settings icon
share icon
Otázka

Čo je to dispenzacionalizmus a je to biblické?

Odpoveď


Dispenzacionalizmus je systém v teológii, ktorý má dve hlavné charakteristiky. 1) Rovnomerne doslovná interpretácia Písma, hlavne Biblické proroctvo. 2) Rozdiel medzi Izraelom a cirkvou v Božom pláne.

Dispenzacionalisti tvrdia, že ich princípom pri hermeneutike je doslovná interpretácia, čo znamená priradenie každému slovu význam, aký by malo v bežnom každodennom použití. Symboly a obrazné pomenovania sú pomocou tejto metódy interpretované jednoducho, a toto nie je v žiadnom prípade protikladné s doslovnou interpretáciou. Dokonca aj symboly a obrazné pomenovania môžu mať v sebe doslovný zmysel.

Sú minimálne tri dôvody, prečo je najlepšie sa pozerať na Písmo týmto spôsobom. Po prvé, filozoficky, zmysel jazyku samého je to, že je potrebné ho vykladať doslovne. Jazyk bol daný Bohom na to, aby bolo umožnené komunikovať s ľuďmi. Druhý dôvod je biblický. Každé proroctvo o Ježišovi Kristovi v Starom zákone bolo naplnené doslovne. Ježišovo narodenie, Ježišova služba, Ježišova smrť a Ježišovo vzkriesenie. Všetky sa odohrali presne tak a doslovne, ako predpovedal Starý zákon. V Novom zákone nie je žiadne nedoslovné naplnenie týchto proroctiev. Toto je silný argument pre doslovnú interpretáciu. Ak nie je použitá doslovná interpretácia pri štúdiu Písma, tak potom nie je žiadny objektívny štandard, podľa ktorého by sme rozumeli Biblii. Každá osoba by bola potom schopná interpretovať Bibliu presne tak, ako sa mu hodí. Interpretácia Biblie by potom upadla do „čo pasáž hovorí mne...“ namiesto toho „Biblia hovorí...“. Je smutné, že toto už je skutočnosťou v mnohom, čo sa dnes nazýva biblickou interpretáciou.

Dispenzačná teológia učí, že sú dva odlišné Božie národy: Izrael a cirkev. Dispenzacionalisti veria, že spása bola vždy skrze veru – v Boha v Starom zákone a hlavne v Boha Syna v Novom zákone. Dispenzacionalisti sa pridŕžajú toho, že cirkev nenahradila Izrael v Božom pláne a že starozmluvné zasľúbenia neboli prenesené na cirkev. Veria tomu, že Božie sľuby, ktoré boli dané Izraelu (zem, mnoho potomkov a požehnaní) v Starom zákone budú nakoniec naplnené počas 1000 ročného obdobia, o ktorom sa hovorí v Zjavení v kapitole 20. Dispenzacionalisti veria, že presne tak, ako Boh teraz sústreďuje svoju pozornosť na cirkev, opäť v budúcnosti zameria svoju pozornosť na Izrael (Rímskym 9-11).

Používaním tohto systému ako základu, dispenzacionalisti rozlišujú, že Biblia je organizovaná do siedmych období: Nevinnosť (Genesis 1:1–3:7), svedomie (Genesis 3:8–8:22), ľudská vláda (Genesis 9:1–11:32), zasľúbenie (Genesis 12:1–Exodus 19:25), zákon (Exodus 20:1–Skutky 2:4), milosť (Skutky 2:4–Zjavenie 20:3) a tisícročné kráľovstvo (Zjavenie 20:4-6). Opäť, tieto obdobia nie sú cestou ku spáse, ale spôsob, akým mal Boh vzťah s ľuďmi. Dispenzacionalizmus, ako systém, má za následok predmiléniovú interpretáciu Kristovho druhého príchodu a zvyčajne interpretáciu vytrhnutia cirkvi pred veľkým súžením. Aby sme to zhrnuli, dispenzacionalizmus je teologický systém, ktorý zdôrazňuje doslovnú interpretáciu biblických proroctiev, rozoznáva jasný rozdiel medzi Izraelom a cirkvou a zoraďuje Bibliu do siedmych období, ktoré nám Biblia predstavuje.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to dispenzacionalizmus a je to biblické?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries