Ako môžem konvertovať na kresťanstvo?Otázka: Ako môžem konvertovať na kresťanstvo?

Odpoveď:
V gréckom meste Filipy sa jeden muž veľmi podobnú otázku pýtal Pavla a Sílasa. O tomto človeku vieme tri veci: bol žalárnikom, bol pohanom a bol zúfalý. Keď ho Pavol zastavil, bol na pokraji samovraždy. Vtedy sa muž opýtal: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“ (Skutky 16:30).

Len samotný fakt, že muž kladie takúto otázku poukazuje na to, že si uvedomoval svoju potrebu spásy - videl pred sebou len smrť a vedel, že potrebuje pomoc. Skutočnosť, že sa pýtal Pavla a Sílasa poukazuje na jeho vieru v to, že oni poznajú odpoveď.

Odpoveď prichádza rýchlo a jednoducho: „Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený“ (verš 31). Úryvok pokračuje ďalej a poukazuje na to, ako tento muž uveril a obrátil sa. Od toho dňa na jeho živote začína byť viditeľný rozdiel.

Všimnite si, že obrátenie tohto muža bolo založené na viere („Ver“). Musel veriť Ježišovi a ničomu inému. Muž uveril, že Ježiš bol Boží Syn („Pán“) a Mesiáš, ktorý splnil Písma („Kristus“). Jeho viera tiež zahŕňa presvedčenie, že Ježiš zomrel za hriechy a vstal z mŕtvych, pretože to bola správa, ktorú Pavol a Sílas kázali (pozri: Rimanom 10:9-10 a 1. Korintským 15:1-4 ).

„Obrátiť sa“ doslova znamená „otočiť sa“. Keď sa otočíme smerom k jednej veci, nutne sa odvraciame od niečoho iného. Keď sa obrátime k Ježišovi, musíme sa odvrátiť od hriechu. Biblia nazýva odvrátenie od hriechu „pokánie“ a obrátenie sa k Ježišovi „vierou.“ Preto sa pokánie a viera navzájom dopĺňajú. Pokánie aj viera sú oboje spomenuté v 1. Tesalonickým 1:9: „Ako ste sa obrátili od modiel k Bohu.“ Kresťan ako výsledok skutočného obrátenia ku kresťanstvu za sebou zanechá svoje bývalé spôsoby života a čokoľvek, čo sa týka sa falošného náboženstva.

Zjednodušene povedané, aby si konvertoval ku kresťanstvu, musíš veriť, že Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Musíš súhlasiť s Bohom, že si hriešnik a potrebuješ spasenie a musíš veriť v Ježiša a v to, že ťa zachráni. Keď sa odvrátiš od hriechu smerom ku Kristovi, Boh sľubuje, že ťa zachráni a dá ti Ducha Svätého, ktorý z teba urobí nové stvorenie.

Kresťanstvo vo svojej pravej podobe nie je náboženstvom. Kresťanstvo je podľa Biblie vzťah s Ježišom Kristom. Kresťanstvo je Boh, ktorý ponúka spasenie každému, kto verí a dúfa v obeť Ježiša na kríži. To, že človek konvertuje ku kresťanstvu neznamená, že opúšťa jedno náboženstvo a prechádza do iného náboženstva. Konverzia ku kresťanstvu znamená prijatie daru, ktorý Boh ponúka; začiatok osobného vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý vedie k odpusteniu hriechov a večnosť v nebi po smrti.

Túžiš konvertovať ku kresťanstvu vďaka tomu, čo si si prečítal v tomto článku? Ak je tvojou odpoveďou áno, je tu jednoduchá modlitba, ktorú môžeš odovzdať Bohu. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuAko môžem konvertovať na kresťanstvo?