Je hovorenie neznámymi jazykmi dôkazom vlastnenia Svätého Ducha?Otázka: Je hovorenie neznámymi jazykmi dôkazom vlastnenia Svätého Ducha?

Odpoveď:
Existujú tri príležitosti v knihe Skutkov, kedy hovorenie jazykmi sprevádzalo prijatie Ducha Svätého – Skutky 2:4; 10:44-46; a 19:6. Avšak, tieto tri príležitosti sú jediné miesta v Biblii, kde je hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého. V celej knihe Skutkov, tisíce ľudí uverilo v Ježiša, a nikde sa nehovorí o nich, že hovorili jazykmi (Skutky 2:41; 8:5-25; 16:31-34; 21:20). Nikde v Novom zákone sa neučí o tom, že hovorenie jazykmi je jediným dôkazom, že osoba prijala Ducha Svätého. V skutočnosti, Nový zákon učí pravý opak. Dozvedáme sa, že každý, kto verí v Krista má Ducha Svätého (Rímskym 8:9; 1. Korintským 12:13; Efezským 1:13-14), ale nie každý veriaci hovorí jazykmi (1. Korintským 12:29-31).

Takže, prečo bolo hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého v týchto troch oddieloch v Skutkoch? Skutky Apoštolov 2. kapitola zaznamenáva krst v Duchu Svätom a splnomocnenie pre hlásanie evanjelia. Apoštoli boli uschopnení hovoriť v iných jazykoch (jazyky), aby mohli zdieľať pravdu s ľuďmi v ich vlastnom jazyku. Skutky 10 zaznamenáva apoštola Petra, ktorý bol poslaný, aby zvestoval evanjelium s nežidom. Peter a ďalší prví kresťania, ktorý boli Židia, by ťažko prijali pohanov (nežidovské osoby) do cirkvi. Boh uschopnil pohanov, aby hovorili jazykmi, aby preukázať, že dostali rovnakého Ducha Svätého ako aj apoštoli (Skutky 10:47; 11:17).

Skutky 10:44-47 opisujú takto: „Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha Svätého; lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my?“ Peter sa neskôr odvoláva na túto príhodu ako na dôkaz, že Boh skutočne zachraňoval pohanov (Skutky 15:7-11).

Hovorenie jazykmi nie je nikde predstavené ako niečo, čo by všetci kresťania mali očakávať, keď príjmu Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, a sú tak pokrstení v Duchu Svätom. V skutočnosti, zo všetkých obrátených v Novom zákone, iba dva prípady zaznamenávajú hovorenie jazykmi v tomto kontexte. Jazyky boli zázračný dar, ktorý mal konkrétny účel, pre určitý čas. To nebol, a nikdy nebude jediný dôkaz o prijatí Ducha Svätého.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe hovorenie neznámymi jazykmi dôkazom vlastnenia Svätého Ducha?