settings icon
share icon
Otázka

Prečo existuje toľko rôznych interpretácií kresťanstva?

Odpoveď


Písmo hovorí, že je „jeden Pán, jedna viera, jeden krst“ (Efezským 4:5). Táto pasáž kladie dôraz na jednotu, ktorá by mala existovať v tele Kristovom, ak máme „jedného ducha“ (verš 4). Vo verši 3, Pavol apeluje na pokoru, miernosť, trpezlivosť a lásku, z ktorých všetky sú nevyhnutné pre zachovanie jednoty. Podľa 1. Korintským 2:10-13, Duch Svätý pozná Božiu myseľ (verš 11), ktorú zjavuje (verš 10) a učí (verš 13) tých, v ktorých prebýva. Táto činnosť Ducha Svätého sa nazýva osvietenie.

V dokonalom svete by každý veriaci poctivo študoval Bibliu (2. Timoteovi 2:15) v modlitebnej závislosti na osvietení Ducom Svätým. Ako je jasne vidieť, nežijeme v dokonalom svete. Nie každý, kto má Ducha Svätého ho aj počúva. Existujú kresťania, ktorí ho trápia (Efezským 4:30). Opýtajte sa ktoréhokoľvek pedagóga, aj ten najlepší triedny učiteľ má časť svojhlavých študentov, ktorí sa budú brániť učeniu, bez ohľadu na to, čo robí učiteľ. Takže jeden z dôvodov prečo rôzni ľudia majú rôzne výklady Biblie je len to, že niektorí nepočúvajú učiteľa, Ducha Svätého. Nasledujú niektoré ďalšie dôvody pre veľké odlišnosti presvedčení interpretov Biblie.

1. Nevera. Faktom je, že mnohí, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania sa nikdy neznovuzrodili. Nosia označenie „kresťan“, ale nedošlo u nich k žiadnej skutočnej zmene srdca. Mnohí, ktorí ani neveria, že Biblia je pravdivá si trúfaju učiť ju. Hoci tvrdia, že hovoria v Božom mene, žijú v stave nevery. Väčšina falošných výkladov Písma pochádza z týchto zdrojov.

Je nemožné, aby neveriaci správne interpretoval Písmo. „Ale teles¬ný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláz¬nov¬stvom, a ne¬môže ich poznať, lebo sa majú duchov¬ne po¬sudzovať”. (1. Korintským 2:14). Neveriaci človek nemôže pochopiť pravdu Biblie. Nemá žiadne osvetlenie. Dokonca ani povolanie pastora či teológa nezabezpečí záchranu človeka.

Príklad zmätku vytvorený neverou sa nachádza v Jánovi 12:28-29. Ježiš sa modlí k Otcovi a hovorí: „Otče, osláv svoje meno.“ Otec odpovie počuteľným hlasom z neba, ktorý všetci v okolí počujú. Avšak, všimnite si rozdiel vo výklade: „Vtedy zá¬stup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že za¬hr¬melo. Iní zase hovorili: An¬jel mu čosi hovoril.” Všetci pritom počuli to isté, zrozumiteľný výrok z neba, no napriek tomu každý počul iba čo chcel počuť.

2. Nedostatočná príprava. Apoštol Peter varuje pred tými, ktorí prekrútia Písmo. Prisudzuje ich falošné učenie z časti na fakt, že sú „nevedomí“ (2. Petrova 3:16). Timoteovi je povedané „Usiluj sa, aby si seba pred¬stavil do¬kázaného Bohu, robot¬níka, ktorému sa ne¬treba han¬biť, ktorý krojí slovo prav¬dy, jako sa pat¬rí”. (2. Timoteovi 2:15). Neexistuje žiadna skratka k riadnemu výkladu biblických textov, sme nútení k štúdiu.

3. Slabá hermeneutika. Veľa chýb sa podporilo z jednoduchého dôvodu nepoužívania dobrej hermeneutiky (veda o výklade Písma). Vyňatie verša z jeho bezprostredného kontextu dokáže silne zmeniť zmysel celého verša. Ignorovanie širších súvislosti v kapitole knihy, alebo nepochopenie historického/kultúrneho kontextu môže tiež viesť k problémom.

4. Neznalosť celého slova Božieho. Apollo bol silný a výrečný kazateľ, ale poznal len Jánov krst. Nevedel o Ježišovi a jeho ponuke záchrany, a preto jeho správa nebola úplná. Aquila a Priscilla si ho vzali bokom a „dô¬klad¬nejšie mu vy¬ložili ces¬tu Božiu.“ (Skutky 18:24-28). Potom už Apollo kázal Ježiša Krista. Niektoré skupiny a jednotlivci majú dodnes neúplnú správu, pretože sa na niektoré časti sústredia na úkor iných. Zlyhávajú vo výklade Písma Písmom.

5. Sebectvo a pýcha. Je smutné, že veľa výkladov Biblie je založených na individuálnej osobnej zaujatosti a obľúbených doktrínach. Niektorí ľudia vidia príležitosť k osobnému povýšeniu tým, že podporujú „nový pohľad“ na Písmo. (Pozri popis falošných učiteľov List Júdov.)

6. Nedospelosť. Nedospelosť kresťanov ovplyvňuje ich zaobchádzanie s Božím slovom. „Mliekom som vás na¬pájal, a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte ne¬moh¬li zniesť, ale ešte ani teraz ne¬môžete, lebo ste ešte vždy telesní.“ (1. Korintským 3:2-3). Nezrelý kresťan nie je pripravený na „mäso“ Božieho slova. Všimnite si, že dôkaz „telesnosti“ Korinťanov je rozdelenie v cirkvi (verš 4).

7. Prehnaný dôraz na tradíciu. Niektoré cirkvi tvrdia, že veria v Biblii, ale ich interpretácia je vždy filtrovaná cez zavedené tradície svojej cirkvi. V prípade, že tradície a učenie Biblie sú v rozpore, je uprednostnená tradícia. Toto účinne popiera autoritu Slova a pridáva nadradenosti vedúcim cirkvi.

V podstatných veciach je Biblia úplne jasná. Nie nič nejednoznačné v otázke božstva Ježiša Krista, reality neba a pekla, a spasenia z milosti skrze vieru. V niektorých otázkach menšieho významu, je ale učenie Písma menej jasné, a to prirodzene vedie k rôznym výkladom. Napríklad nemáme žiadny priamy biblický príkaz, ktorými sa riadi počet prijímaní, alebo štýl hudby. Čestný, úprimný kresťan môže mať rôzne výklady pasáží týkajúcých sa týchto okrajových oblastí.

Dôležité je byť dogmatický tam, kde je aj Písmo a vyhnúť sa byť dogmatickým tam, kde Písmo dogmatické nie je. Cirkvi by sa mali snažiť vychádzať z modelu prvotnej Cirkvi v Jeruzaleme: „A zo¬tr¬vávali v učení apoštolov a v spoločnom b¬rat¬skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod¬lit¬bách.“ (Skutky 2:42). V ranej cirkvi bola jednota, pretože bola vytrvalá v učení apoštolov. Cirkev bude jednotná znovu, keď sa vrátime k učeniu apoštolov a vzdáme sa rôznych doktrín, módnych vĺn a trikov, ktoré sa do cirkvi vkradli.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo existuje toľko rôznych interpretácií kresťanstva?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries