settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný dar vedenia?

Odpoveď


Biblia hovorí o prostriedkoch, ktoré cirkvi umožňujú plniť úlohy, rozvíjať miestny zbor, slúžiť potrebám spoločenstva a pomáhať mu vytvárať svedectvo spoločenstva. Biblia tieto prostriedky opisuje ako duchovné dary, pričom jedným z nich je dar vedenia. Duchovný dar vedenia v miestnom zbore sa objavuje v dvoch pasážach: Rimanom 12:8 a 1. Korinťanom 12:28. Grécke slovo, ktoré sa v týchto veršoch prekladá ako „vládnuť“ alebo „riadiť“, označuje toho, kto je ustanovený nad inými, kto predsedá alebo vládne, alebo toho, kto sa usilovne a starostlivo stará o nejakú vec. V 1. Tesaloničanom 5:12 sa toto slovo používa vo vzťahu k služobníkom všeobecne: „Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás“ Tu je toto slovo preložené ako „vašimi predstavenými “.

Všetko stúpa a padá s vedením. Čím je vedenie zručnejšie a efektívnejšie, tým lepšie organizácia funguje a tým viac sa zvyšuje potenciál rastu. V Rimanoch 12:8 slovo preložené ako „predstavený“ naznačuje starostlivosť a usilovnosť v súvislosti s miestnym zborom. Vládca sa má s neustálou usilovnosťou venovať svojej práci, ktorou je bdieť nad stádom a byť pripravený obetovať osobné pohodlie, aby sa postaral o ovečky v núdzi.

Existuje niekoľko charakteristík tých, ktorí majú duchovný dar vedenia. V prvom rade si uvedomujú, že ich postavenie je z Pánovho ustanovenia a je pod jeho vedením. Chápu, že nie sú absolútnymi vládcami, ale sami sú podriadení tomu, kto je nad nimi všetkými, Pánovi Ježišovi, ktorý je hlavou Cirkvi. Uvedomenie si svojho miesta v hierarchii správy Kristovho tela zabraňuje tomu, aby obdarovaný vedúci podľahol pýche alebo pocitu oprávnenosti. Skutočne obdarovaný kresťanský vedúci si uvedomuje, že je len Kristovým otrokom a služobníkom tých, ktorých vedie. Apoštol Pavol si toto postavenie uvedomoval, keď sa označoval za „služobník Krista Ježiša“ (Rimanom 1:1). Podobne ako Pavol, aj obdarovaný vedúci si uvedomuje, že Boh ho povolal do jeho postavenia; on sa nepovolal sám (1. Korinťanom 1:1). Podľa Ježišovho príkladu aj nadaný vedúci žije preto, aby slúžil tým, ktorých vedie, a nie aby sa nimi nechal obsluhovať alebo nad nimi panoval (Matúš 20:25-28).

Jakub, nevlastný brat Pána Ježiša, mal dar vodcovstva, keď viedol cirkev v Jeruzaleme. Aj on sa označoval za „služobníka Boha a Pána Ježiša Krista“ (Jakub 1:1). Jakub prejavoval ďalšiu vlastnosť duchovného vodcovstva - schopnosť ovplyvňovať ostatných, aby vo všetkých veciach zmýšľali správne, biblicky a zbožne. Na jeruzalemskom koncile sa Jakub zaoberal spornou otázkou, ako sa správať k pohanom, ktorí prišli k viere v Ježiša Mesiáša. „Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: „Muži, bratia, vypočujte ma! Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno.“ (Skutky 15:13-14). Týmto úvodným vyhlásením Jakub viedol delegátov k jasnému a biblickému uvažovaniu, čo im umožnilo dospieť k správnemu rozhodnutiu v tejto otázke (Skutky 15:22-29).

Ako pastieri Božieho ľudu vládnu nadaní vodcovia s usilovnosťou a majú schopnosť rozoznať skutočné duchovné potreby od „pocitových“. Vedú ostatných k zrelosti vo viere. Kresťanský vodca vedie druhých k tomu, aby rástli v schopnosti rozlišovať pre seba to, čo pochádza od Boha, od toho, čo je kultúrne alebo dočasné. Podľa Pavlovho príkladu slová vedúceho zboru nie sú „múdre a presvedčivé“ z pohľadu ľudskej múdrosti, ale sú naplnené mocou Ducha Svätého, vedú a povzbudzujú druhých, aby svoju vieru opierali práve o túto moc (1. Korinťanom 2:4-6). Cieľom obdarovaného vodcu je strážiť a viesť tých, ktorých vedie, „kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista“ (Efezanom 4:13).

Duchovný dar vedenia dáva Boh mužom a ženám, ktorí pomôžu cirkvi rásť a prosperovať aj po skončení súčasnej generácie. Boh dal dar vedenia nie preto, aby vyvyšoval ľudí, ale aby oslávil seba, keď veriaci používajú jeho dary na plnenie jeho vôle.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný dar vedenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries