settings icon
share icon
Otázka

Kedy dôjde k vzkrieseniu?

Odpoveď


Z Biblie je zrejmé, že vzkriesenie je realitou a tento život nie je všetko, čo existuje. Zatiaľ čo smrť je koniec fyzického života, nejde o koniec ľudskej existencie. Mnohí mylne veria, že na konci veku bude jedno všeobecné vzkriesenie, ale Biblia učí, že nedôjde k jednému vzkrieseniu, ale k sérii zmŕtvychvstaní, niektorých do večného života v nebi a niektorých do večného zatratenia (Daniel 12:2; Ján 5:28-29).

Prvým veľkým vzkriesením bolo vzkriesenie Ježiša Krista. Je dokumentované v každom zo štyroch evanjelií (Matúš 28; Marek 16; Lukáš 24; Ján 20), niekoľkokrát je spomínané v Skutkoch (Skutky 1:22; 2:31; 4:2, 33; 26:23) a opakovane sa spomína v listoch cirkvám (Rimanom 1: 4; Filipanom 3:10; 1. Petra 1:3). Veľa sa o dôležitosti Kristovho zmŕtvychvstania píše v 1. liste Korintským 15:12-34. Tento list tiež zaznamenáva, že sa po vzkriesení zjavil viac ako päťsto ľuďom. Kristovo zmŕtvychvstanie je „prvotina“ a je aj zárukou každému kresťanovi, že bude tiež vzkriesený. Kristovo zmŕtvychvstanie je tiež základom kresťanskej istoty, že všetci ľudia, ktorí zomreli, sa jedného dňa zobudia, aby čelili spravodlivému súdu Ježiša Krista (Skutky 17:30-31). Vzkriesenie k večnému životu je opísané ako „prvé vzkriesenie“ (Zjavenie 20:5-6); Vzkriesenie k trestu a trápeniu je opísané ako „druhá smrť“ (Zjavenie 20:6, 13-15).

Prvé veľké vzkriesenie cirkvi sa vyskytne v čase vytrhnutia. Všetci, ktorí dôverovali Ježišovi Kristovi počas cirkevného veku a zomreli skôr, ako sa Ježiš vráti, budú vzkriesení pri vytrhnutí. Cirkevný vek sa začal v deň Letníc a skončí sa, keď sa Kristus vráti, aby so sebou vzal veriacich späť do neba (Ján 14:1-3; 1. Tesalonickým 4:16-17). Apoštol Pavol vysvetlil, že nie všetci kresťania zomrú, ale všetci budú premenení, t. j. dostanú vzkriesené telá (1. Korinťanom 15:50-58), niektorí bez toho, aby museli zomrieť! Kresťania, ktorí sú nažive, a tí, ktorí už zomreli, budú vychvátení, aby sa stretli s Pánom vo vzduchu a boli s ním navždy!

Ďalšie veľké vzkriesenie nastane, keď sa Kristus vráti na zem (jeho druhý príchod) na konci obdobia súženia. Po vytrhnutí je súženie ďalšou udalosťou po období Cirkvi v Božej chronológii. Bude to obdobie hrozného súdu nad svetom, ktoré je podrobne opísané v kapitolách 6 až 18 Zjavenia. Hoci všetci veriaci z obdobia Cirkvi už nebudú nažive, milióny ľudí, ktorí zostali na zemi, sa počas tohto obdobia spamätajú a uveria v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Tragické je, že väčšina z nich zaplatí za svoju vieru v Ježiša stratou života (Zjavenie 6:9-11; 7:9-17; 13:7, 15-17; 17:6; 19:1-2). Títo veriaci v Ježiša, ktorí zomrú počas súženia, budú vzkriesení pri Kristovom návrate a budú s ním vládnuť tisíc rokov počas tisícročného kráľovstva (Zjavenie 20:4,6). Starozákonní veriaci, ako napríklad Jób, Noe, Abrahám, Dávid a dokonca aj Ján Krstiteľ (ktorý bol zavraždený pred začiatkom Cirkvi), budú v tomto čase tiež vzkriesení. O tejto udalosti sa zmieňuje viacero miest v Starej zmluve (Jób 19:25-27; Izaiáš 26:19; Daniel 12:1-2; Hozeáš 13:14). Ezechiel 37:1-14 opisuje predovšetkým opätovné zhromaždenie izraelského národa, pričom používa symboliku mŕtvych tiel, ktoré sa vracajú k životu. Z použitého jazyka však nemožno vylúčiť ani fyzické vzkriesenie mŕtvych Izraelitov. Opäť platí, že všetci veriaci v Boha (v starozákonnom období) a všetci veriaci v Ježiša (v novozákonnom období) sa zúčastňujú na prvom vzkriesení, vzkriesení k životu (Zjavenie 20:4,6).

