settings icon
share icon
Otázka

Aké sú mená a tituly Ducha Svätého?

Odpoveď


Duch Svätý je známy pod mnohými menami a titulmi, väčšina z nich označuje nejakú funkciu, alebo aspekt Jeho služby. Tu je niekoľko mien a popisov, ktoré Biblia používa pre Ducha Svätého:

Autor Písma: (2. Petra 1:21; 2. Timotejovi 3:16) Biblia je inšpirovaná, doslova „Bohom vdýchnutá“, Duchom Svätým, treťou osobou Trojice. Duch presvedčil autorov všetkých 66 kníh, aby zaznamenali presne to, čo vdýchol do ich sŕdc a myslí. Tak ako je plachetnica hnaná vetrom po vode, podobne boli biblickí pisatelia unášaní impulzom Ducha.

Utešiteľ / radca / obhájca: (Izaiáš 11: 2; Ján 14:16; 15:26; 16:7) Všetky tri slová sú prekladom gréckeho parakletos, z ktorého vychádza „Paraclete“, ďalšie meno Ducha. Keď Ježiš odišiel, jeho učeníci boli veľmi zúfalí, pretože stratili jeho utešujúcu prítomnosť. Ale sľúbil, že pošle Ducha, aby utešoval, povzbudzoval a viedol tých, ktorí patria Kristovi. Duch tiež „vydáva svedectvo“ nášmu duchu, že Mu patríme, a tým nás uisťuje o spasení.

Usvedčovateľ hriechu: (Ján 16:7–11) Duch vkladá Božie pravdy do mysle ľudí a usvedčuje ich, že sú hriešnici. Ukazuje nám, že nie sme hodní postaviť sa pred svätého Boha, že potrebujeme Jeho spravodlivosť a že súd je istý a jedného dňa príde na všetkých ľudí. Tí, ktorí tieto pravdy popierajú, sa búria proti usviedčaniu Ducha.

Závdavok / pečať / záruka: (2. Korinťanom 1:22; 5:5; Efezanom 1:13-14) Duch Svätý je Božou pečaťou pre svoj ľud, potvrdzujúcou, že sú Jeho vlastníctvom. Dar Ducha veriacim je závdavok nášho nebeského dedičstva, ktoré nám Kristus prisľúbil a zaistil pre nás na kríži. Vďaka tomu, že nás Duch zapečatil, sme si istí svojou spásou. Nikto nemôže prelomiť Božiu pečať.

Sprievodca: (Ján 16:13) Rovnako ako Duch viedol pisateľov Písma k zaznamenávaniu pravdy, tak zasľubuje, že povedie veriacich k poznaniu a porozumeniu tejto pravde. Božia pravda je pre svet „bláznovstvom“, pretože sa musí posudzovať duchovne (1. Korinťanom 2:14). V tých, ktorí patria Kristovi, prebýva Duch svätý, ktorý nás vovedie do všetkého, čo potrebujeme v súvislosti s duchovnými záležitosťami vedieť. Tí, ktorí nepatria Kristovi, nemajú „tlmočníka“, ktorý by ich viedol k poznaniu a porozumeniu Božieho slova.

Prebývajúci vo veriacich: (Rimanom 8:9–11; Efezanom 2:21–22; 1 Korinťanom 6:19) Duch Svätý prebýva v srdciach Božieho ľudu a toto je rozlišovacím znakom znovuzrodenej osoby. Usmerňuje nás, vedie, utešuje, ako aj v nás vypôsobuje ovocie Ducha (Galaťanom 5:22–23). Sprostredkúva dôverné spojenie medzi Bohom a Jeho deťmi. V srdciach všetkých skutočných veriacich prebýva Duch svätý.

Prímluvca: (Rimanom 8:26) Jedným z najpotešujúcich aspektov Ducha Svätého je, že sa prihovára za tých, v ktorých prebýva. Často nevieme za čo, alebo ako sa máme modliť a keď sa blížime k Bohu, Duch sa prihovára a modlí za nás. Keď sme utláčaní a zdrvení skúškami a starosťami o život, prichádza nám na pomoc a podopiera nás pred trónom milosti.

Zjaviteľ / Duch pravdy: (Ján 14:17; 16:13; 1. Korinťanom 2:12–16) Ježiš sľúbil, že po vzkriesení príde Duch Svätý, aby nás „uviedol do všetkej pravdy“. Vďaka Duchu v našich srdciach sme schopní porozumieť pravde, najmä v duchovných záležitostiach, spôsobom, ktorý nekresťania nedokážu. Pravda, ktorú nám Duch zjavuje, je pre nich „bláznovstvom“ a nedokážu ju pochopiť. Ale my máme Kristovu myseľ v Osobe Jeho Ducha v nás.

Duch Boží / Pán / Kristus: (Matúš 3:16; 2. Korinťanom 3:17; 1. Petra 1:11) Tieto mená nám pripomínajú, že Boží Duch je skutočne súčasťou trojjediného božstva a že je rovnako veľký. Boh, ako Otec a Syn. Prvýkrát sa nám zjavil pri stvorení, keď „sa vznášal nad vodami“, čo ukazuje, že mal podiel na stvorení spolu s Ježišom, ktorý „stvoril všetky veci“ (Ján 1:1–3). Tú istú Božiu Trojicu opäť vidíme pri Ježišovom krste, keď Duch zostupuje na Ježiša a je počuť hlas Otca.

Životodarný Duch: (Rimanom 8:2) Pomenovanie „Životodarný Duch“ znamená, že Duch Svätý je ten, kto vytvára, alebo dáva život, nie že on iniciuje spásu, ale skôr, že udeľuje novosť života. Keď prijímame večný život skrze Krista, Duch poskytuje duchovný pokrm, ktorý je obživou duchovného života. Opäť tu vidíme trojicu.Boh robí zázraky, to je bez popretia. Niektoré, ktoré sa objavujú v charizmatických hnutiach môžu byť naozaj skutočná práca Ducha Svätého. Avšak jadrom pravdy je: telo Kristove nepotrebuje nových apoštolov, alebo nových liečiteľov ani samozvaných činiteľov zázrakov. To, čo cirkev potrebuje je navrátiť sa k Božiemu Slovu a prehlasovať celú Božiu pravdu v moci a láske Ducha Svätého.EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú mená a tituly Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries