settings icon
share icon
Otázka

Vyžaduje Boh dodržiavanie soboty od kresťanov?

Odpoveď


V liste Kolosenským 2:16-17, apoštol Pavol hovorí: „Tedy nech vás ni¬kto ne¬súdi pre po¬krm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo nov¬mesiac alebo pre soboty, čo všet¬ko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo.” Podobne v liste Rimanom 14:5 hovorí: „Lebo nie¬kto súdi, že nie¬ktorý deň je nad iný deň, a zase nie¬kto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je is¬tý veci sám vo svojej mys¬li.” Z týchto výrokov z Písma je jasné, že pre kresťanov je dodržiavanie sobotného dňa vec duchovnej slobody, nie príkaz od Boha. Dodržiavanie soboty je bod, na ktorom nás Božie slovo učí nesúdiť jeden druhého. Dodržiavanie soboty je záležitosť, ktorú si potrebuje každý kresťan vyjasniť sám vo svojej mysli.

V prvých kapitolách knihy Skutkov, boli prví kresťania prevažne Židia. Keď pohania začali prijímať dar spasenia skrze Ježiša Krista, židovskí kresťania sa dostali do dilemy. Ktoré aspekty Mojžišovho zákona a židovskej tradície by kresťania z pohanov mali dodržiavať? Apoštoli sa stretli a diskutovali o probléme v na jeruzalemskom koncile (Skutky 15). Rozhodnutie bolo: „Pre¬to ja súdim ne¬znepokojovať tých, ktorí sa z po-hanov ob¬racajú k Bohu, ale na¬písať im, aby sa zdŕžali od pošk¬vŕn modiel a od smilstva, od zaduseného a od kr¬vi.” (Skutky 15:19-20). Dodržiavanie Sabatu nebol jeden z príkazov, o ktorom si apoštoli mysleli, že ho treba vynucovať na veriacich z pohanov. Je nepredstaviteľné, že by apoštoli zanedbali dodržiavanie prikázania o Sabate, ak by to bol Boží príkaz pre kresťanov.

Častou chybou diskusie o Sabate je predstava, že sobotný deň bol aj dňom uctievania. Skupiny, ako Adventisti siedmeho dňa si myslia, že Boh vyžaduje, aby sa bohoslužba konala v sobotu, v deň Sabatu. To ale nie je to, o čom príkaz o Sabate bol. Príkaz o Sabate zakazoval vykonávať akúkoľvek prácu v deň odpočinku (Exodus 20:8-11). Nikde v Písme nie je o Sabate prikázané, že to má byť aj deň uctievania. Áno, starozákonní židia, novozákonní aj moderní používajú Sabat ako deň uctievania, ale to nie je podstata príkazu o sobote. Kedykoľvek sa v knihe Skutkov hovorí o stretnutí v sobotu, je to stretnutie Židov, nie kresťanov.

Kedy sa prví kresťania stretávali? V Skutkoch 2:46-47 nachádzame odpoveď: „A každoden¬ne zo¬tr¬vávajúc jed¬nomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali po¬krm v plesaní a v pros¬tote srd¬ca, chválili Boha a mali milosť u všet¬kého ľudu. A Pán pri¬dával cir¬kvi za¬chránených každý deň.“ Keby tam bol spomenutý deň, kedy sa kresťania stretávali pravidelne, bol by to prvý deň v týždni (naša nedeľa), nie deň Sabatu (naša sobota) (Skutky 20:7; 1. Korintským 16:2). Na počesť Kristovho vzkriesenia v nedeľu, prví kresťania mali nedeľu nie za „kresťanský Sabat“, ale najmä za deň uctievania Ježiša Krista.

Je niečo zlé v tom, uctievať v sobotu židovský Sabat? Rozhodne nie! Mali by sme uctievať Boha každý deň, nie len v sobotu alebo v nedeľu! Veľa zborov má aj dnes bohoslužby v sobotu aj v nedeľu. To je sloboda v Kristovi (Rímskym 8:21; 2. Korintským 3:17; Galatským 5:1). Má kresťan dodržiavať prax Sabatu, to znamená, že nebude pracovať v sobotu? Ak to tak kresťan vníma, tak absolútne áno (Rímskym 14:5). Avšak tí, ktorí sa rozhodnú praktizovať Sabat nemajú súdiť tých, ktorí Sabat nepraktizujú (Kolosenským 2:16). Ďalej by sa tí, ktorí nepraktizujú Sabat mali vyhnúť tomu, aby sa nestali kameňom úrazu (1. Korintským 8:9) pre tých, ktorí deň odpočinku dodržujú. Celý problém je zhrnutý v liste Galatským 5:13-15: „Lebo vy ste nato po¬volaní, bratia, aby ste boli slobod¬ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr-ze lás¬ku slúžte na¬vzájom jed¬ni druhým. Lebo celý zákon je na¬pl¬nený v jed¬nom slove, v tom: Milovať budeš svoj¬ho blížneho jako samého seba! Ale ak sa na¬vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed¬ni od druhých strávení.”

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Vyžaduje Boh dodržiavanie soboty od kresťanov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries