Čo je to krst Duchom Svätým?


Otázka: Čo je to krst Duchom Svätým?

Odpoveď:
Krst Duchom Svätým sa môže definovať ako čin, ktorým Duch Svätý postavuje veriacich do spoločenstva s Kristom, a do spoločenstva s inými veriacimi v tele Kristovom v čase spasenia. 1 Korinťanom 12:12-13 a Rimanom 6:1-4 sú centrálne oddiely, v ktorých môžeme nájsť toto učenie. 1 Korinťanom 12:13 hovorí: „Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ Rimanom 6:1-4 hovorí: „Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ Aj keď sa v Rimanom 6 nespomína konkrétne Duch Boží, predsa opisuje veriacich a ich mesto pred Bohom a 1 Korinťanom nám opisuje ako sa to deje.

Pozrime sa na tri skutočnosti, ktoré nám pomôžu, aby sme utvrdili naše porozumenie o krste Duchom Svätým. Po prvé, 1 Korinťanom 12:13 nám jasne hovorí, že všetci boli pokrstení, tak ako aj napojení (prebývanie Ducha). Po druhé, nikde v Písme sa veriaci neusmerňujú, aby sa dali pokrstiť v Duchu Svätom. Toto nám poukazuje na to, že všetci veriaci už zakúsili túto službu. A napokon, Efezským 4:5 vyzerá, že sa vzťahuje na krst Duchom. Ak je toto ten prípad, krst Duchom je realita každého veriaceho tak ako aj „jedna viera“ a „jeden Otec“.

Na záver, pri krste Duchom Svätým sa dejú dve veci, (1) zjednotenie s Telom Kristovým a (2) činí právoplatným naše ukrižovanie s Kristom. Byť v Jeho tele znamená, že sme vzkriesení s ním v nový život (Rimanom 6:4). V tom prípade sa máme starať a udržiavať to telo vo funkcii, tak ako je to zapísané v kontexte 1 Korinťanom 12:13. Prežitie jedného krstu Duchom Svätým je základ jednoty cirkvi, ako vidíme v kontexte Efezským 4:5. Byť zjednotený s Kristom v Jeho smrti, pohrebe a vzkriesení cez krst Duchom kladie základ pre pochopenie nášho oddelenia od sily prebývajúceho hriechu vo vzťahu na naše kráčanie v novom živote (Rimanom 6:1-10; Kolosenským 2:12).

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to krst Duchom Svätým?