Na konci tisícročia môže dôjsť k ďalšiemu vzkrieseniu, ktoré sa síce naznačuje, ale nikde nie je v Písme výslovne uvedené. Je možné, že niektorí veriaci počas tisícročia zomrú fyzickou smrťou. Prostredníctvom proroka Izaiáša Boh povedal: „Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len sto rokov dožil.“ (Izaiáš 65:20). Na druhej strane je tiež možné, že smrť v tisícročí príde len na neposlušných. V každom prípade bude potrebná nejaká premena, aby sa veriaci vo svojich prirodzených telách v Tisícročí prispôsobili nedotknuteľnej existencii počas celej večnosti. Každý veriaci bude musieť mať „vzkriesený“ typ tela.

Z Písma jasne vyplýva, že Boh zničí celý vesmír vrátane zeme ohňom (2. Petra 3:7-12). Bude to potrebné na očistenie Božieho stvorenia od endemického zla a rozkladu, ktoré naň priniesol ľudský hriech. Na jeho mieste Boh stvorí nové nebo a novú zem (2. Petra 3:13; Zjavenie 21:1-4). Čo sa však stane s tými veriacimi, ktorí prežili súženie a vstúpili do milénia vo svojich prirodzených telách? A čo sa stane s tými, ktorí sa narodili počas tisícročného kráľovstva, uverili Ježišovi a naďalej žili vo svojich prirodzených telách? Pavol jasne hovorí, že telo a krv, ktoré sú smrteľné a podliehajú rozkladu, nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Večné kráľovstvo môžu obývať len tí, ktorí majú vzkriesené, oslávené telá, ktoré už nie sú smrteľné a nepodliehajú rozkladu (1. Korinťanom 15:35-49). Pravdepodobne títo veriaci dostanú vzkriesené telá bez toho, aby museli zomrieť. Kedy presne sa to stane, nie je vysvetlené, ale z teologického hľadiska sa to musí stať niekedy pri prechode zo starej zeme a vesmíru na novú zem a nové nebo (2. Petra 3:13; Zjavenie 21:1-4).

Nastane konečné vzkriesenie, zrejme všetkých neveriacich mŕtvych všetkých vekov. Ježiš Kristus ich vzkriesi z mŕtvych (Ján 5:25-29) po miléniu, tisícročnej Kristovej vláde (Zjavenie 20:5), a po zničení súčasnej zeme a vesmíru (2. Petra 3:7-12; Zjavenie 20:11). Toto je vzkriesenie, ktoré Daniel opisuje ako prebudenie: „Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.“ (Daniel 12:2). Ježiš ho opisuje ako „vzkriesenie k súdu“ (Ján 5:28-29).

Apoštol Ján videl niečo, čo sa stane v budúcnosti. Videl „veľký biely trón” (Zjavenie 20:11). Nebo a zem „utiekli“ pred tým, kto na ňom sedel. Zjavne ide o opis rozplynutia všetkej hmoty v ohni, vrátane celého vesmíru a samotnej zeme (2. Petra 3:7-12). Všetci (bezbožní) mŕtvi budú stáť pred trónom. To znamená, že budú vzkriesení po uplynutí tisíc rokov (Zjavenie 20:5). Budú mať telá, ktoré môžu cítiť bolesť, ale nikdy neprestanú existovať (Marek 9:43-48). Budú súdení a ich trest bude úmerný ich skutkom. Je však otvorená aj iná kniha - Baránkova kniha života (Zjavenie 21:27). Tí, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života, budú uvrhnutí do „ohnivého jazera“, čo sa rovná „druhej smrti“ (Zjavenie 20:11-15). O nikom, kto sa objaví na tomto súde, sa neuvádza, že by sa jeho meno nachádzalo v knihe života. Naopak, tí, ktorých mená sa objavia v knihe života, patria medzi tých, ktorí sú blahoslavení, pretože dostali odpustenie a zúčastnili sa na prvom vzkriesení, vzkriesení k životu (Zjavenie 20:6).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kedy dôjde k vzkrieseniu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries