oboch prípadoch, v Skutkoch 2 a 1. Korintským kapitola 14 je slovo glossa, čo znamená „jazyk“. Je to slovo, z ktorého pochádza dnešné moderné anglické slovo „glossary“ (slovník). Hovorenie (inými) jazykmi bola schopnosť hovoriť jazykom, ktorý hovoriaci nepozná, aby komunikoval evanjelium niekomu, kto hovorí tým jazykom. V multikultúrnej oblasti Korintu sa zdá, že dar jazykov bol obzvlášť cenný a významný. Korintskí veriaci boli schopní lepšie komunikovať evanjelium a Božie slovo vďaka daru jazykov. Avšak, Pavel dal jasne najavo, že aj v tomto používanie jazykov, by sa malo vykladať alebo „prekladať“ (1. Korintským 14:13; 27). Korintskí veriaci by hovorili jazykmi, vyhlasovali Božie pravdy niekomu, kto hovoril tým jazykom, a potom, ten veriaci alebo iný veriaci v cirkvi by vykladal, čo bolo hovorené, aby celé obecenstvo mohlo porozumieť tomu, čo bolo hovorené.

Čo je teda modlitba neznámymi jazykmi, a čím je iná od hovorenia jazykmi? 1. Korintským 14:13-17 ukazuje, že modlitbu neznámym jazykom je tiež potrebné vykladať. V dôsledku toho sa zdá, že modlitba neznámym jazykom je predkladanie modlitby Bohu. Táto modlitba by slúžila niekomu, kto hovoril tým jazykom, ale tiež by bolo potrebné ju vyložiť, aby celé telo mohlo byť vzdelávané.

S týmto výkladom nesúhlasia tí, ktorí vnímajú modlitbu neznámym jazykom ako modlitebný jazyk. Tento alternatívny názor sa dá zhrnúť takto: modliť sa jazykmi je osobným modlitebným jazykom medzi veriacim a Bohom (1. Korintským 13:1), ktorý veriaci používa na seba-vzdelávanie (1. Korintským 14:4). Tento výklad je nebiblický z nasledovných dôvodov: 1) Ako by modlitba jazykmi mohla byť súkromným modlitebným jazykom, ak má byť vykladaný (1. Korintským 14:13-17)? 2) Ako by modlenie jazykmi mohlo byť na seba-poučenie, keď Písmo hovorí, že duchovné dary sú na poučenie cirkvi, nie seba (1. Korintským 12:7). 3) Ako by modlenie jazykmi mohlo byť súkromným modlitebným jazykom, ak je dar jazykov „znamením pre neveriacich“ (1. Korintským 14:22)? 4) Biblia jasne hovorí, že nie každý má dar jazykov (1. Korintským 12:11; 28-30). Ako by jazyky mohli byť dar na seba-poučenie, ak nie každý veriaci ich to môže mať? Či nie všetci potrebujeme byť poučení?

Niektorí chápu modlitbu jazykmi, ako „jazyk tajného kódu“, ktorý zabraňuje Satanovi a jeho démonom, aby ich pochopili, a tým získali výhodu nad nami. Tento výklad je nebiblický z nasledovných dôvodov: 1) Nový zákon dôsledne opisuje jazyky ako ľudský jazyk. Je nepravdepodobné, že Satan a jeho démoni nie sú schopní rozumieť ľudským jazykom. 2) Biblia zaznamenáva nespočetne veľa veriacich, ktorí sa modlia vo svojom vlastnom jazyku, nahlas, bez starostí, že Satan zastaví ich modlitby. Aj keď Satan a/alebo jeho démoni počujú a rozumejú modlitby, ktoré sa modlíme, nemajú absolútne žiadnu moc, aby zabránili Bohu, aby na ne odpovedal podľa Jeho vôle. Vieme, že Boh počuje naše modlitby, a preto je irelevantné, či Satan a jeho démoni počujú a rozumejú naším modlitbám.

Čo potom povedať o mnohých kresťanoch, ktorí zažili modlitbu neznámymi jazykmi a berú ju ako osobne veľmi poučujúcu? Po prvé, musíme založiť svoju vieru a prax na Písme, nie na skúsenosti. Musíme sa pozerať na svoje skúsenosti vo svetle Písma, nie vykladať Písmo vo svetle svojej skúsenosti. Po druhé, mnoho kultov a svetových náboženstiev hovorí o výskytoch hovorení jazykmi / modlenia sa jazykmi. Je zrejmé, že Duch Svätý neobdaroval týchto neveriacich jednotlivcov. Takže sa zdá, že démoni sú schopní falzifikovať dar hovorenia jazykmi. To by nás malo viesť k tomu, aby sme porovnávali ešte starostlivejšie naše skúsenosti s Písmom. Po tretie, štúdie ukázali, že hovorenie/modlitba jazykmi môže byť naučené správanie. Prostredníctvom počúvania a pozorovania ostatných, ako hovoria v jazykoch sa môže človek naučiť postup a to aj podvedome. Toto je najpravdepodobnejšie vysvetlenie pre veľkú väčšinu prípadov hovorenia/modlenia sa jazykmi medzi kresťanmi. Po štvrté, pocit „seba-poúčania“ je prirodzený. Ľudské telo produkuje adrenalín a endorfíny, keď zažíva niečo nové, vzrušujúce, emocionálne, a/alebo je odpojení od racionálneho myslenia.

Modlitba jazykmi je celkom určite problém, na ktorom sa kresťania s rešpektom a láskou zhodli, že sa nezhodujú. Modlitba neznámymi jazykmi nie je to, čo určuje spasenie. Modlitba jazykmi, nie je to, čo oddeľuje zrelých kresťanov od nezrelých. Či existuje alebo neexistuje modlitba jazykmi ako osobný modlitebný jazyk, nie je zásadou kresťanskej viery. Kým sme my presvedčení v biblický výklad modlitby jazykmi, ktorá odvádza od myšlienky súkromného modlitebného jazyka pre osobné povznesenie, tiež uznávame, že mnohí, ktorí to tak praktizujú sú naši bratia a sestry v Kristovi a sú hodní našej lásky a úcty.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo znamená modlenie sa neznámymi jazykmi? Je modlenie sa jazykmi modlitebným jazykom medzi veriacim a Bohom?