settings icon
share icon
Otázka

Čo je to moc Ducha Svätého?

Odpoveď


Moc Ducha Svätého je Božia moc. Duch, tretia osoba Trojice, sa v celom Písme objavuje ako bytosť, prostredníctvom ktorej a skrze ktorú sa prejavujú veľké skutky moci. Jeho moc sa prvýkrát prejavila v akte stvorenia, pretože jeho mocou vznikol svet (1. Mojžišova 1:1-2; Jób 26:13). Duch Svätý posilňoval aj ľudí v Starom zákone, aby uskutočňovali Božiu vôľu: „Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch“ (1. Samuelova 16:13; pozri aj 2. Mojžišova 31:2-5; 4. Mojžišova 27:18). Hoci Duch v Starom zákone neprebýval v Božom ľude natrvalo, pôsobil skrze neho a dával mu moc dosiahnuť veci, ktoré by sám nedokázal. Všetky Samsonove výkony sily sa priamo pripisujú tomu, že na neho zostúpil Duch (Sudcov 14:6,19; 15:14).

Ježiš prisľúbil Ducha ako trvalého sprievodcu, učiteľa, pečať spasenia a utešiteľa pre veriacich (Ján 14:16-18). Sľúbil tiež, že moc Ducha Svätého pomôže jeho nasledovníkom šíriť posolstvo evanjelia po celom svete: „Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme“ (Skutky 1:8). Spása duší je nadprirodzené dielo, ktoré je možné len vďaka moci Ducha Svätého pôsobiacej vo svete.

Keď Duch Svätý zostúpil na veriacich o Letniciach/Turíciach, nebola to tichá, ale mocná udalosť. „Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Skutky 2:1-4). Hneď potom učeníci prehovorili k zástupom zhromaždeným v Jeruzaleme na sviatok Letníc/Turíc. Títo ľudia pochádzali z rôznych národov, a preto hovorili rôznymi jazykmi. Predstavte si ich prekvapenie a údiv, keď k nim učeníci prehovorili ich vlastnými jazykmi (verše 5-12)! Je zrejmé, že to učeníci nemohli dosiahnuť sami bez mnohých mesiacov - alebo dokonca rokov štúdia. Moc Ducha Svätého sa v ten deň zjavila veľkému počtu ľudí, čo viedlo k obráteniu asi 3 000 ľudí (verš 41).

Počas svojej pozemskej služby bol Ježiš naplnený Duchom Svätým (Lukáš 4:1), vedený Duchom (Lukáš 4:14) a zmocnený Duchom robiť zázraky (Matúš 12:28). Po Ježišovom vystúpení na nebesia Duch vybavil apoštolov, aby tiež robili zázraky (2. Korinťanom 2:12; Skutky 2:43; 3:1-7; 9:39-41). Moc Ducha Svätého sa prejavovala medzi všetkými veriacimi prvotnej cirkvi prostredníctvom udeľovania duchovných darov, ako je hovorenie jazykmi, prorokovanie, vyučovanie, múdrosť a iné.

Vo všetkých, ktorí uveria v Ježiša Krista, okamžite a natrvalo prebýva Duch Svätý (Rimanom 8:11). A hoci niektoré duchovné dary prestali platiť (napr. hovorenie jazykmi a proroctvo), Duch Svätý stále pôsobí vo veriacich a prostredníctvom nich, aby plnil svoju vôľu. Jeho moc nás vedie, usvedčuje, učí a vyzbrojuje, aby sme konali jeho dielo a šírili evanjelium. Mocné prebývanie Ducha Svätého je úžasný dar, ktorý by sme nikdy nemali brať na ľahkú váhu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to moc Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries