settings icon
share icon
Otázka

Čo je džinizmus?

Odpoveď


Džinizmus vznikol v 6. storočí ako reformné hnutie v rámci hinduizmu. Je založený na učení svojho zakladateľa Mahávíru. Mahávíra veril, že život v sebazaprení je cestou k dosiahnutiu „osvietenia“, a preto 12 rokov putoval nahý a nemý po Indii, znášal útrapy a zneužívanie. Potom prijal žiakov a hlásal svoju novú vieru. Mahávíra bol rozhodne proti myšlienke uznávania alebo uctievania najvyššej bytosti. Hoci Mahávíra popieral, že existuje nejaký Boh alebo bohovia, ktorých treba uctievať, jeho neskorší nasledovníci ho, podobne ako iných náboženských vodcov, zbožštili. Bol označený za 24. Tirthankaru, posledného a najväčšieho zo spasiteľných bytostí. Podľa džinistických spisov Mahávíra zostúpil z neba, sám nespáchal žiadny hriech a prostredníctvom meditácie sa oslobodil od všetkých pozemských túžob.

Džainizmus je náboženstvo extrémneho legalizmu, pretože človek dosiahne vlastnú spásu len cestou askézy (prísneho sebazaprenia). V tomto náboženstve neexistuje sloboda, iba pravidlá, predovšetkým Päť veľkých sľubov, zriekanie sa: (1) zabíjania živých tvorov, (2) klamstva, (3) chamtivosti, (4) sexuálnych pôžitkov a (5) svetských pripútaností. Ženám sa treba úplne vyhýbať, pretože sa predpokladá, že sú príčinou všetkých druhov zla.

Ako každé falošné náboženstvo, aj džinizmus je nezlučiteľný s biblickým kresťanstvom. Po prvé, Biblia odsudzuje uctievanie akéhokoľvek iného boha okrem Jehovu, pravého a živého Boha. „Ja som Hospodin, tvoj Boh... Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (2. Mojžišova 20:2-3). „Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha“ (Izaiáš 45:5). Mahávíra vôbec nebol boh, ale človek. Ako všetci ľudia sa narodil, zhrešil a zomrel. Nedosiahol bezhriešnu dokonalosť. Iba jeden človek žil dokonale, Pán Ježiš Kristus, „ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu“ (Hebrejom 4:15).

Po druhé, Biblia jasne hovorí, že dodržiavanie zákonov a učení, dokonca ani tých, ktoré pochádzajú od pravého a živého Boha, nikdy nevedie k spravodlivosti potrebnej na spasenie. „Však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa Zákona“ (Galaťanom 2:16). Biblia učí, že spasenie je z milosti skrze vieru v preliatu krv Ježiša Krista (Efezanom 2:8-9), ktorý niesol náš hriech na kríži, aby sme my mohli niesť jeho spravodlivosť. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Korinťanom 5:21). Ježiš zmierňuje bremená ľudí, zatiaľ čo džinizmus ich len zväčšuje.

Napokon, dva z „veľkých sľubov“ džinizmu sú v priamom rozpore so zjaveným Božím slovom. Zatiaľ čo vyhýbanie sa chamtivosti, klamstvu a svetským náklonnostiam je chvályhodné, vyhýbanie sa sexuálnym pôžitkom, ak by sa doviedlo do krajnosti, by znamenalo koniec ľudstva. Aby Boh zabezpečil pokračovanie ľudských pokolení na zemi, udelil nám dar sexuálneho pudu. V medziach svätého manželstva nachádza sexuálny pud svoje úplné naplnenie a budúcnosť nášho druhu je zabezpečená (1. Mojžišova 1:28; 2:24; 9: 1). Okrem toho jedným z princípov džinizmu je ahimsa, zákaz brať život v akejkoľvek forme. To je v priamom rozpore so Starým aj Novým zákonom, v ktorých Boh dal ľuďom zvieratá ako potravu (3. Mojžišova 11 a Skutky 10).

Ako všetky falošné náboženstvá, aj džinizmus je ďalšou lžou od Satana, ktorého túžbou je uväzniť nás v systéme, ktorý zameriava našu pozornosť na nás samých, na obrátenie našej mysle a ducha do seba v snahe urobiť sa hodnými prostredníctvom sebazaprenia a dodržiavania pravidiel. Ježiš nám prikázal, aby sme zomreli sebe, žili pre neho a skrze neho pre druhých. To, že sa džinizmu nepodarilo výrazne pokročiť za hranice niektorých oblastí Indie, svedčí o tom, že nezodpovedá všeobecným ľudským potrebám. To je v príkrom rozpore s Ježišom Kristom, ktorého vplyv je univerzálny.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je džinizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries