settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o lenivosti?

Odpoveď


Newtonov prvý zákon o pohybe hovorí, že predmet v pohybe má tendenciu zostať v pohybe a predmet v pokoji má tendenciu zostať v pokoji. Tento zákon platí aj pre ľudí. Kým sú niektorí prírodzene takí, že chcú veci dokončiť, iní sú apatickí a potrebujú motiváciu, aby prekonali inerciu. Lenivosť je pre niektorých životným štýlom, ale majú k nej tendenciu všetci. Biblia však jasne hovorí, že Boh človeku prikázal, aby pracoval, takže lenivosť je hriech. „Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel.“ (Príslovie 6:6).

Biblia hovorí mnoho toho o lenivosti. Príslovia sú zvlášť plné upozornení pre lenivé osoby. Príslovia hovoria, že lenivec nenávidí prácu: „Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty.“ (Príslovia 21:25); chce spať: „Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli.“ (Príslovia 26:14); hľadá si výhovorky: „Lenivec hovorí: Lev je na ceste, lev je na námestiach.“ (Príslovia 26:13); tratí čas a energiu: „Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.“ (Príslovia 18:9); myslí si, že je múdry, ale je blázon: „Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci.“ (Príslovia 26:16).

Príslovia nám hovoria aj aký bude koniec lenivcom: stane sa sluhom: „Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.“ (12:24); jeho budúcnosť nebude pestrá: „Lenivec v jeseni neorie. Keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho.“ (20:4); schudobnie: „Lenivec baží, a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená.“ (13:4).

V živote kresťana nie je miesto pre lenivosť. A nový veriaci je hneď učený, že: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Efežanom 2:8-9). Ale veriaci môže zleniveť, ak si myslí, že Boh neočakáva ovocie z nového života. „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ (Efežanom 2:10). Kresťan nie je spasený skrze skutky, ale svoju vieru manifestuje cez skutky (Jakub 2:18, 26). Lenivosť kazí Boží účel a tým účelom sú dobré skutky. Boh pomáha veriacim, aby prekonali lenivosť tým, že im dáva nový charakter (2. Korinťanom 5:17).

Skrze novú prirodzenosť sme motivovaní pracovať pre nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil. Naša stará tendencia k lenivosti a každému inému hriechu sa mení na túžbu žiť pobožný život: „Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.“ (Efezanom 4:28). Tiež máme príkaz sa starať o svoje rodiny: „Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.“ (1. Timoteovi 5:8); a za ostatných veriacich: „Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“ (Skutky 20:34-35).

Ako kresťania vieme, že naša práca bude odmenená, ak vytrváme do konca: „V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.“ (Galaťanom 6:9-10); „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite.“ (Kolosanom 3:23-24); „Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete.“ (Židom 6:10).

Kresťan by mal pracovať v sile Pánovej a tak evanjelizovať a vyučovať. Apoštol Pavel nám je príkladom: „Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.“ (Kolosanom 1:28-29). A tato práca bude pokračovať aj v nebi, ale bez prekliatia (Zjavenie 22:3). Oslobodení od choroby, žiaľu a hriechu – aj lenivosti – svätí budú vyvyšovať Boha navždy. „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1. Korinťanom 15:58).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o lenivosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries