settings icon
share icon
Otázka

Čo je fundamentalizmus?

Odpoveď


Slovo fundamentálny môže opísať akýkoľvek náboženský impulz, ktorý sa drží svojich základných princípov. Fundamentalizmus je pre účely tohto článku hnutím v rámci cirkvi, ktoré sa drží základov kresťanskej viery. V modernej dobe sa slovo fundamentalista často používa v hanlivom zmysle.

Fundamentalistické hnutie má svoje korene v Princetonskom teologickom seminári kvôli jeho spojeniu s absolventmi tejto inštitúcie. Dvaja bohatí cirkevní laici poverili deväťdesiatsedem konzervatívnych cirkevných predstaviteľov z celého západného sveta, aby napísali 12 zväzkov o základných princípoch kresťanskej viery. Potom tieto spisy zverejnili a viac ako 300 000 výtlačkov bezplatne rozdali kazateľom a ďalším osobám zapojeným do vedenia cirkvi. Knihy sa volali Základy a dodnes sa vydávajú ako dvojzväzkový súbor.

Fundamentalizmus formalizovali koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia konzervatívni kresťania – John Nelson Darby, Dwight L. Moody, B. B. Warfield, Billy Sunday a iní – ktorí sa obávali, že morálne hodnoty narúša modernizmus – presvedčenie, že bytosti (skôr ako Boh) vytvárajú, zlepšujú a pretvárajú svoje prostredie pomocou vedeckých poznatkov, technológie a praktického experimentovania. Okrem toho, že cirkev bojovala s vplyvom modernizmu, zápasila aj s nemeckým hnutím vyššej kritiky, ktoré sa snažilo popierať neomylnosť Písma.

Fundamentalizmus je postavený na piatich princípoch kresťanskej viery, ale zameriava sa na viac ako dodržiavanie týchto princípov:

1) Biblia je doslova pravdivá. S týmto princípom je spojené presvedčenie, že Biblia je neomylná, teda bez chýb a bez akýchkoľvek rozporov.

2) Narodenie z panny a božstvo Krista. Fundamentalisti veria, že Ježiš sa narodil z Panny Márie a bol počatý z Ducha Svätého a že bol a je Božím Synom, plne ľudským a plne božským.

3) Náhradné uzmierenie Ježiša Krista na kríži. Fundamentalizmus učí, že spasenie je možné získať iba prostredníctvom Božej milosti a ľudskej viery v Kristovo ukrižovanie za hriechy ľudstva.

4) Ježišovo telesné vzkriesenie. Na tretí deň po svojom ukrižovaní Ježiš vstal z hrobu a teraz sedí po pravici Boha Otca.

5) Autentickosť Ježišových zázrakov zaznamenaných v Písme a doslovný druhý príchod Krista na zem pred miléniom.

Ďalšie body doktríny zastávané fundamentalistami sú, že Mojžiš napísal prvých päť kníh Biblie a že cirkev bude vychvátená pred súžením posledných čias. Väčšina fundamentalistov sú tiež dispenzacionalisti.

Fundamentalistické hnutie si často osvojilo určitú bojovnosť za pravdu, čo viedlo k určitým vnútorným bojom. Objavilo sa mnoho nových denominácií a spoločenstiev, keď ľudia opustili svoje kostoly v mene čistoty doktríny. Jednou z definujúcich charakteristík fundamentalizmu bolo vidieť sa ako strážca pravdy, zvyčajne s vylúčením biblického výkladu iných. V čase vzostupu fundamentalizmu svet prijímal liberalizmus, modernizmus a darvinizmus a do samotnej cirkvi vpadli falošní učitelia. Fundamentalizmus bol reakciou na stratu biblického učenia.

Hnutie bolo vážne zasiahnuté v roku 1925 liberálnym spravodajstvom o legendárnom Scopesovom procese. Fundamentalisti síce prípad vyhrali, ale verejne sa im posmievali. Potom sa fundamentalizmus začal trieštiť a preorientovať. Najvýraznejšou a najhlasnejšou skupinou v USA bola Christian Right. Táto skupina sebaoznačených fundamentalistov bola viac zapojená do politických hnutí ako väčšina iných náboženských skupín. Do 90. rokov 20. storočia ovplyvňovali politiku a kultúrne otázky skupiny ako Christian Coalition a Family Research Council. Dnes fundamentalizmus žije v rôznych evanjelikálnych skupinách, ako je napríklad Southern Baptist Convention. Spolu tieto skupiny tvrdia, že majú viac ako 30 miliónov nasledovníkov.

Ako všetky hnutia, aj fundamentalizmus sa tešil z úspechov aj zlyhaní. Najväčším zlyhaním môže byť to, že dovolíme odporcom fundamentalizmu definovať, čo to znamená byť fundamentalistom. V dôsledku toho dnes mnohí ľudia vnímajú fundamentalistov ako radikálnych extrémistov, ktorí chcú založiť štátne náboženstvo a vnútiť svoje presvedčenie všetkým ostatným. Toto je ďaleko od pravdy. Fundamentalisti sa snažia chrániť pravdu Písma a brániť kresťanskú vieru, ktorá bola „raz navždy zverená svätým“ (Júda 1:3).

Cirkev dnes zápasí v postmodernej, sekulárnej kultúre a potrebuje ľudí, ktorí sa nehanbia ohlasovať Kristovo evanjelium. Pravda sa nemení a je potrebné dodržiavať doktrínu základných princípov. Tieto princípy sú základom, na ktorom stojí kresťanstvo, a ako učil Ježiš, dom postavený na Skale odolá každej búrke (Matúš 7:24-25).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je fundamentalizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries