Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?


Otázka: Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?

Odpoveď:
Apoštol Pavel jasne učí, že Ducha Svätého prijímame v tom okamžiku, keď uveríme v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. 1 Korinťanom 12:13 objavuje: „Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ Rimanom 8:9 nám hovorí, že ak osoba nemá Ducha Svätého, nepatrí Kristovi – „Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“ Efezským 1:13-14 nás učí, že je Duch Svätý pečaťou spasenia všetkých, ktorí veria: „V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.“

Tieto tri biblické verše nám jasne vysvetľujú, že sa Duch Svätý prijíma v okamžiku spasenia. Pavel by nemohol povedať, že sme všetci my pokrstení v jednom Duchu a že sme všetci my napojení jedným Duchom, ak všetci Korintskí veriaci neprijali Ducha Svätého. Rimanom 8:9 hovorí ešte jasnejšie. Ak osoba nemá Ducha, ona nepatrí Kristovi. Samým tým vlastnenie Ducha je faktor identifikácie vlastnenia spasenia. Ďalej, Duch Svätý by nemohol byť „pečaťou spasenia“ (Efezským 1:13-14) ak On nie je prijatí v okamžiku spasenia. Mnohé verše bohato vysvetľujú, že je naše spasenie zaistené od okamžiku, keď sme prijali Krista ako Spasiteľa.

Táto diskusia je často kontroverzná, preto, že sa miešajú služby Ducha Svätého. Prijatie/prebývanie Ducha Svätého sa deje v okamžiku spasenia. Vypĺňanie Duchom je neustály proces v kresťanskom živote. Kým my veríme, že sa krst Duchom Svätým deje v okamžiku spasenia, niektorí kresťania neveria. Preto sa občas stáva, že sa krst Duchom Svätým mieša s „prijímaním Ducha“ ako jeden čin, ktorý nasleduje po spasení. Ako nakoniec prijímame Ducha Svätého? Ducha Svätého prijímame jednoducho keď uveríme v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa (Ján 3:5-16). Kedy prijímame Ducha Svätého? Ducha Svätého prijímame v tom okamžiku keď i uveríme.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?